تونس

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 7060.93 7009 6968 6927 6886 6805
پول 2.81 2.89 2.91 2.93 2.94 2.97
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 2.7 2.5 2.6 2.4 1.9
نرخ بیکاری 15.30 15.4 15.3 15.4 15.5 15.5
نرخ تورم 6.70 6.9 6.7 6.5 6.4 6.5
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.25 7.25 7
موازنه تجاری -1984.00 -1900 -1900 -1850 -1830 -1900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -10.3 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 65 67 67 67 67
بودجه دولت -4.60 -3.9 -3 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 15.30 15.4 15.3 15.4 15.5 15.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 6.70 6.9 6.7 6.5 6.4 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.40 129 130 131 133 138
قیمت تولید 146.60 154 154 156 156 165
تورم مواد غذایی 7.30 6.5 6 5.7 5.4 5.5
تغییر قیمت تولید کننده 6.80 6.6 6.3 6.2 6.4 6.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.10 161 136 136 137 171
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.25 7.25 7
نرخ بهره سپرده 8.90 8.65 8.65 8.4 8.4 8.15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1984.00 -1900 -1900 -1850 -1830 -1900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -10.3 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 65 67 67 67 67
بودجه دولت -4.60 -3.9 -3 -3 -3 -3
هزینه های دولت 20119.10 18769 18861 20622 20642 19313
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 18 18 19 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -3.00 -0.4 -0.6 -0.2 -1 -0.3
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 69388.50 65774 66097 71123 71193 67682


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.