تاجیکستان

بازارها آخرین مرجع
پول 9.68 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-09
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
نرخ تورم 7.3 2019-10
نرخ بهره 13.25 2019-10
موازنه تجاری -119 2019-10
حساب جاری -117863 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 7.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 72427 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3061 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6678 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10526 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8389 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7435 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
افراد شاغل 2238 2016-12
افراد بیکار 50.4 2019-09
دستمزد 1325 2019-09
جمعیت 9.1 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد در تولید 1558 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.3 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-10
قیمت تولید 101 2019-08
تورم مواد غذایی 9.8 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.25 2019-10
عرضه پول M0 14739 2019-10
عرضه پول M1 15944 2019-10
عرضه پول M2 17928 2019-10
نرخ بهره سپرده 3.6 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -119 2019-10
حساب جاری -117863 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 193 2019-10
واردات 312 2019-10
ذخایر طلا 22.33 2019-12
تولید نفت خام 0.18 2019-07
شاخص تروریسم 3.95 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2018-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
درآمدهای دولت 11708 2019-07
ارزیابی اعتبار 25 2019-12
هزینه های مالی 12864 2019-07
ارزش بودجه دولت -1156 2019-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 13.3 2019-08
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.4 2019-12
رتبه رقابتی 104 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 106 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تاجیکستان - شاخص های اقتصادی.