سوئیس

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.00 1 1 1.01 1.01 1.03
بازار سهام 9330.34 8862 8755 8650 8547 8343
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.28 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.6 2.5 2.3 2 2.6
نرخ بیکاری 2.80 2.5 2.6 2.7 3 3.2
نرخ تورم 0.60 0.9 1 1.2 1.4 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.3 0.4 0.03 0.4 0.5
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 0.25
موازنه تجاری 1388.18 1790 2030 1900 3000 2800
حساب جاری 14596.00 19900 17015 21800 21800 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 31.1 31.1 31.1 31.1 30.7
بودجه دولت 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5
اطمینان کسب و کار 95.00 98.5 103 105 105 105
شاخص PMI تولید 54.30 55.5 55.4 55.6 54.5 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.00 5 10 9 7 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -0.4 -0.3 0 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.6 2.5 2.3 2 2.6
تولید ناخالص داخلی 678.89 702 702 702 702 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175106.43 176543 177695 177120 178609 183252
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43116.30 43992 44202 43612 43979 45122
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667.44 77000 77000 77000 77000 77200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410.17 57800 57800 57800 57800 58000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.80 2.5 2.6 2.7 3 3.2
دستمزد 6260.00 6320 6320 6291 6320 6370
دستمزد در تولید 113.10 117 114 115 117 118
جمعیت 8.48 8.55 8.53 8.55 8.54 8.6
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5070.00 4995 4999 5128 5015 5025
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.60 0.9 1 1.2 1.4 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.3 0.4 0.03 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.30 102 103 103 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30 101 101 101 101 101
قیمت تولید 101.70 105 106 106 118 122
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 2.5 2.4 2.3 2.2 2
CPI مسکن آب و برق 103.30 104 104 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.20 104 106 104 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.24 101 102 103 103 105
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.72 -0.76 -0.81 -0.86 -0.86 -0.86
نرخ بهره سپرده -0.32 -0.25 -0.2 -0.07 -0.15 0.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1388.18 1790 2030 1900 3000 2800
حساب جاری 14596.00 19900 17015 21800 21800 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.3
واردات 17474.30 19670 20120 20850 21450 23620
صادرات 18862.47 21460 22150 22750 23200 24500
رابطه مبادله 117.27 115 116 115 114 112
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 31.1 31.1 31.1 31.1 30.7
بودجه دولت 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5
ارزش بودجه دولت 2176.00 1112 24 -1064 -2152 -294
هزینه های دولت 19864.58 20365 20381 20321 20262 20789
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 32.4 32.4 32.4 32.4 32
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 95.00 98.5 103 105 105 105
شاخص PMI تولید 54.30 55.5 55.4 55.6 54.5 54
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -44.00 -20.3 -12.5 -16 -10 -6
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.00 5 10 9 7 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -0.4 -0.3 0 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.30 1 1.1 0.32 1.5 1.8
هزینه های مصرف کننده 92700.20 93651 93788 93766 94554 97013
قیمت گازوئیل 1.58 1.61 1.57 1.53 1.49 1.49


سوئیس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.