سوئد

بازارها آخرین مرجع
پول 9.65 2019-10
بازار سهام 1698 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
نرخ بیکاری 7.1 2019-09
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
نرخ بهره -0.25 2019-09
موازنه تجاری -5400 2019-08
حساب جاری 37 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 96.2 2019-09
شاخص PMI تولید 46.3 2019-09
شاخص PMI خدمات 49.8 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.6 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-08
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 551 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1223004 2019-06
تولید ناخالص ملی 1290409 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309440 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17212 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73445 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162923 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6471 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 220414 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558574 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43862 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 33990 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2019-09
افراد شاغل 5110 2019-09
افراد بیکار 391 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 20.1 2019-09
هزینه های کار 134 2019-07
پست های خالی شغلی 775 2019-09
دستمزد 174 2019-07
دستمزد در تولید 189 2019-07
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال -0.2 2019-06
نرخ اشتغال 68 2019-09
استخدام تمام وقت 3869 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 73.2 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1092 2019-06
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 2.4 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 336 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 220 2019-09
اندازه اصل تورم 1.3 2019-09
قیمت تولید 114 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-08
قیمت صادرات 116 2019-08
قیمت واردات 114 2019-08
تورم مواد غذایی 2.7 2019-09
CPI مسکن آب و برق 415 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 457 2019-09
انتظارات تورم 3.5 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.07 2019-10
عرضه پول M0 61875 2019-08
عرضه پول M3 3632501 2019-08
ترازنامه بانک 10388210 2019-08
ذخایر ارزی 563167 2019-09
وام به بخش خصوصی 1458015 2019-08
نرخ بهره سپرده -1 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 951360 2019-09
نرخ وام 0.5 2019-09
میزان رشد وام 4.9 2019-08
عرضه پول M1 3046523 2019-08
عرضه پول M2 3504689 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5400 2019-08
حساب جاری 37 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
صادرات 113500 2019-08
واردات 118900 2019-08
بدهی خارجی 8301 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-08
گردش سرمایه 9.8 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.7 2019-06
حواله 19.4 2019-06
ذخایر طلا 126 2019-09
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 134 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 30073 2019-08
هزینه های دولت 317312 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 98380 2019-08
بدهی های دولت 1071136 2019-09
هزینه های مالی 68307 2019-08
درخواست پناهندگی 2385 2019-07
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.2 2019-09
شاخص PMI تولید 46.3 2019-09
شاخص PMI خدمات 49.8 2019-09
تولید صنعتی 3.7 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-08
تولید صنعتی 3.2 2019-08
استفاده از ظرفیت 90.8 2019-06
میزان سفارشات جدید 95.1 2019-08
تغییرات موجودی انبار 8870 2019-06
ورشکستگی 635 2019-09
ثبت خودرو 27728 2019-09
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 1763 2019-06
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 10807 2019-08
استخراج معدن 17 2019-08
تولید فولاد 362 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.6 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-08
هزینه های مصرف کننده 543790 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 694678 2019-06
پس انداز های شخصی 30.52 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 4.9 2019-06
قیمت گازوئیل 1.56 2019-09
مخارج خانوار 0.8 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.4 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.8 2019-08
شاخص مسکن 237 2019-09
جواز ساختمان 12890 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 11.21 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.