سوئد

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 9.49 9.35 9.42 9.49 9.57 9.71
بازار سهام 1687.11 1535 1517 1499 1481 1447
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.28 0.19 0.21 0.22 0.24 0.28
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7
نرخ بیکاری 7.10 6.9 6 6.3 6.5 6.5
نرخ تورم 1.90 1.7 1.7 2.3 2.2 2.6
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 0 0.1 0.5
موازنه تجاری 5000.00 3000 -600 -5100 2100 -4000
حساب جاری 39.60 9 40.2 36.6 21 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 37 37 37 36 36
بودجه دولت 0.90 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
اطمینان کسب و کار 101.70 96.5 95.1 98.6 99 101
شاخص PMI تولید 52.80 53.4 54 53.6 54 54.5
شاخص PMI خدمات 55.30 56 55.7 55.9 56 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.80 92.5 94 99.1 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -1 0.4 0.2 0.8 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی 538.04 575 575 575 600 600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1183783.00 1178419 1186684 1199172 1201540 1219558
تولید ناخالص ملی 1293157.00 1224914 1201183 1309968 1312554 1332238
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 291211.00 297602 300230 294997 295579 300012
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935.19 57210 57210 57210 58000 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949.28 48000 48000 48000 49000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11526.00 11725 11716 11676 11699 11874
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67550.00 67501 68124 68428 68563 69591
تولید ناخالص داخلی از ساخت 161793.00 161010 161077 163896 164220 166683
تولید ناخالص داخلی از معادن 5112.00 5162 5237 5178 5189 5266
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 209011.00 208517 210021 211728 212146 215328
تولید ناخالص داخلی از خدمات 550473.00 545459 551097 557629 558730 567109
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43124.00 43488 43613 43685 43771 44427
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28980.00 29123 28576 29357 29415 29856
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 7.10 6.9 6 6.3 6.5 6.5
دستمزد 174.70 178 176 180 180 185
دستمزد در تولید 185.80 191 188 191 191 197
جمعیت 10.12 10.21 10.21 10.24 10.36 10.36
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 61 61 61 62
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 61 61 62
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.90 1.7 1.7 2.3 2.2 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 331.79 334 337 340 338 348
قیمت مصرف کننده اصلی 216.96 219 221 222 221 226
اندازه اصل تورم 1.80 1.7 1.7 2.1 2 1.8
قیمت تولید 115.30 114 116 115 117 119
تغییر قیمت تولید کننده 6.30 2.2 2.4 2.2 2.5 2.8
تورم مواد غذایی 3.20 2.2 1.9 2 2.2 2.4
انتظارات تورم 3.40 2.2 1.9 2 2.1 2.6
CPI مسکن آب و برق 414.15 408 413 419 424 430
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 445.44 455 455 458 454 470
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 0 0.1 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 0.06 0.46
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -0.9 -0.5
نرخ وام 0.50 0.5 0.5 0.5 0.6 1
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 5000.00 3000 -600 -5100 2100 -4000
حساب جاری 39.60 9 40.2 36.6 21 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7
واردات 117700.00 121000 118100 120200 127800 124500
صادرات 122700.00 124000 117500 115100 129900 120500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1.20 24.8 32.4 36.2 29.5 37.8
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 37 37 37 36 36
بودجه دولت 0.90 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
هزینه های دولت 304304.00 303780 306734 308260 308869 313500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10 48 48 48 47.5 47.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 101.70 96.5 95.1 98.6 99 101
شاخص PMI تولید 52.80 53.4 54 53.6 54 54.5
شاخص PMI خدمات 55.30 56 55.7 55.9 56 54.5
تولید صنعتی 2.30 3.2 2.8 2.5 2.7 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 0.5 0.6 0.8 0.3 0.6
تولید صنعتی 2.60 3.4 2.9 2.6 2.8 3.2
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.80 92.5 94 99.1 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -1 0.4 0.2 0.8 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90 2.3 1.9 2 2.2 2.5
هزینه های مصرف کننده 517708.00 521755 521530 524438 525474 533354
قیمت گازوئیل 1.72 1.66 1.62 1.58 1.54 1.54
مخارج خانوار 0.20 -0.7 0.4 0.3 0.9 0.5


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.