سودان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.70 12 12 12 12 12
نرخ تورم 43.45 58 55 53 45 18
نرخ بهره 15.70 14.3 14.5 14.7 13.4 11
موازنه تجاری -427917.00 -538628 -532797 -529860 -528406 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 54 54 54 54 57
بودجه دولت -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 117.49 135 135 135 135 135
تولید ناخالص داخلی سرانه 1959.15 2136 2136 2033 2033 2084
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4466.51 4869 4869 4634 4634 4752
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.70 12 12 12 12 12
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 43.45 58 55 53 45 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1489.77 1778 1950 2153 2068 2440
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2231.72 3299 3452 3415 3236 3818
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 15.70 14.3 14.5 14.7 13.4 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -427917.00 -538628 -532797 -529860 -528406 -527034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -12
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 54 54 54 54 57
بودجه دولت -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17


سودان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.