توگو

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 579.75 585 590 595 599 609
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.8 4.7 4.8 4.5 5.6
نرخ بیکاری 1.80 2 2 2 2 2
نرخ تورم 2.10 1.3 1 3.6 3.4 3
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -8.5 -7.3 -7.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 25 25 25 27 27
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.8 4.7 4.8 4.5 5.6
تولید ناخالص داخلی 4.81 5.4 5.4 5.4 5.9 5.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 577.38 585 585 585 590 590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1429.81 1520 1520 1520 1600 1600
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 1.80 2 2 2 2 2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00 196600 196600 198600 198600 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00 33300 33300 34300 34300 35300
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.10 1.3 1 3.6 3.4 3
تورم مواد غذایی 2.80 3.76 1.05 3 3 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.00 105 103 108 108 111
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -8.5 -7.3 -7.3
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 25 25 25 27 27
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


توگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.