سورینام

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 7.43 7.41 7.43 7.44 7.46 7.49
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 1 1 1 1 0.8
نرخ بیکاری 7.60 8 8 8 8 7.5
نرخ تورم 5.40 5.2 5 4.8 4.5 6
نرخ بهره 25.00 20 20 20 15 8
موازنه تجاری 103.90 89.2 94.14 92.94 87.58 82.79
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 38 38 38 38 35
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 1 1 1 1 0.8
تولید ناخالص داخلی 3.32 4 4 4 4 4.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8043.46 8100 8100 8100 8100 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13767.12 13600 13600 13600 13600 13800
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.60 8 8 8 8 7.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.40 5.2 5 4.8 4.5 6
تورم مواد غذایی 6.00 8 8 7.5 8 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.60 143 143 145 147 158
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 25.00 20 20 20 15 8
نرخ بهره بین بانکی 17.40 12.4 12.4 12.4 7.4 7.4
نرخ بهره سپرده 9.30 4.3 4.3 4.3 -0.7 -0.7
نرخ وام 14.20 9.2 9.2 9.2 4.2 4.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 103.90 89.2 94.14 92.94 87.58 82.79
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 38 38 38 38 35
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
ارزش بودجه دولت -1852.10 -2133 -2189 -2245 -2301 -2526
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سورینام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.