تونگا

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 0.45 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696.20 5750 5790 5790 5790 5790
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 0.45 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696.20 5750 5790 5790 5790 5790
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


تونگا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.