تانزانیا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 2295.00 2303 2310 2318 2326 2341
بازار سهام 1916.56 1753 1627 1510 1401 1207
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.8 6.7 5.6 6.4 6.3
نرخ بیکاری 10.30 9 9 9 8 8
نرخ تورم 3.50 3.4 3.7 4 4.1 4.8
نرخ بهره 7.00 7 7 7 5 5
موازنه تجاری -1038.60 3078 3102 3313 3313 3273
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 43 43 43 45 45
بودجه دولت -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 6.8 6.7 5.6 6.4 6.3
تولید ناخالص داخلی 52.09 59 59 59 62 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20802637.19 22217217 22196414 22321230 22134006 23839073
تولید ناخالص داخلی سرانه 900.52 973 952 952 989 989
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2683.30 2898 2838 2838 2946 2946
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5360478.86 2507673 2505325 2519413 2498281 2690734
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3492895.10 1779017 1777352 1787346 1772354 1908886
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2532462.25 983737 982816 988343 980053 1055550
تولید ناخالص داخلی از معادن 1166715.66 559308 558785 561927 557214 600138
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1328437.86 791301 790560 795006 788337 849066
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 10.30 9 9 9 8 8
دستمزد 362400.00 359314 357864 390000 390000 400000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100.00 749322 762558 950800 950800 960500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500.00 377812 386897 490500 490500 500000
هزینه زندگی خانواده 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.50 3.4 3.7 4 4.1 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.23 117 116 117 121 123
تورم مواد غذایی 0.90 5.34 -0.68 5.5 5.5 5
قیمت تولید 123.70 126 129 128 128 133
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.22 105 106 110 110 115
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 5 5
نرخ بهره سپرده 7.15 7.59 7.59 7.59 5.59 5.59
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1038.60 3078 3102 3313 3313 3273
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7 -7
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 43 43 43 45 45
بودجه دولت -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت گازوئیل 0.97 0.87 0.85 0.83 0.81 0.81
نرخ وام بانکی 14.62 14.84 14.84 14.84 12.84 12.84


تانزانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.