سوئد

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 9.65 9.91 9.97 10.04 10.11 10.24
بازار سهام 1728.22 1626 1605 1584 1564 1523
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.4 1.2 1.4 1.3 1.5
نرخ بیکاری 7.10 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
نرخ تورم 1.50 1.8 2.2 2.4 2.2 2.6
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 0 0 0.25
موازنه تجاری -5400.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
حساب جاری 37.00 36.6 21 15 34.4 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 34 32 32 32 32
بودجه دولت 0.90 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
اطمینان کسب و کار 96.20 98.6 99 99.5 100 101
شاخص PMI تولید 46.30 51.8 52.5 53.6 54 54.5
شاخص PMI خدمات 49.80 55.9 56 55.4 55 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.60 99.1 102 102 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 22 21.4 21.4 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.4 1.2 1.4 1.3 1.5
تولید ناخالص داخلی 551.03 575 600 600 600 600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1223004.00 1199172 1201540 1236014 1240126 1219558
تولید ناخالص ملی 1290409.00 1309968 1312554 1274512 1308475 1332238
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309440.00 294997 295579 316383 313772 300012
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232.10 57500 58000 58000 58000 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47193.60 47600 48400 48400 48400 48400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17212.00 11676 11699 17303 17453 11874
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73445.00 68428 68563 75488 74473 69591
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162923.00 163896 164220 164990 165204 166683
تولید ناخالص داخلی از معادن 6471.00 5178 5189 6391 6562 5266
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 220414.00 211728 212146 222955 223500 215328
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558574.00 557629 558730 563709 566394 567109
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43862.00 43685 43771 44576 44476 44427
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 33990.00 29357 29415 33553 34466 29856
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.10 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
دستمزد 174.40 180 180 178 182 185
دستمزد در تولید 188.60 191 191 189 196 197
جمعیت 10.12 10.16 10.2 10.2 10.2 10.2
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 61 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 62 62 62
رشد دستمزد 2.40 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.50 1.8 2.2 2.4 2.2 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 335.95 340 338 339 342 348
قیمت مصرف کننده اصلی 219.73 222 221 221 223 226
اندازه اصل تورم 1.30 1.7 2 2.1 2.2 1.8
قیمت تولید 114.10 115 117 117 118 119
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 2.2 2.5 2.9 2.4 2.8
تورم مواد غذایی 2.70 2.4 2.2 2.3 2.1 2.4
انتظارات تورم 3.50 2.6 1.9 2.1 2.2 2.1
CPI مسکن آب و برق 415.06 419 424 423 420 430
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 457.01 458 454 455 471 470
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.07 0.01 0.11 -0.03 0.22 0.11
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -0.75 -0.6
نرخ وام 0.50 0.5 0.6 0.5 0.75 0.6
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -5400.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
حساب جاری 37.00 36.6 21 15 34.4 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
واردات 118900.00 120200 127800 123400 120100 124500
صادرات 113500.00 115100 129900 127800 119900 120500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.70 36.2 29.5 27 25.9 37.8
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 34 32 32 32 32
بودجه دولت 0.90 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
هزینه های دولت 317312.00 308260 308869 321375 321754 313500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.90 49.8 49.5 49.5 49.5 49.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 22 21.4 21.4 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 96.20 98.6 99 99.5 100 101
شاخص PMI تولید 46.30 51.8 52.5 53.6 54 54.5
شاخص PMI خدمات 49.80 55.9 56 55.4 55 54.5
تولید صنعتی 3.70 2.5 2.7 3.2 2.9 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.8 0.3 0.4 0.4 0.6
تولید صنعتی 3.20 2.6 2.8 3 2.6 3.2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.60 99.1 102 102 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 2 2.2 2.4 2.1 2.5
هزینه های مصرف کننده 543790.00 524438 525474 544256 551403 533354
قیمت گازوئیل 1.56 1.58 1.54 1.35 1.31 1.54
مخارج خانوار 0.80 0.3 0.9 -0.6 0.4 0.5


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.