تونگا

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 0.43 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5425.62 5570 5570 5570 5570 5595
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 0.43 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5425.62 5570 5570 5570 5570 5595
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


تونگا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.