سوئد

بازارها آخرین مرجع
پول 9.53 2019-04
بازار سهام 1689 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.3 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
نرخ بیکاری 7.1 2019-03
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-03
نرخ بهره -0.25 2019-04
موازنه تجاری 5000 2019-02
حساب جاری 39.6 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-04
شاخص PMI تولید 52.8 2019-03
شاخص PMI خدمات 55.3 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.8 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-02
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 538 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1183783 2018-12
تولید ناخالص ملی 1293157 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 291211 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11526 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67550 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 161793 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5112 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 209011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 550473 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43124 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28980 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2019-03
افراد شاغل 5098 2019-03
افراد بیکار 391 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 18.2 2019-03
هزینه های کار 133 2018-12
پست های خالی شغلی 1375 2019-03
دستمزد 175 2018-12
دستمزد در تولید 186 2018-12
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 68 2019-02
استخدام تمام وقت 3817 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 72.7 2019-02
قسمت مدت زمان اشتغال 1116 2018-12
بهره وری 105 2018-12
رشد دستمزد 2.6 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 332 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 217 2019-03
اندازه اصل تورم 1.8 2019-03
قیمت تولید 114 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 2019-02
قیمت صادرات 114 2019-02
قیمت واردات 112 2019-02
تورم مواد غذایی 3.2 2019-03
CPI مسکن آب و برق 414 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 445 2019-03
انتظارات تورم 3.4 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.05 2019-04
عرضه پول M0 57588 2019-02
عرضه پول M3 3490938 2019-02
ترازنامه بانک 10052053 2019-02
ذخایر ارزی 573065 2019-03
وام به بخش خصوصی 1433446 2019-02
نرخ بهره سپرده -1 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 940779 2019-03
نرخ وام 0.5 2019-03
میزان رشد وام 5.3 2019-02
عرضه پول M1 2921893 2019-02
عرضه پول M2 3383263 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5000 2019-02
حساب جاری 39.6 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
صادرات 122700 2019-02
واردات 117700 2019-02
بدهی خارجی 8053 2018-12
رابطه مبادله 102 2019-02
گردش سرمایه 108 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1.2 2018-12
حواله 16.3 2018-12
ذخایر طلا 126 2019-03
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 83 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 41090 2019-02
هزینه های دولت 304304 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 2017-12
درآمدهای دولت 131817 2019-02
بدهی های دولت 1144914 2019-03
هزینه های مالی 90728 2019-02
درخواست پناهندگی 1410 2019-02
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-04
شاخص PMI تولید 52.8 2019-03
شاخص PMI خدمات 55.3 2019-03
تولید صنعتی 2.3 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2019-02
تولید صنعتی 2.6 2019-02
استفاده از ظرفیت 90.4 2018-12
میزان سفارشات جدید 98.4 2019-02
تغییرات موجودی انبار -2909 2018-12
ورشکستگی 634 2019-03
ثبت خودرو 31079 2019-03
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 3659 2018-12
شاخص رقابتی 81.66 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 14742 2019-02
استخراج معدن -6.1 2019-02
تولید فولاد 410 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.8 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2019-02
هزینه های مصرف کننده 517708 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 533137 2018-12
پس انداز های شخصی 10.51 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5.2 2019-02
قیمت گازوئیل 1.72 2019-03
مخارج خانوار 0.2 2019-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.5 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.3 2019-02
شاخص مسکن 231 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 13.41 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.