توگو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 575.00 571 576 581 586 596
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.9 4.8 4.7 4.8 6.59
نرخ بیکاری 1.80 2 2 2 2 2
نرخ تورم 2.50 2 1.3 1 3.6 3
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 25 25 25 25 27
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.9 4.8 4.7 4.8 6.59
تولید ناخالص داخلی 4.81 5.4 5.4 5.4 5.4 5.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 577.38 585 585 585 585 590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1429.81 1520 1520 1520 1520 1600
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 1.80 2 2 2 2 2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00 198600 196600 196600 198600 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00 34300 33300 33300 34300 35300
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.50 2 1.3 1 3.6 3
تورم مواد غذایی 4.00 1.5 3.76 1.05 3 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.60 119 119 118 106 109
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.3
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 25 25 25 25 27
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


توگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.