ترینیداد و توباگو

بازارها آخرین مرجع
پول 6.73 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2018-09
نرخ بیکاری 4.4 2017-12
نرخ تورم 1.2 2019-02
نرخ بهره 5 2019-03
موازنه تجاری 690 2018-09
حساب جاری 68.3 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -8.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 22.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15351 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2017-12
جمعیت 1.37 2017-12
افراد شاغل 596 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 2017-12
افراد بیکار 27.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-02
تورم مواد غذایی -0.3 2019-02
قیمت تولید 604 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-03
نرخ بهره سپرده 1.5 2017-12
ترازنامه بانک 138433 2018-11
ذخایر ارزی 7350 2019-03
عرضه پول M0 24276 2019-01
عرضه پول M2 87613 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 690 2018-09
حساب جاری 68.3 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2017-12
صادرات 2486 2018-09
واردات 1796 2018-09
ذخایر طلا 1.9 2019-03
تولید نفت خام 56 2018-12
بدهی خارجی 25659 2019-01
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -8.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 67.5
هزینه های مالی 2461 2018-10
ارزش بودجه دولت 1279 2018-10
بدهی های دولت 94731 2019-01
درآمدهای دولت 3740 2018-10
مخارج نظامی 199 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 67.2 2018-06
تولید سیمان 47275 2018-12
شاخص رقابتی 57.88 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 105 2018-12
تولید صنعتی 9.5 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 34227 2018-12
قیمت گازوئیل 0.39 2019-02
اعتبار بخش خصوصی 63857 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.