سوئیس

بازارها آخرین مرجع
پول 1.02 2019-04
بازار سهام 9656 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.37 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-12
نرخ بیکاری 2.5 2019-03
نرخ تورم 0.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-03
نرخ بهره -0.75 2019-03
موازنه تجاری 2494 2019-03
حساب جاری 15182 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت 1.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 97.4 2019-03
شاخص PMI تولید 50.3 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-02
نرخ مالیات شرکت 17.77 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 679 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175308 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42669 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2019-03
افراد شاغل 5065 2018-12
افراد بیکار 112341 2019-03
بهره وری 102 2018-12
پست های خالی شغلی 36325 2019-03
دستمزد 6260 2017-12
دستمزد در تولید 113 2017-12
جمعیت 8.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-09
نرخ اشتغال 80.5 2018-09
استخدام تمام وقت 2841 2018-09
پیشنهادات شغلی 72133 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2018-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5068 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1669 2018-09
رشد دستمزد 0.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 2.1 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-03
اندازه اصل تورم 0.5 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.9 2018-12
قیمت تولید 102 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2019-03
قیمت صادرات 99.3 2019-03
قیمت واردات 106 2019-03
تورم مواد غذایی 1 2019-03
CPI مسکن آب و برق 104 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2019-01
انتظارات تورم 0.78 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی -0.72 2019-04
عرضه پول M0 568415 2019-03
عرضه پول M1 674449 2019-02
عرضه پول M2 1020399 2019-02
عرضه پول M3 1073068 2019-02
ترازنامه بانک 2012322 2019-01
ذخایر ارزی 756012 2019-03
وام به بخش خصوصی 1462029 2019-01
نرخ بهره سپرده -0.31 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 809762 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 247 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2494 2019-03
حساب جاری 15182 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2018-12
صادرات 19405 2019-03
واردات 16911 2019-03
بدهی خارجی 1827386 2018-12
رابطه مبادله 116 2019-03
گردش سرمایه 20969 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1088433 2017-12
ورود توریست 1222 2019-01
ذخایر طلا 1040 2019-03
شاخص تروریسم 0.13 2017-12
درآمد گردشگری 3611 2018-12
فروش اسلحه 186 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت 1.2 2017-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 19877 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2017-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1045 2019-01
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4604 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17.77 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.4 2019-03
شاخص PMI تولید 50.3 2019-03
تولید صنعتی 5.1 2018-12
تولید صنعتی 5.7 2018-12
استفاده از ظرفیت 84.29 2019-03
سفارشات کارخانه 11.4 2018-03
تغییرات موجودی انبار -2642 2018-12
ورشکستگی 13257 2017-12
ثبت خودرو 24.77 2018-11
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.59 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 38 2018-12
استخراج معدن -6 2018-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -7.7 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 2019-02
هزینه های مصرف کننده 93004 2018-12
پس انداز های شخصی 13.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 872300 2019-01
قیمت گازوئیل 1.58 2019-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 129 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 182 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 167 2018-12
میزان ساخت و ساز -2.5 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.