ترکمنستان

بازارها آخرین مرجع
پول 3.49 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
نرخ تورم 6.5 2017-12
موازنه تجاری 2887 2017-12
حساب جاری -7105 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.82 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2018-06
تولید ناخالص داخلی 42.36 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7318 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16389 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20.87 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
جمعیت 5.76 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
سن بازنشستگی زنان 57 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2887 2017-12
حساب جاری -7105 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.8 2017-12
صادرات 7458 2017-12
واردات 4571 2017-12
تولید نفت خام 245 2018-08
بدهی خارجی 781324 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.82 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
هزینه های دولت 3.8 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3625 2017-03
آدرس های IP 721 2017-03
شاخص فساد مالی 20 2018-12
رتبه فساد مالی 161 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4.63 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکمنستان - شاخص های اقتصادی.