سوازیلند

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 14.77 14.77 14.97 15.16 15.37 15.78
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 26.40 25.7 25.7 25.7 25.5 25.5
نرخ تورم 1.80 5.4 5.3 5.2 5.2 6
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.5 6.5 6
موازنه تجاری 145.40 -1508 -905 -500 -500 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 7 7 7 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 11 11 11 13 13
بودجه دولت -8.20 -8.3 -8.3 -8.3 -6 -6
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 4.41 5.6 5.6 5.6 6 6
تولید ناخالص داخلی سرانه 3914.02 3486 3941 3941 3948 3948
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7738.97 6894 7793 7793 7806 7806
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 26.40 25.7 25.7 25.7 25.5 25.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.80 5.4 5.3 5.2 5.2 6
تورم مواد غذایی 1.40 1.8 1.9 1.95 1.95 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1.60 4.01 5.05 2.52 2.52 2.68
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.5 6.5 6
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 3.2 2.95 2.95 2.45
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 145.40 -1508 -905 -500 -500 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 7 7 7 5 5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 11 11 11 13 13
بودجه دولت -8.20 -8.3 -8.3 -8.3 -6 -6
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


سوازیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.