تونگا

Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.43 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
GDP Per Capita Ppp 5425.62 5530 5570 5570 5570 5595
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.43 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
GDP Per Capita Ppp 5425.62 5530 5570 5570 5570 5595
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15


تونگا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.