تاجیکستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9.43 9.46 9.48 9.5 9.52 9.56
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 5.3 5.9 4.9 5 6.3
نرخ بیکاری 2.30 2.2 2.2 2.1 2.3 2.5
نرخ تورم 5.70 5.7 6.5 6.2 6 5.2
نرخ بهره 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.5
موازنه تجاری -94.60 -162 -130 -208 -190 -220
حساب جاری -48804.20 -17100 -29000 -31700 -1240 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80 -4 -4 -4 -4 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.40 53.7 53.7 53.7 53.7 55.3
بودجه دولت -0.30 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -1.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 5.3 5.9 4.9 5 6.3
تولید ناخالص داخلی 7.15 8 8 8 8 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47517.90 13005 13079 12955 12968 13785
تولید ناخالص داخلی سرانه 1015.50 1085 1085 1085 1085 1187
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2896.91 3015 3015 3015 3015 3185
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12985.00 23412 23546 23323 23346 24816
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5999.10 6415 6451 6390 6396 6799
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10526.20 9863 9920 9826 9835 10455
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8389.00 9341 9394 9306 9314 9901
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7439.30 6579 6617 6554 6561 6974
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.2 2.2 2.1 2.3 2.5
افراد بیکار 51.50 53.1 52.8 53.2 53.5 53.2
افراد شاغل 2237.50 2242 2241 2243 2242 2245
دستمزد 1325.00 1450 1390 1540 1600 1700
جمعیت 8.90 9.3 9.3 9.3 9.1 9.3
دستمزد در تولید 1558.10 1470 1490 1520 1550 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.70 5.7 6.5 6.2 6 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.30 105 107 107 106 112
قیمت تولید 99.30 100 102 103 102 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.6
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 1.1 2.3 3.5 3 2.7
تورم مواد غذایی 4.90 3.5 4 5 6 5.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.5
عرضه پول M0 12189.87 11700 11900 12050 12300 12900
عرضه پول M1 13489.68 13100 13300 12950 13200 13500
عرضه پول M2 15382.04 14750 15200 15400 15700 16300
نرخ بهره سپرده 3.60 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -94.60 -162 -130 -208 -190 -220
حساب جاری -48804.20 -17100 -29000 -31700 -1240 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80 -4 -4 -4 -4 -4.5
صادرات 97.50 78 83 67 100 110
واردات 192.00 240 213 275 290 330
ذخایر طلا 22.30 16.5 16.4 16.4 16.6 16.9
بدهی خارجی 2274.10 2440 2440 2440 2440 2530
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.40 53.7 53.7 53.7 53.7 55.3
بودجه دولت -0.30 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -1.4
درآمدهای دولت 15582.00 4600 10000 16000 21500 23000
مخارج نظامی 79.90 83 83 83 83 79
ارزش بودجه دولت -454.80 140 350 530 500 520
هزینه های مالی 5834.90 4460 9650 15470 21000 22480
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 11.80 11.8 10.6 9.9 9.4 8.9
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 8.1 8.1 8.1 8.1 8.7


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.