ترینیداد و توباگو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.74 6.8 6.85 6.9 6.95 7.05
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 1.3 1.6 1.7 1.8 2
نرخ بیکاری 4.40 5.3 5.4 5.5 5.7 5.7
نرخ تورم 1.10 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری 1332.30 1177 1216 1278 1251 1264
حساب جاری 1047.90 1100 370 750 200 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 5 5 5 5 6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40 47 47 47 47 55
بودجه دولت -8.50 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 1.3 1.6 1.7 1.8 2
تولید ناخالص داخلی 22.10 29 29 29 29 34
تولید ناخالص داخلی سرانه 15350.90 15200 15200 15200 15200 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763.10 28500 28500 28500 28500 28600
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 0.7 -0.1 -0.2 0.8 0.8
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.40 5.3 5.4 5.5 5.7 5.7
افراد بیکار 27.30 31.3 31.64 32 31.87 32.63
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.10 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
قیمت تولید 601.00 608 608 609 609 612
تورم مواد غذایی 0.00 0.8 0.7 0.9 1 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.20 108 109 109 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.50 107 107 107 110 112
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1332.30 1177 1216 1278 1251 1264
حساب جاری 1047.90 1100 370 750 200 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 5 5 5 5 6
بدهی خارجی 25945.60 27000 27500 28500 28500 30000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40 47 47 47 47 55
بودجه دولت -8.50 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -8
مخارج نظامی 199.00 199 199 199 199 210
ارزش بودجه دولت 564.50 -350 450 1800 700 700
بدهی های دولت 94877.90 99000 99500 99900 99990 100500
درآمدهای دولت 4066.10 3800 4050 5200 4400 4500
هزینه های مالی 3501.60 4150 3600 3400 3700 3800
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 5.30 1.3 1.4 1.5 1.5 1.7
تولید سیمان 47275.00 62000 63000 61800 62000 63000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.