ترکیه

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 5.94 5.72 5.86 5.99 6.14 6.43
بازار سهام 94553.66 91993 90239 88514 86825 83543
اوراق قرضه دولتی ده ساله 18.45 18.39 18.93 19.49 20.07 21.28
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 0.5 0.5 0.6 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 1.1 1.2 1 1.2 2
نرخ بیکاری 14.70 14.9 16.1 14 15.1 13.4
نرخ تورم 19.71 17.5 16.8 15.1 12.2 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.03 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
نرخ بهره 24.00 24 21.5 19 17.5 15
موازنه تجاری -2134.33 -1000 1100 -400 800 1000
حساب جاری -718.00 -2000 1900 -1020 -1850 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3 -3 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 34.2 34.2 34.2 36.6 36.6
بودجه دولت -1.50 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4
اطمینان کسب و کار 105.50 95 94 97 99 101
شاخص PMI تولید 47.20 51.9 52.5 52 52.7 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.50 59 57 65 69 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.7 -0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 0.5 0.5 0.6 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 1.1 1.2 1 1.2 2
تولید ناخالص داخلی 851.10 849 849 849 895 895
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 450961520.00 436110812 463215036 455471135 456373058 464580558
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120801435.60 132918962 127446915 122009450 122251053 124449639
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933.27 16100 16100 16100 16700 16700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129.34 26400 26400 26400 27100 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24788022.00 17114479 55501668 25035902 25085478 25536620
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30976895.40 33590030 34657702 31286664 31348618 31912398
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73726975.30 74180228 69967512 74464245 74611699 75953530
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45002063.81 45626132 43563310 45452084 45542089 46361126
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106768068.30 100772382 106404852 107835749 108049285 109992464
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 14.70 14.9 16.1 14 15.1 13.4
افراد بیکار 4668.00 3320 3570 3840 3490 4010
نرخ مشارکت نیروی کار 52.90 53.2 53.3 53.4 53.2 53.6
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50 2.7 2.9 2.9 3 3.2
نرخ بیکاری جوانان 26.70 24.5 22.6 25.1 25.5 24.9
هزینه های کار 162.85 170 175 185 185 215
حداقل دستمزد 2558.40 2558 2558 2558 3020 3020
دستمزد در تولید 167.74 185 189 195 195 215
جمعیت 80.81 83.42 83.42 81.81 82.81 82.81
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1550 1550 1550 1550 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3100 3100 3100 3100 3200
هزینه زندگی خانواده 3190.00 2950 2950 2950 2950 3100
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1800 1800 1800 1800 1850
نرخ اشتغال 45.90 46.4 46.6 46.6 46.8 47
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 19.71 17.5 16.8 15.1 12.2 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.03 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 402.81 420 456 453 452 492
قیمت مصرف کننده اصلی 339.53 361 393 389 380 429
اندازه اصل تورم 17.53 17.5 16 14.5 11.8 10.5
قیمت تولید 431.98 436 517 488 495 550
تغییر قیمت تولید کننده 29.64 19.2 17.5 15.5 14.7 12.5
تورم مواد غذایی 29.77 21 17.5 15.4 12.9 11.5
CPI مسکن آب و برق 430.98 450 495 511 484 554
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 385.14 427 490 436 432 474
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 24.00 24 21.5 19 17.5 15
نرخ بهره بین بانکی 25.63 25.63 25.63 25.63 24.13 24.13
عرضه پول M1 569489896.20 615000000 645000000 671000000 671000000 816000000
عرضه پول M2 2068386069.80 2151000000 2211000000 2270000000 2270000000 2637000000
ترازنامه بانک 3800152261.00 4871000000 5011000000 5251000000 5251000000 5509000000
وام به بخش خصوصی 1168557625.00 1451000000 1486000000 1516000000 1516000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 20
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.20 179 179 179 182 182
نرخ وام 25.50 25.5 25.5 25.5 24 24
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 758413514.00 941000000 991000000 1157000000 1157000000 1457000000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2134.33 -1000 1100 -400 800 1000
حساب جاری -718.00 -2000 1900 -1020 -1850 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3 -3 -3.4 -3.4
واردات 15727.29 16500 14500 14600 17100 17400
صادرات 13592.96 15500 15600 14200 17900 18400
بدهی خارجی 444878.00 460000 465000 475000 481000 485000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200.00 14000 14000 14000 15100 15100
درآمد گردشگری 1428.00 8200 14600 10150 4950 10600
ورود توریست 1670238.00 4752000 4264000 1920000 2360000 2010000
تولید نفت خام 56.00 50 50 50 50 50
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 34.2 34.2 34.2 36.6 36.6
بودجه دولت -1.50 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4
هزینه های دولت 69495065.30 59798262 58900234 70190016 70329006 71593816
بدهی های دولت 1162437.00 1150000 1370000 1450000 1520000 1710000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 105.50 95 94 97 99 101
شاخص PMI تولید 47.20 51.9 52.5 52 52.7 53.2
تولید صنعتی -5.10 0.5 2.2 2.9 2.7 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 -0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
تولید صنعتی -5.50 0.6 1.8 2.5 2.6 2.7
تغییرات موجودی انبار -40444799.00 -3200000 14200000 -1620000 -1620000 -1560000
ورشکستگی 693.00 850 1000 2250 1050 2050
مجموع فروش خودرو 49221.00 46600 69930 75000 68500 79000
تولید خودرو 132189.00 127900 128200 119700 145900 125400
ثبت خودرو 34025.00 60800 75980 51000 87500 59000
شاخص اقتصادی مقدم 0.36 1.1 1.2 1 1.2 2
تولید فولاد 2634.70 2800 2800 2600 2600 2730
استخراج معدن -4.70 -2 0.1 0.7 1.5 2
تولید الکتریسیته 23342.00 22900 24400 24200 24200 24700
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.50 59 57 65 69 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.7 -0.6 0.6 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.90 1.5 2.2 2.5 2.3 2.7
هزینه های مصرف کننده 257299893.30 265077792 272950993 259872892 260387492 265070350
تسهیلات اعتباری خریدار 519121689.00 529282641 534838326 520772874 515354235 531188332
اعتبار بخش خصوصی 1907527803.00 1993000000 2005000000 2024000000 2024000000 2081000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 81.90 81.6 85.5 89.4 95.1 100
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.60 22 22 22 25 25
قیمت گازوئیل 1.27 1.23 1.2 1.17 1.14 1.14
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 108.80 255 250 245 250 265
فروش خانه جدید 32648.00 54600 65100 60000 45800 61400
جواز ساختمان 74867.00 65100 58400 70000 45200 75000
فروش خانه موجود 45802.00 60700 71400 62300 56500 69500
خانه های مسکونی نوساز 8334.00 8500 7300 8300 6200 9600
نرخ مالکیت مسکن 59.70 60.5 60.5 60.5 60 60


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.