تانزانیا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2330.00 2318 2326 2334 2342 2358
بازار سهام 2173.04 1972 1829 1695 1572 1352
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.6 6.8 6.7 7.3 6.8
نرخ بیکاری 10.30 9 9 9 9 8
نرخ تورم 3.00 2.3 2.6 3 3.5 6.6
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 5
موازنه تجاری -944.10 3358 3078 3102 3313 3273
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 43 43 43 43 45
بودجه دولت -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.6 6.8 6.7 7.3 6.8
تولید ناخالص داخلی 52.09 59 59 59 59 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20802637.19 22175611 22217217 21499526 22175611 23727904
تولید ناخالص داخلی سرانه 900.52 973 973 952 952 989
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2683.30 2898 2898 2838 2838 2946
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2241174.00 2389091 2393574 2316253 2389091 2556328
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1521187.00 1621585 1624628 1572147 1621585 1735096
تولید ناخالص داخلی از ساخت 962586.00 1026117 1028042 994833 1026117 1097945
تولید ناخالص داخلی از معادن 489399.00 521699 522678 505794 521699 558218
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 736854.00 785486 786960 761539 785486 840470
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 10.30 9 9 9 9 8
دستمزد 362400.00 390000 359314 357864 390000 400000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100.00 950800 749322 762558 950800 960500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500.00 490500 377812 386897 490500 500000
هزینه زندگی خانواده 762800.00 785000 762800 762800 762800 785000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.00 2.3 2.6 3 3.5 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.38 115 116 115 116 124
تورم مواد غذایی 0.70 5 5.34 -0.68 5.5 5
قیمت تولید 123.70 113 113 113 113 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.60 104 104 105 109 116
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 5
نرخ بهره سپرده 8.51 8.51 8.51 8.51 10.51 10.51
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -944.10 3358 3078 3102 3313 3273
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -7
رابطه مبادله 100.80 102 101 101 102 102
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 43 43 43 43 45
بودجه دولت -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.99 0.98 0.95 0.93 0.9 0.9
نرخ وام بانکی 15.28 16.9 16.9 16.9 18.9 18.9


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.