سوئد

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 9.65 9.73 9.79 9.86 9.93 10.06
بازار سهام 1547.30 1525 1506 1488 1469 1434
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.33 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.6 1 1.2 1.4 2
نرخ بیکاری 7.60 6 6.3 6.5 6.7 6.5
نرخ تورم 1.70 1.7 2.3 2.2 2.4 2.6
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0.25
موازنه تجاری 2900.00 -600 -5100 2100 2100 -4000
حساب جاری 62.70 40.2 36.6 21 15 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 34 34 32 32 32
بودجه دولت 0.90 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
اطمینان کسب و کار 97.40 95.1 98.6 99 99.5 101
شاخص PMI تولید 52.00 51 51.8 54 53.6 54.5
شاخص PMI خدمات 52.30 54.4 55.9 56 55.4 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.70 94 99.1 102 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.4 0.2 0.8 -0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 22 22 21.4 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.6 1 1.2 1.4 2
تولید ناخالص داخلی 551.03 575 575 600 600 600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1214691.00 1215402 1221524 1230170 1231697 1245955
تولید ناخالص ملی 1249945.00 1204367 1304962 1264944 1267444 1331062
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302512.00 310163 311185 309649 306747 317409
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232.10 57500 57500 58000 58000 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47193.60 47600 47600 48400 48400 48400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12827.00 12660 12629 12876 13007 12882
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 69010.00 69753 69820 71224 69976 71217
تولید ناخالص داخلی از ساخت 169474.00 166433 169571 171480 171847 172962
تولید ناخالص داخلی از معادن 5324.00 5375 5296 5295 5399 5402
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 215316.00 219590 219723 219578 218330 224118
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558307.00 555308 558055 563393 566123 569216
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44330.00 44287 44215 44614 44951 45099
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32670.00 31969 32822 33139 33127 33478
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.60 6 6.3 6.5 6.7 6.5
دستمزد 177.10 176 180 180 177 185
دستمزد در تولید 189.10 188 191 191 189 197
جمعیت 10.12 10.21 10.24 10.36 10.36 10.36
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 61 61 62 62
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 61 62 62
رشد دستمزد 2.30 2.3 2.4 2.4 2.5 2.8
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.70 1.7 2.3 2.2 2.4 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 335.80 337 340 338 339 348
قیمت مصرف کننده اصلی 219.56 221 222 221 221 226
اندازه اصل تورم 1.50 1.7 2.1 2 2.1 1.8
قیمت تولید 114.30 116 115 117 117 119
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 2.4 2.2 2.5 2.9 2.8
تورم مواد غذایی 3.80 1.9 2 2.2 2.3 2.4
انتظارات تورم 3.30 2.8 2.2 1.9 2.1 2.6
CPI مسکن آب و برق 413.92 413 419 424 423 430
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 468.15 455 458 454 455 470
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.02 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.45
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.5
نرخ وام 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 2900.00 -600 -5100 2100 2100 -4000
حساب جاری 62.70 40.2 36.6 21 15 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
واردات 119600.00 118100 120200 127800 123400 124500
صادرات 122500.00 117500 115100 129900 127800 120500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.70 32.4 36.2 29.5 27 37.8
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 34 34 32 32 32
بودجه دولت 0.90 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
هزینه های دولت 315105.00 319091 318358 319145 319516 324725
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.90 49.8 49.8 49.5 49.5 49.5
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 22 22 21.4 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 97.40 95.1 98.6 99 99.5 101
شاخص PMI تولید 52.00 51 51.8 54 53.6 54.5
شاخص PMI خدمات 52.30 54.4 55.9 56 55.4 54.5
تولید صنعتی -0.20 2.8 2.5 2.7 3.2 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 0.6 0.8 0.3 0.4 0.6
تولید صنعتی -0.20 2.9 2.6 2.8 3 3.2
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.70 94 99.1 102 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.4 0.2 0.8 -0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80 1.9 2 2.2 2.4 2.5
هزینه های مصرف کننده 532257.00 534545 534736 535314 539709 545431
قیمت گازوئیل 1.62 1.58 1.54 1.5 1.46 1.46
مخارج خانوار 0.20 0.4 0.3 0.9 -0.6 0.5


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.