ترکمنستان

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6.3 5.8 6 5.9 5.7
نرخ بیکاری 3.30 5 9 9 9 9
نرخ تورم 9.40 8.9 8 8 8 8
موازنه تجاری 2886.58 4449 5062 5062 5062 5062
حساب جاری -1171.00 -5900 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -5.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 32 32.9 32.9 32.9 32.9
بودجه دولت -0.90 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6.3 5.8 6 5.9 5.7
تولید ناخالص داخلی 40.76 42 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42.10 44.5 44.33 44.54 44.62 47.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 7716 7900 7900 7900 7900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17129.00 17286 17700 17700 17700 17700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20.87 22.5 23.4 23.4 23.4 23.4
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.30 5 9 9 9 9
جمعیت 5.85 5.88 5.91 5.91 5.91 5.91
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 9.40 8.9 8 8 8 8
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 2886.58 4449 5062 5062 5062 5062
حساب جاری -1171.00 -5900 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -5.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 2254.56 4454 4501 4501 4501 4501
صادرات 9809.20 8903 9563 9563 9563 9563
تولید نفت خام 250.00 245 245 245 245 245
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 32 32.9 32.9 32.9 32.9
بودجه دولت -0.90 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
هزینه های دولت 3.80 4.02 4 4.02 4.03 4.27
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 4.63 4.9 4.88 4.9 4.91 5.21


ترکمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.