سوئد

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9.35 9.11 9.19 9.26 9.33 9.48
بازار سهام 1589.22 1496 1476 1457 1438 1401
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.32 0.41 0.43 0.45 0.48 0.53
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.2 1.5 1.5 1.3 1.7
نرخ بیکاری 6.50 6.4 6.9 6 5.9 6.1
نرخ تورم 1.90 1.8 1.7 1.7 2.3 1.8
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 0 0 0.5
موازنه تجاری -4700.00 1600 3000 -600 -5100 -4000
حساب جاری 38.60 10.56 10.94 18.96 13.68 11.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.4 3.4 3.4 3.4 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 37 37 37 37 36
بودجه دولت 1.30 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
اطمینان کسب و کار 100.30 105 104 104 107 106
شاخص PMI تولید 51.50 54.6 54 54 54 54
شاخص PMI خدمات 54.10 56.2 56 55.8 55.9 55.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 91.2 92.5 94 99.1 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 0.5 0.12 0.4 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.2 1.5 1.5 1.3 1.7
تولید ناخالص داخلی 538.04 575 575 575 575 600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1169836.00 1180173 1181914 1180365 1199082 1230258
تولید ناخالص ملی 1184338.00 1185234 1229056 1194997 1213946 1245509
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299809.00 303335 299664 302507 307304 315294
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935.19 57210 57210 57210 57210 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949.28 48000 48000 48000 48000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11669.00 11986 11795 11774 11961 12272
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65872.00 67710 67070 66465 67519 69274
تولید ناخالص داخلی از ساخت 159412.00 162694 162021 160847 163397 167646
تولید ناخالص داخلی از معادن 5136.00 5256 5169 5182 5264 5401
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 205775.00 208441 208407 207627 210919 216403
تولید ناخالص داخلی از خدمات 544867.00 544352 547661 549771 558489 573009
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43175.00 43888 43686 43564 44254 45405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27846.00 29705 29099 28097 28542 29284
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.50 6.4 6.9 6 5.9 6.1
دستمزد 172.90 171 172 172 175 180
دستمزد در تولید 183.10 180 184 183 186 190
جمعیت 10.12 10.21 10.21 10.21 10.24 10.36
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 61 61 61
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.90 1.8 1.7 1.7 2.3 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 328.56 333 336 339 337 344
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.29 107 108 109 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 215.09 0.1 0.1 0.3 222 228
اندازه اصل تورم 2.00 1.8 1.7 1.7 2.1 1.9
قیمت تولید 112.80 127 130 133 132 136
تغییر قیمت تولید کننده 5.60 2.3 2.2 2.4 2.2 2.5
تورم مواد غذایی 1.60 2.4 2.2 1.9 2 2
انتظارات تورم 3.40 3 2.8 2.5 2.4 2.2
CPI مسکن آب و برق 415.02 410 410 416 417 426
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 438.49 445 458 458 451 460
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.07 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ وام 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -4700.00 1600 3000 -600 -5100 -4000
حساب جاری 38.60 10.56 10.94 18.96 13.68 11.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.4 3.4 3.4 3.4 3
واردات 115300.00 125400 121000 118100 120200 124500
صادرات 110600.00 127000 124000 117500 115100 120500
رابطه مبادله 101.44 99.53 99.87 99.71 99.87 99.85
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 54.60 31.2 24.8 32.4 36.2 26.4
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 37 37 37 37 36
بودجه دولت 1.30 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
ارزش بودجه دولت -78325.00 7542 7440 7610 7687 7695
هزینه های دولت 301711.00 303826 304172 304426 309254 317294
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10 48 48 49.1 48 47.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 100.30 105 104 104 107 106
شاخص PMI تولید 51.50 54.6 54 54 54 54
شاخص PMI خدمات 54.10 56.2 56 55.8 55.9 55.5
تولید صنعتی 2.60 3.6 3.2 2.5 2.5 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7
تولید صنعتی 2.70 4.8 5.3 5.7 5.7 5.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 91.2 92.5 94 99.1 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 0.5 0.12 0.4 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.10 2.5 1.03 2.4 2.4 2.2
هزینه های مصرف کننده 514511.00 522426 524054 519142 527374 541085
قیمت گازوئیل 1.53 1.51 1.47 1.43 1.4 1.4
مخارج خانوار -0.80 1 -0.3 0.4 0.3 0.3


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.