سودان

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 47.50 19.18 20.49 21.89 23.38 30.44
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 12.70 12.5 12 12 12 12
Inflation Rate 68.94 60 58 55 53 18
Interest Rate 13.30 13.7 14.3 14.5 14.7 11
Balance of Trade -217566.00 -538186 -538628 -532797 -529860 -526947
Current Account to GDP -3.40 -6 -7 -7 -7 -8.2
Government Debt to GDP 53.50 52 54 54 54 57
Government Budget -2.40 -2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
Corporate Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Personal Income Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 117.49 119 135 135 135 143
GDP per capita 1959.15 2000 2136 2136 2033 2120
GDP per capita PPP 4466.51 4559 4869 4869 4634 4834
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 12.70 12.5 12 12 12 12
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 68.94 60 58 55 53 18
Consumer Price Index CPI 1426.02 1378 1778 1950 2089 2358
CPI Transportation 2231.72 2121 2095 2055 2028 3629
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 13.30 13.7 14.3 14.5 14.7 11
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -217566.00 -538186 -538628 -532797 -529860 -526947
Current Account to GDP -3.40 -6 -7 -7 -7 -8.2
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 53.50 52 54 54 54 57
Government Budget -2.40 -2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Personal Income Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
Sales Tax Rate 17.00 17 17 17 17 17


سودان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.