سوئد

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 9.39 9.63 9.69 9.75 9.81 9.93
بازار سهام 1758.24 1708 1687 1666 1645 1603
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.05 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.8 0.9 0.8 1.2 1.5
نرخ بیکاری 6.80 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
نرخ تورم 1.80 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6
نرخ بهره -0.25 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری -4000.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
حساب جاری 68.80 36.6 21 15 34.4 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 3 3.6 3.6 3.6 3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 34 33 33 33 33
بودجه دولت 0.80 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
اطمینان کسب و کار 96.90 98.6 99 99.5 100 101
شاخص PMI تولید 45.40 51.8 52.5 53.6 54 54.5
شاخص PMI خدمات 47.90 55.9 56 55.4 55 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.90 92.5 95 92 96 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 22 21.4 21.4 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.8 0.9 0.8 1.2 1.5
تولید ناخالص داخلی 551.03 575 600 600 600 600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1225905.00 1228912 1230562 1232228 1240616 1247346
تولید ناخالص ملی 1248418.00 1315291 1268796 1305789 1263399 1335020
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309588.00 314298 313494 310485 313303 319013
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232.10 57500 58000 58000 58000 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47193.60 47600 48400 48400 48400 48400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17916.00 17189 17520 17812 18131 17447
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72721.00 74074 74954 73726 73594 75185
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162654.00 164304 164124 163794 164606 166769
تولید ناخالص داخلی از معادن 6336.00 6359 6300 6444 6412 6455
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 218239.00 222065 221748 220900 220858 225396
تولید ناخالص داخلی از خدمات 563344.00 559170 560750 563011 570104 567557
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44126.00 44338 44263 44203 44656 45003
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34265.00 33085 33349 34389 34676 33581
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.80 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
دستمزد 174.70 180 180 178 182 185
دستمزد در تولید 185.90 191 191 189 196 197
جمعیت 10.12 10.16 10.2 10.2 10.2 10.2
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 61 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 62 62 62
رشد دستمزد 2.40 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.80 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 336.36 337 337 339 341 342
قیمت مصرف کننده اصلی 219.83 222 221 221 223 226
اندازه اصل تورم 1.70 1.7 2 2.1 2.2 1.8
قیمت تولید 114.50 115 118 118 117 119
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 2.2 2.5 2.9 2.4 2.8
تورم مواد غذایی 3.20 2.4 2.2 2.3 2.1 2.4
انتظارات تورم 3.40 3.3 2.9 2.5 2.6 2.4
CPI مسکن آب و برق 417.43 416 420 416 421 422
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 457.24 454 452 467 464 461
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره -0.25 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.02 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 0.19
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.75
نرخ وام 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -4000.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
حساب جاری 68.80 36.6 21 15 34.4 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 3 3.6 3.6 3.6 3.6
واردات 141000.00 120200 127800 123400 120100 124500
صادرات 137000.00 115100 129900 127800 119900 120500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.70 36.2 29.5 27 25.9 37.8
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 34 33 33 33 33
بودجه دولت 0.80 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
هزینه های دولت 316531.00 318548 319598 318536 320329 323326
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.90 49.8 49.5 49.5 49.5 49.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 22 21.4 21.4 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 96.90 98.6 99 99.5 100 101
شاخص PMI تولید 45.40 51.8 52.5 53.6 54 54.5
شاخص PMI خدمات 47.90 55.9 56 55.4 55 54.5
تولید صنعتی -3.00 2.5 2.7 3.2 2.9 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 0.8 0.3 0.4 0.4 0.6
تولید صنعتی 1.40 2.6 2.8 3 2.6 3.2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.90 92.5 95 92 96 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 2 2.2 2.4 2.1 2.5
هزینه های مصرف کننده 547040.00 544228 543867 549039 553604 552392
قیمت گازوئیل 1.56 1.43 1.39 1.35 1.31 1.24
مخارج خانوار 0.20 0.3 0.9 -0.6 0.4 0.5


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.