تونس

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 6944.33 6807 6754 6700 6647 6543
پول 3.01 3.05 3.07 3.1 3.12 3.18
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.2 2.1 2 2.5 2.9
نرخ بیکاری 15.50 15.4 15.5 15.1 15.1 15.3
نرخ تورم 7.10 7.4 7.2 6.9 6.7 6.7
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
موازنه تجاری -1510.90 -1650 -2150 -1900 -1900 -1900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -10.3 -10.3 -10.3 -9.2 -9.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 65 65 65 67 67
بودجه دولت -4.60 -3.8 -3.8 -3.8 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 15.50 15.4 15.5 15.1 15.1 15.3
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 7.10 7.4 7.2 6.9 6.7 6.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.60 125 127 129 130 138
قیمت تولید 145.60 150 153 154 156 165
تورم مواد غذایی 7.50 5.5 5.3 5 5 5.5
تغییر قیمت تولید کننده 8.90 7.8 8 7.2 7.2 7.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.40 151 159 161 136 171
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1510.90 -1650 -2150 -1900 -1900 -1900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -10.3 -10.3 -10.3 -9.2 -9.2
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 65 65 65 67 67
بودجه دولت -4.60 -3.8 -3.8 -3.8 -3 -3
هزینه های دولت 18400.50 18805 18787 18769 18861 19313
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -4.80 1.1 -0.6 -0.4 -0.6 -0.3
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 64484.60 65903 65839 65774 66097 67682


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.