تاجیکستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 9.44 9.46 9.48 9.5 9.52 9.57
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 7 6.3 5.9 6.2 5.9
نرخ بیکاری 2.30 2.2 2.1 2.3 2.3 2.5
نرخ تورم 6.40 6.5 6.8 7.3 7.1 6.8
نرخ بهره 14.75 14.75 14.75 14.75 14.5 14.5
موازنه تجاری -94.60 -130 -208 -190 -190 -220
حساب جاری -48804.20 -29000 -31700 -1240 -1240 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.40 53.7 53.7 53.7 55.3 55.3
بودجه دولت -0.30 -3.2 -3.2 -3.2 -1.4 -1.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 7 6.3 5.9 6.2 5.9
تولید ناخالص داخلی 7.15 8 8 8 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47517.90 29321 49846 49894 49656 53037
تولید ناخالص داخلی سرانه 1015.50 1085 1085 1085 1187 1187
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2896.91 3015 3015 3015 3185 3185
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12985.00 13751 13621 13634 13569 14493
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5999.10 6353 6293 6299 6269 6696
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10526.20 11147 11042 11053 11000 11749
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8389.00 8884 8800 8808 8767 9363
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7439.30 7878 7804 7811 7774 8303
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.2 2.1 2.3 2.3 2.5
افراد بیکار 47.00 52.8 53.2 53.5 53.5 53.2
دستمزد 1455.10 1390 1540 1600 1600 1700
جمعیت 8.90 9.3 9.3 9.1 9.3 9.3
دستمزد در تولید 1558.10 1490 1520 1550 1550 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 6.40 6.5 6.8 7.3 7.1 6.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60 107 107 106 106 112
قیمت تولید 99.30 102 103 102 102 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 2.3 3.5 3 3 2.7
تورم مواد غذایی 7.90 4 5 6 6 5.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 14.75 14.75 14.75 14.75 14.5 14.5
عرضه پول M2 14792.71 15200 15400 15700 15700 16300
نرخ بهره سپرده 3.60 3.8 3.8 3.8 3.6 3.6
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -94.60 -130 -208 -190 -190 -220
حساب جاری -48804.20 -29000 -31700 -1240 -1240 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -3.7 -3.7
صادرات 97.50 83 67 100 100 110
واردات 192.00 213 275 290 290 330
ذخایر طلا 22.30 16.4 16.4 16.6 16.6 16.9
بدهی خارجی 2274.10 2440 2440 2440 2530 2530
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.40 53.7 53.7 53.7 55.3 55.3
بودجه دولت -0.30 -3.2 -3.2 -3.2 -1.4 -1.4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 11.80 10.6 9.9 9.4 9.4 8.9
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 8.1 8.1 8.1 8.7 8.7


تاجیکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.