سودان

بازارها آخرین مرجع
پول 45 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 12.9 2018-12
نرخ تورم 57.7 2019-10
نرخ بهره 15.4 2019-09
موازنه تجاری -703105 2019-09
حساب جاری -676 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2018-12
بودجه دولت -8.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 40.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1856 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4436 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.9 2018-12
جمعیت 41.8 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 57.7 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2204 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2232 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 2.02 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15.4 2019-09
عرضه پول M1 399000 2019-10
عرضه پول M2 631405 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -703105 2019-09
حساب جاری -676 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 260670 2019-09
واردات 963776 2019-09
گردش سرمایه 448 2019-06
تولید نفت خام 79 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 110 2019-06
شاخص تروریسم 5.81 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2018-12
بودجه دولت -8.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2254 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2970 2017-03
آدرس های IP 497080 2017-03
شاخص فساد مالی 16 2018-12
رتبه فساد مالی 172 2018-12
آسانی کسب و کار 171 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان - شاخص های اقتصادی.