سودان

بازارها آخرین مرجع
پول 45 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2017-12
نرخ بیکاری 12.7 2017-12
نرخ تورم 44.29 2019-02
نرخ بهره 15.3 2019-01
موازنه تجاری -556067 2018-12
حساب جاری -1615 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 2017-12
بودجه دولت -8.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 117 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1959 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4467 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2017-12
جمعیت 40.53 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 44.29 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1594 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2232 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15.3 2019-01
عرضه پول M1 241831 2019-01
عرضه پول M2 460610 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -556067 2018-12
حساب جاری -1615 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 385933 2018-12
واردات 942000 2018-12
گردش سرمایه 1222 2018-12
تولید نفت خام 95 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 430 2018-12
شاخص تروریسم 6.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 2017-12
بودجه دولت -8.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3721 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2970 2017-03
آدرس های IP 497080 2017-03
شاخص فساد مالی 16 2018-12
رتبه فساد مالی 172 2018-12
آسانی کسب و کار 162 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان - شاخص های اقتصادی.