سوئد

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 9.48 9.56 9.63 9.7 9.77 9.92
بازار سهام 1589.60 1492 1475 1457 1440 1406
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 1.5 1.6 1 1.2 2
نرخ بیکاری 6.20 6.9 6 6.3 6.5 6.5
نرخ تورم 2.20 2.1 1.7 2.3 2.2 2.6
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0 0.5
موازنه تجاری 1400.00 3000 -600 -5100 2100 -4000
حساب جاری 62.70 9 40.2 36.6 21 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 34 34 34 32 32
بودجه دولت 0.90 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
اطمینان کسب و کار 101.80 99.5 95.1 98.6 99 101
شاخص PMI تولید 53.10 53.4 54 53.6 54 54.5
شاخص PMI خدمات 53.30 56 55.7 55.9 56 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.00 92.5 94 99.1 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 -0.6 0.4 0.2 0.8 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 1.5 1.6 1 1.2 2
تولید ناخالص داخلی 538.04 575 575 575 600 600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1217244.00 1177248 1189025 1195621 1197988 1219533
تولید ناخالص ملی 1249945.00 1223696 1203553 1306089 1308675 1332210
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 307037.00 297306 300822 294123 294706 300006
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935.19 57210 57210 57210 58000 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949.28 48000 48000 48000 49000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12664.00 11713 11739 11641 11664 11874
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71705.00 67433 68258 68226 68361 69590
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168464.00 160850 161395 163411 163735 166679
تولید ناخالص داخلی از معادن 5183.00 5157 5248 5163 5173 5266
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 218108.00 208309 210435 211101 211519 215323
تولید ناخالص داخلی از خدمات 557641.00 544917 552184 555978 557079 567097
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44008.00 43445 43699 43555 43641 44426
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32595.00 29094 28632 29270 29328 29855
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.9 6 6.3 6.5 6.5
دستمزد 173.30 177 176 179 177 184
دستمزد در تولید 184.80 190 187 190 189 196
جمعیت 10.12 10.21 10.21 10.24 10.36 10.36
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 61 61 61 62
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 61 61 61 62
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.20 2.1 1.7 2.3 2.2 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 334.95 336 337 340 339 348
قیمت مصرف کننده اصلی 218.94 219 221 222 221 226
اندازه اصل تورم 2.10 2 1.7 2.1 2 1.8
قیمت تولید 114.50 114 116 115 117 119
تغییر قیمت تولید کننده 4.90 4.2 2.4 2.2 2.5 2.8
تورم مواد غذایی 2.10 2.2 1.9 2 2.2 2.4
انتظارات تورم 3.60 3.2 1.9 2 2.1 2.6
CPI مسکن آب و برق 413.88 409 413 419 423 430
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 459.11 457 455 458 455 470
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.02 -0.06 -0.06 -0.06 0.19 0.59
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -0.75 -0.35
نرخ وام 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1.15
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 1400.00 3000 -600 -5100 2100 -4000
حساب جاری 62.70 9 40.2 36.6 21 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7
واردات 126600.00 121000 118100 120200 127800 124500
صادرات 128000.00 124000 117500 115100 129900 120500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.70 24.8 32.4 36.2 29.5 37.8
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 34 34 34 32 32
بودجه دولت 0.90 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
هزینه های دولت 315942.00 303478 307339 307347 307956 313494
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.90 49.8 49.8 49.8 49.5 49.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 101.80 99.5 95.1 98.6 99 101
شاخص PMI تولید 53.10 53.4 54 53.6 54 54.5
شاخص PMI خدمات 53.30 56 55.7 55.9 56 54.5
تولید صنعتی 3.40 3.2 2.8 2.5 2.7 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 0.5 0.6 0.8 0.3 0.6
تولید صنعتی 3.40 3.4 2.9 2.6 2.8 3.2
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.00 92.5 94 99.1 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 -0.6 0.4 0.2 0.8 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90 2.3 1.9 2 2.2 2.5
هزینه های مصرف کننده 528416.00 521236 522558 522885 523920 533343
قیمت گازوئیل 1.69 1.66 1.62 1.58 1.54 1.54
مخارج خانوار 0.20 -0.7 0.4 0.3 0.9 0.5


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.