ترکیه

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 5.78 5.81 5.88 5.96 6.03 6.19
بازار سهام 108869.14 105033 103194 101387 99613 96156
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.89 12.52 12.86 13.22 13.59 14.35
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.7 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 4.5 5.1 4.6 3.8 4.2
نرخ بیکاری 14.00 15.1 15.6 15.2 14.9 14.2
نرخ تورم 10.56 11.5 10.1 8.9 9.1 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5
نرخ بهره 14.00 12.5 11.75 11.75 11.5 11
موازنه تجاری -1808.39 -400 800 800 -700 1000
حساب جاری 2477.00 -1020 -1850 -2400 2100 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 34.2 36.6 36.6 36.6 36.6
بودجه دولت -2.00 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
اطمینان کسب و کار 102.00 97 99 100 102 101
شاخص PMI تولید 49.50 49.5 50.7 53.2 52 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.90 61 59 62 64 68
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.6 0.5 0.6 -0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.7 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 4.5 5.1 4.6 3.8 4.2
تولید ناخالص داخلی 766.51 758 765 765 765 765
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 466070131.90 471812233 406569342 445810959 483780797 491628347
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110095414.70 127887163 108913157 109614048 114279040 133258424
تولید ناخالص داخلی سرانه 15026.70 15400 15900 15900 15900 15900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25286.60 25400 26100 26100 26100 26100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 57743283.00 25903483 11354926 18815527 59937528 26991429
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31270055.70 32370856 25969615 30749459 32458318 33730432
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70808122.80 77044689 70427437 74219178 73498831 80280566
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46475880.64 47027157 48459392 48871083 48241964 49002297
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106301989.30 111572631 93710792 104387018 110341465 116258682
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 14.00 15.1 15.6 15.2 14.9 14.2
نرخ مشارکت نیروی کار 53.10 53.4 53.2 53.4 53.5 53.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.00 3.5 4 3.6 3.3 2.6
نرخ بیکاری جوانان 27.10 25.4 25.9 25.5 25.2 24.5
هزینه های کار 204.20 201 205 207 211 215
حداقل دستمزد 2558.40 2558 3020 3020 3020 3020
دستمزد در تولید 200.60 195 195 201 208 215
جمعیت 82.00 82.34 82.68 82.68 82.68 82.68
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1550 1600 1600 1600 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3100 3200 3200 3200 3200
هزینه زندگی خانواده 3190.00 2950 3100 3100 3100 3100
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1800 1850 1850 1850 1850
نرخ اشتغال 45.60 46.6 46.8 46.5 46.7 47
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 10.56 11.5 10.1 8.9 9.1 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 437.25 439 443 450 466 477
قیمت مصرف کننده اصلی 372.41 377 368 378 392 401
اندازه اصل تورم 9.25 11 8.5 7.1 7.6 6.4
قیمت تولید 450.97 488 476 501 489 550
تغییر قیمت تولید کننده 4.26 7 9.2 9.6 8.5 8.1
تورم مواد غذایی 8.89 12.9 11.5 9.5 8.9 8.4
CPI مسکن آب و برق 486.29 495 475 474 511 537
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 422.69 422 424 436 454 459
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 14.00 12.5 11.75 11.75 11.5 11
نرخ بهره بین بانکی 12.66 12.66 12.66 12.66 12.66 12.66
عرضه پول M1 666773015.60 659000000 685000000 715000000 751000000 816000000
عرضه پول M2 2337343057.20 2380000000 2450000000 2510000000 2590000000 2677000000
وام به بخش خصوصی 1265957020.00 1269613702 1351202088 1345070067 1309840284 1322937478
نرخ بهره سپرده 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.00 179 182 182 182 182
نرخ وام 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
ترازنامه بانک مرکزی 777553685.00 887000000 945000000 1050000000 1150000000 1225000000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1808.39 -400 800 800 -700 1000
حساب جاری 2477.00 -1020 -1850 -2400 2100 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
واردات 17472.00 14600 17100 16900 15100 17400
صادرات 15663.61 14200 17900 16200 16400 18400
بدهی خارجی 446860.00 439000 440000 445000 451000 465000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200.00 14000 15100 15100 15100 15100
درآمد گردشگری 4402.00 10150 4950 8900 15100 10600
ورود توریست 4291574.00 1920000 2360000 4862000 4322000 2010000
تولید نفت خام 60.00 60 60 60 60 60
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 34.2 36.6 36.6 36.6 36.6
بودجه دولت -2.00 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
هزینه های دولت 62035475.80 76189615 61267337 64895958 64392824 79389578
بدهی های دولت 1260725.00 1450000 1520000 1580000 1640000 1710000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 102.00 97 99 100 102 101
شاخص PMI تولید 49.50 49.5 50.7 53.2 52 53.2
تولید صنعتی 3.40 1.5 2.7 2.8 3.2 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.20 0.6 0.6 0.5 -0.6 0.5
تولید صنعتی 3.40 1.2 2.6 3 2.6 2.7
ورشکستگی 1272.00 2250 1050 920 1250 2050
مجموع فروش خودرو 49075.00 65000 45500 46800 24200 69000
تولید خودرو 132155.00 119700 125900 108100 132200 125400
ثبت خودرو 52456.00 45000 52500 34900 38700 51000
تولید فولاد 2687.07 2600 2600 2850 2850 2730
استخراج معدن 5.70 2.7 2.2 1.4 2.5 2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.90 61 59 62 64 68
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.6 0.5 0.6 -0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 0.5 1.5 2.8 2.3 2.7
هزینه های مصرف کننده 273319794.80 271364719 242076972 263198204 283705947 282762037
تسهیلات اعتباری خریدار 563665886.00 538819459 545596895 550616752 574180211 561449876
اعتبار بخش خصوصی 2001285393.00 1975545724 2079489669 2075748372 2058780372 2058518644
شاخص خوشبینی اقتصادی 91.30 92.5 95 91 94 98
قیمت گازوئیل 1.21 1.11 1.08 1.05 1.02 0.96
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 114.60 115 117 119 119 122
فروش خانه جدید 51393.00 60000 45800 54200 51900 61400
جواز ساختمان 19172.00 72000 28900 10200 32400 75000
فروش خانه موجود 95510.00 62300 56500 59800 61900 69500
خانه های مسکونی نوساز 2965.00 7500 3800 2100 2700 7900
نرخ مالکیت مسکن 59.10 60.5 60 60 60 60


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.