تانزانیا

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 2297.00 2300 2308 2315 2323 2337
بازار سهام 1916.37 1916 1898 1880 1862 1828
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 5.6 6.4 5.2 4.7 4.5
نرخ بیکاری 9.70 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ تورم 3.40 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -1091.20 3313 3313 -581 -601 3273
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -8.7 -7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 43 45 45 45 45
بودجه دولت -2.00 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 5.6 6.4 5.2 4.7 4.5
تولید ناخالص داخلی 57.44 59 62 62 62 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46636420.57 22321230 22134006 49621151 49061514 23839073
تولید ناخالص داخلی سرانه 957.10 980 1010 1010 1010 1010
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2809.07 2898 2838 2838 2946 2946
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8182587.00 2519413 2498281 8706273 8608082 2690734
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4193881.00 1787346 1772354 4462289 4411963 1908886
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2280570.00 988343 980053 2426526 2399160 1055550
تولید ناخالص داخلی از معادن 1159804.00 561927 557214 1234031 1220114 600138
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1307326.00 795006 788337 1390995 1375307 849066
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.70 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
دستمزد 362400.00 390000 390000 390000 390000 400000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100.00 950800 950800 950800 950800 960500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500.00 490500 490500 490500 490500 500000
هزینه زندگی خانواده 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.40 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.92 117 120 121 120 121
تورم مواد غذایی 4.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5
قیمت تولید 123.70 128 128 128 128 133
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.67 109 109 110 109 113
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 7.15 7.15 5.15 5.15 5.15 5.15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1091.20 3313 3313 -581 -601 3273
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -8.7 -7 -7 -7 -7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 43 45 45 45 45
بودجه دولت -2.00 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
قیمت گازوئیل 0.97 0.83 0.81 0.84 0.82 0.81
نرخ وام بانکی 14.31 14.93 12.93 12.38 12.38 12.93


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.