تونگا

بازنگری آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.43 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5426 2017-12
نرخ بهره سپرده 3.02 2017-12
سرعت اینترنت 2061 2017-03
آدرس های IP 422 2017-03
آسانی کسب و کار 91 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
درجه حرارت 21.88 2013-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.43 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5426 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 3.02 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2061 2017-03
آدرس های IP 422 2017-03
آسانی کسب و کار 91 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12


تونگا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی