سوازیلند

بازارها آخرین مرجع
پول 14.05 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2018-12
نرخ بیکاری 26.4 2017-12
نرخ تورم 5.1 2019-02
نرخ بهره 6.75 2019-03
موازنه تجاری 145 2018-06
حساب جاری 1992 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 2017-12
بودجه دولت -8.2 2017-12
نرخ مالیات شرکت 27.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 4.41 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3914 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7739 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26.4 2017-12
جمعیت 1.36 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 2019-02
تورم مواد غذایی 1 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 2019-03
نرخ بهره سپرده 3.2 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 9755391 2018-09
ذخایر ارزی 4539081 2019-03
عرضه پول M1 5977 2018-09
عرضه پول M2 17864 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 145 2018-06
حساب جاری 1992 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
صادرات 5535 2018-06
واردات 5390 2018-06
بدهی خارجی 5493 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106 2018-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 2017-12
بودجه دولت -8.2 2017-12
درآمدهای دولت 17265490 2018-12
هزینه های مالی 21596138 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -4330648 2018-12
مخارج نظامی 72.7 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1420 2017-03
آدرس های IP 7320 2017-03
شاخص رقابتی 3.35 2018-12
رتبه رقابتی 122 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 117 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14.36 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 182500 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوازیلند - شاخص های اقتصادی.