ترکیه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 5.32 5.29 5.41 5.53 5.66 5.91
بازار سهام 102494.03 102180 100317 98496 96706 93215
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.82 14.23 14.64 15.05 15.48 16.37
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 0.7 0.5 0.5 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.5 1.1 1.2 1 2
نرخ بیکاری 12.30 11.7 11.9 12.1 12.5 11.9
نرخ تورم 20.35 19.1 17.5 16.8 15.1 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
نرخ بهره 24.00 24 22.5 17.75 16.75 12.75
موازنه تجاری -2674.41 -600 -1000 1100 -400 1000
حساب جاری -1437.00 -1500 -2000 1900 -1020 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 34.2 34.2 34.2 34.2 36.6
بودجه دولت -1.50 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
اطمینان کسب و کار 93.00 91 95 94 97 101
شاخص PMI تولید 44.20 49.5 51.9 52.5 52 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.80 55 59 57 65 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.3 0.7 -0.6 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 0.7 0.5 0.5 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.5 1.1 1.2 1 2
تولید ناخالص داخلی 851.10 849 849 849 849 895
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 457722367.40 399508286 437836275 462986175 464130481 480839178
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125935686.70 115964353 133444853 127383947 127698786 132295943
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933.27 16100 16100 16100 16100 16700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129.34 26400 26400 26400 26400 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54843545.90 10373615 17182193 55474247 55611356 57613364
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34246741.00 27181345 33722928 34657702 34726195 35976338
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69137857.90 71374277 74473721 69932943 70105788 72629596
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43046748.90 42698141 45806651 43563310 43649403 45220782
تولید ناخالص داخلی از خدمات 105143134.20 93240891 101171086 106352280 106615138 110453283
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.30 11.7 11.9 12.1 12.5 11.9
افراد شاغل 28314.00 28200 28600 27900 28100 30700
افراد بیکار 3981.00 3430 3320 3570 3840 4010
نرخ مشارکت نیروی کار 53.40 53.6 53.8 53.8 54.2 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50 2.4 2.5 2.5 2.6 2.8
نرخ بیکاری جوانان 23.60 21.4 21.6 21.8 22.3 21.9
هزینه های کار 166.66 165 170 175 185 215
دستمزد 2207.00 3000 3000 3000 3000 3200
دستمزد در تولید 166.50 180 185 189 195 215
حداقل دستمزد 2558.40 2558 2558 2558 2558 3020
جمعیت 80.81 83.42 83.42 83.42 81.81 82.81
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1550 1550 1550 1550 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3100 3100 3100 3100 3200
قسمت مدت زمان اشتغال 2500.70 2800 2500 2300 2800 3200
هزینه زندگی خانواده 3190.00 2950 2950 2950 2950 3100
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1800 1800 1800 1800 1850
نرخ اشتغال 47.00 47.8 48 48 49.1 50.5
استخدام تمام وقت 25938.10 23900 24100 25600 25900 27600
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 20.35 19.1 17.5 16.8 15.1 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 398.07 401 420 456 455 498
قیمت مصرف کننده اصلی 339.48 341 361 393 390 431
اندازه اصل تورم 19.02 18.1 17.5 16 14.5 10.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 183.20 188 194 199 206 225
قیمت تولید 424.86 354 436 517 360 380
تغییر قیمت تولید کننده 32.93 24.5 19.2 17.5 15.5 9.5
قیمت صادرات 92.41 95 96 97 100 102
قیمت واردات 92.05 98 101 102 102 107
تورم مواد غذایی 30.97 19.5 17.5 16.4 15.4 11.5
CPI مسکن آب و برق 429.81 441 450 495 511 559
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 379.59 398 427 490 448 490
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 150.96 154 161 175 177 194
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 24.00 24 22.5 17.75 16.75 12.75
نرخ بهره بین بانکی 23.42 22.04 20.04 17.79 16.79 16.79
عرضه پول M1 505851576.80 584000000 615000000 645000000 671000000 816000000
عرضه پول M2 1957268135.60 2091000000 2151000000 2211000000 2270000000 2637000000
عرضه پول M3 2008860285.30 2109000000 2179000000 2251000000 2324000000 2673000000
ترازنامه بانک 3800152261.00 4451000000 4871000000 5011000000 5251000000 5509000000
وام به بخش خصوصی 1214941342.00 1433000000 1451000000 1486000000 1516000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 19.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.20 179 179 179 179 182
نرخ وام 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 22.75
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 752133976.00 898000000 941000000 991000000 1157000000 1457000000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2674.41 -600 -1000 1100 -400 1000
حساب جاری -1437.00 -1500 -2000 1900 -1020 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2.2
واردات 16552.97 17800 16500 14500 14600 17400
صادرات 13878.56 17200 15500 15600 14200 18400
بدهی خارجی 448452.00 505000 522000 544000 551000 591000
رابطه مبادله 100.39 96.94 95.05 95.1 98.04 95.33
گردش سرمایه -1380.00 -3450 2980 3240 3690 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900.00 10000 10000 10000 10000 11500
حواله 24.00 51 51 51 51 65
درآمد گردشگری 1428.00 4800 8200 14600 10150 10600
ورود توریست 1950705.00 2290000 4752000 4264000 1920000 2010000
تولید نفت خام 57.00 50 50 50 50 50
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 34.2 34.2 34.2 34.2 36.6
بودجه دولت -1.50 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
ارزش بودجه دولت -20758467.00 -16700000 -13500000 -9900000 -29500000 -29700000
هزینه های دولت 58201812.20 54684772 60034852 58900234 59016638 61141237
درآمدهای دولت 63425942.00 40700000 43700000 39200000 55900000 56800000
بدهی های دولت 1098071.00 1190000 1150000 1370000 1450000 1710000
هزینه های مالی 84184409.00 57400000 57200000 49100000 85400000 86500000
درخواست پناهندگی 7086.00 9100 5100 11500 7460 6450
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 93.00 91 95 94 97 101
شاخص PMI تولید 44.20 49.5 51.9 52.5 52 53.2
تولید صنعتی -9.80 0.8 2.5 3.2 2.9 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 0.5 -0.4 0.5 0.6 0.5
تولید صنعتی -10.80 1 2.5 3.6 2.5 2
استفاده از ظرفیت 74.40 74.4 74.5 74.6 74.4 75
تغییرات موجودی انبار -3640862.40 -3200000 -3200000 14200000 -1620000 -1560000
ورشکستگی 2186.00 950 850 1000 2250 2050
مجموع فروش خودرو 14373.00 70500 46600 69930 115000 119000
تولید خودرو 109871.00 150500 127900 128200 132700 145400
ثبت خودرو 56112.00 91900 60800 75980 96000 100000
شاخص اقتصادی مقدم -0.40 0.5 1.1 1.2 1 2
تولید فولاد 2886.33 3000 2800 2800 2600 2730
استخراج معدن -2.10 3.2 3 2.7 2.4 2
تولید الکتریسیته 25747.00 23800 22900 24400 24200 24700
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.80 55 59 57 65 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.3 0.7 -0.6 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9.20 0.5 1.5 3.4 3.2 2.7
هزینه های مصرف کننده 269714419.80 251497980 266126567 272816136 273490422 283336077
تسهیلات اعتباری خریدار 509010058.00 568000000 575000000 586000000 602000000 651000000
اعتبار بخش خصوصی 1890474377.00 1982000000 1993000000 2005000000 2024000000 2081000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 78.50 84.1 87.6 91.5 99.4 100
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.40 22 22 22 22 25
قیمت گازوئیل 1.18 1.16 1.13 1.11 1.08 1.08
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 275.50 239 235 250 245 280
فروش خانه جدید 69861.00 47900 54600 65100 60000 61400
جواز ساختمان 40197.00 45500 65100 58400 70000 78000
فروش خانه موجود 66984.00 58200 60700 71400 62300 69500
خانه های مسکونی نوساز 5598.00 6700 8500 7300 8300 9600
نرخ مالکیت مسکن 59.70 61.5 61.5 61.5 61.5 61.7


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.