سورینام

بازارها آخرین مرجع
پول 7.43 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
نرخ بیکاری 7.6 2017-12
نرخ تورم 4 2019-09
نرخ بهره 25 2019-10
موازنه تجاری 97.4 2019-09
حساب جاری -102 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.4 2018-12
بودجه دولت -7.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 36 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8049 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13776 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9433 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2017-12
جمعیت 0.58 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 2019-09
تورم مواد غذایی 5.4 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 25 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 12.6 2019-09
نرخ بهره سپرده 8.9 2019-09
نرخ وام 15.2 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 97.4 2019-09
حساب جاری -102 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 518 2019-06
واردات 486 2019-06
ذخایر طلا 1.3 2019-06
گردش سرمایه 152 2019-06
تولید نفت خام 14 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22.5 2019-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.4 2018-12
بودجه دولت -7.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 28 2019-12
هزینه های مالی 7934 2018-12
ارزش بودجه دولت -2957 2018-12
بدهی های دولت 18729 2018-12
درآمدهای دولت 5970 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 36 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2103 2017-03
آدرس های IP 49087 2017-03
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 162 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سورینام - شاخص های اقتصادی.