تایوان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 30.83 30.8 30.91 31.02 31.13 31.36
بازار سهام 10145.28 9799 9668 9538 9411 9160
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.83 0.88 0.9 0.91 0.93 0.96
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.37 0.9 1.1 0.8 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.78 2.1 1.8 1.9 2.2 1.8
نرخ بیکاری 3.70 3.7 3.8 3.8 3.9 3.8
نرخ تورم 0.20 0.9 0.8 0.7 0.7 1.8
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.5
موازنه تجاری 910.00 3400 2500 2800 4800 3400
حساب جاری 14040.00 21300 20800 19980 20770 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.70 13.5 13.5 13.5 13.5 13.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 33 33 33 33 34
بودجه دولت -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2
شاخص PMI تولید 47.50 51 49.1 48.2 50.3 49.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.63 82.8 82.9 83.2 83.2 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.50 -0.6 -1.5 -3.1 -0.5 1.8
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.37 0.9 1.1 0.8 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.78 2.1 1.8 1.9 2.2 1.8
تولید ناخالص داخلی 579.30 605 605 605 605 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4228121.00 4209744 4227197 4240428 4300730 4378143
تولید ناخالص ملی 4626530.00 4440316 4374946 4496983 4560935 4643031
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 950274.00 888093 901093 996891 1011068 1029267
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62607.00 53065 59618 48761 49455 50345
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85213.00 100927 101729 104641 104538 106420
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1355769.00 1215226 1290053 1400473 1420389 1445956
تولید ناخالص داخلی از معادن 4138.00 3247 3472 3363 3359 3420
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 256320.00 274909 278346 279731 279458 284488
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2819703.00 2661856 2655831 2691369 2729642 2778776
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 129144.00 126789 121371 124823 126598 128877
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41593.00 29917 29259 34603 35095 35727
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.7 3.8 3.8 3.9 3.8
افراد شاغل 11467.00 11470 11480 11490 11510 11630
افراد بیکار 441.00 465 467 462 458 444
نرخ مشارکت نیروی کار 59.06 59.2 59.2 59.3 59.3 59.8
بهره وری 111.13 114 103 108 116 120
هزینه های کار 91.04 128 109 103 98.6 109
حداقل دستمزد 23100.00 23100 23100 23100 23100 24500
دستمزد در تولید 46928.00 43200 45100 45900 48280 49400
جمعیت 23.57 23.67 23.67 23.67 23.61 23.65
نرخ بیکاری جوانان 12.29 11.4 11.2 11.8 12.1 13.2
دستمزد 46542.00 47400 48500 46500 49800 50900
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.20 0.9 0.8 0.7 0.7 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.41 103 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.20 104 105 104 104 105
اندازه اصل تورم 0.53 1.9 2.1 1.8 1.6 1.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.54 110 106 105 104 104
قیمت تولید 102.78 108 112 114 112 120
قیمت صادرات 98.72 102 102 101 101 101
قیمت واردات 106.54 111 111 111 111 112
تورم مواد غذایی 0.85 1.1 1.2 1.7 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.3
CPI مسکن آب و برق 101.63 102 104 105 103 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.22 105 106 106 105 107
تغییر قیمت تولید کننده 0.75 6.5 6.4 6.6 6.5 6.9
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.66 0.67 0.79 0.79 1.04 1.04
عرضه پول M0 1942606.00 1985000 1930000 1920000 1900000 1950000
عرضه پول M1 6929100.00 6910000 6940000 6970000 6990000 7250000
عرضه پول M2 44031625.00 44100000 44350000 44470000 45500000 47100000
ذخایر ارزی 4630.40 4630 4650 4670 4620 4680
ترازنامه بانک 43608712.00 44000000 44200000 44350000 44770000 45550000
وام به بخش خصوصی 11298957.00 11750000 12200000 12700000 12950000 13500000
ترازنامه بانک مرکزی 16556538.00 17700000 17900000 18100000 18250000 19100000
میزان رشد وام 5.18 5.3 5.1 4.5 4.3 5.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 910.00 3400 2500 2800 4800 3400
حساب جاری 14040.00 21300 20800 19980 20770 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.70 13.5 13.5 13.5 13.5 13.2
واردات 26375.00 23600 24300 23300 22400 19500
صادرات 27299.60 27000 26800 26100 27200 22900
بدهی خارجی 202611.00 211000 218000 222000 227000 239000
رابطه مبادله 92.70 91.86 91.52 91.08 90.66 90.13
گردش سرمایه 11195.00 15800 16100 16300 16700 17400
ورود توریست 1125.11 900 920 950 930 890
ذخایر طلا 423.60 424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2930.63 890 920 940 965 910
تولید نفت خام 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 33 33 33 33 34
بودجه دولت -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2
ارزش بودجه دولت -244.20 -300 -300 -300 -300 -355
هزینه های دولت 599884.00 622787 635287 602771 602182 613021
درآمدهای دولت 2731.20 2800 2800 2800 2800 2875
هزینه های مالی 2958.10 3100 3100 3100 3100 3230
مخارج نظامی 9874.90 9990 9990 9990 9990 10000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 11.2 11.2 11.2 11.2 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.05
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 47.50 51 49.1 48.2 50.3 49.1
تولید صنعتی -1.22 8.6 5.8 4.9 3.5 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.4 0.3 0.1 0.3 0.8
تولید صنعتی -1.45 3.9 3.7 2.9 3.1 3.8
میزان سفارشات جدید 43382.00 41500 41900 42050 42500 44000
تغییرات موجودی انبار 46707.00 3220 11230 23300 35000 16100
ورشکستگی 4790.00 3320 3500 2850 2640 2300
تولید خودرو 18923.00 23600 23900 24500 25300 23800
ثبت خودرو 21887.55 21875 21915 21950 22090 22190
شاخص اقتصادی مقدم 109.10 112 112 112 113 114
تولید سیمان 1000.43 843 839 831 825 810
شاخص همزمان 109.05 105 109 110 111 116
استخراج معدن 5.24 -9.2 -13.4 -6.5 -3.5 6.1
تولید فولاد 2020.00 2010 1950 1915 1885 1800
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.63 82.8 82.9 83.2 83.2 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.50 -0.6 -1.5 -3.1 -0.5 1.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.95 3.6 4.9 4.4 4.8 4.9
هزینه های مصرف کننده 2326126.00 2312919 2326227 2333301 2366483 2409080
درآمد قابل تصرف شخص 8721300.00 9080000 9080000 9080000 9080000 9250000
پس انداز های شخصی 1774100.00 1895000 1895000 1895000 1895000 1936000
تسهیلات اعتباری خریدار 8304378.00 8183000 8196000 8210000 8350000 8990000
نرخ وام بانکی 2.63 2.63 2.75 2.75 3 3
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 287.20 293 295 298 304 315
میزان ساخت و ساز -15.27 5.7 3.5 2.1 -5.9 7.3


تایوان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.