تاجیکستان

بازارها آخرین مرجع
پول 9.68 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2019-03
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
نرخ تورم 8.7 2019-06
نرخ بهره 13.25 2019-07
موازنه تجاری -94.6 2018-05
حساب جاری -102497 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 7.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 70443 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6678 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10526 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8389 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7439 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
افراد شاغل 2238 2016-12
افراد بیکار 51.5 2019-04
دستمزد 1305 2019-04
جمعیت 8.9 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد در تولید 1558 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.7 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-06
قیمت تولید 99.3 2018-09
تورم مواد غذایی 13.5 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.25 2019-07
عرضه پول M0 13028 2019-06
عرضه پول M1 14348 2019-06
عرضه پول M2 16229 2019-06
نرخ بهره سپرده 3.6 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -94.6 2018-05
حساب جاری -102497 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 97.5 2018-05
واردات 192 2018-05
ذخایر طلا 20.4 2019-06
تولید نفت خام 0.18 2019-04
بدهی خارجی 2274 2016-12
شاخص تروریسم 2.23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
درآمدهای دولت 15582 2018-09
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 5835 2018-04
ارزش بودجه دولت -455 2018-09
مخارج نظامی 79.7 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.8 2018-05
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.18 2018-12
رتبه رقابتی 102 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 126 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.