تانزانیا

بازارها آخرین مرجع
پول 2322 2019-02
بازار سهام 2139 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2017-09
نرخ بیکاری 10.3 2014-12
نرخ تورم 3 2019-01
نرخ بهره 7 2018-11
موازنه تجاری -944 2018-06
حساب جاری -787 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12
بودجه دولت -2.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2017-09
تولید ناخالص داخلی 52.09 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20802637 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 901 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2683 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2241174 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1521187 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 962586 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 489399 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 736854 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.3 2014-12
نرخ مشارکت نیروی کار 86.7 2014-12
جمعیت 52.55 2017-12
افراد شاغل 2334969 2015-12
هزینه زندگی خانواده 762800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 332400 2018-12
دستمزد 362400 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 13.7 2014-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-01
تورم مواد غذایی 0.7 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-01
اندازه اصل تورم 3.1 2019-01
CPI مسکن آب و برق 113 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-01
قیمت صادرات 102 2018-06
قیمت واردات 101 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-01
قیمت تولید 124 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 2018-11
ترازنامه بانک 33035267 2018-06
نرخ بهره سپرده 8.51 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 19095246 2018-06
عرضه پول M0 6993 2018-12
عرضه پول M1 11724 2018-12
عرضه پول M2 19040 2018-12
عرضه پول M3 25823 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -944 2018-06
حساب جاری -787 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2017-12
صادرات 1016 2018-06
واردات -1960 2018-06
گردش سرمایه -553 2018-06
بدهی خارجی 21046 2018-12
رابطه مبادله 101 2018-06
شاخص تروریسم 3.37 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.4 2017-12
بودجه دولت -2.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
بدهی های دولت 6382 2018-12
مخارج نظامی 576 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 47.21 2018-12
رتبه رقابتی 116 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 144 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 17569 2018-09
نرخ وام بانکی 15.28 2018-12
قیمت گازوئیل 0.99 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تانزانیا - شاخص های اقتصادی.