تاجیکستان

بازارها آخرین مرجع
پول 9.44 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7 2018-09
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
نرخ تورم 5.7 2019-01
نرخ بهره 14.75 2019-02
موازنه تجاری -94.6 2018-05
حساب جاری -48804 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.4 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 7.15 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47518 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1016 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2897 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12985 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5999 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10526 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8389 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7439 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
افراد شاغل 2238 2016-12
افراد بیکار 51.5 2018-10
دستمزد 1325 2018-11
جمعیت 8.9 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد در تولید 1558 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.7 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2018-12
قیمت تولید 99.3 2018-09
تورم مواد غذایی 4.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14.75 2019-02
عرضه پول M0 12190 2018-12
عرضه پول M1 13490 2018-12
عرضه پول M2 15382 2018-12
نرخ بهره سپرده 3.6 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -94.6 2018-05
حساب جاری -48804 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-12
صادرات 97.5 2018-05
واردات 192 2018-05
ذخایر طلا 22.3 2019-03
تولید نفت خام 0.18 2018-08
بدهی خارجی 2274 2016-12
شاخص تروریسم 2.23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.4 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
درآمدهای دولت 15582 2018-09
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 5835 2018-04
ارزش بودجه دولت -455 2018-09
مخارج نظامی 79.9 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.8 2018-05
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.18 2018-12
رتبه رقابتی 102 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 126 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.