سریلانکا

بازارها آخرین مرجع
پول 174 2019-04
بازار سهام 5606 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-12
نرخ بیکاری 4.6 2018-12
نرخ تورم 4.3 2019-03
نرخ بهره 8 2019-04
موازنه تجاری -617 2019-01
حساب جاری -815 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 87.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2680362 2018-12
تولید ناخالص ملی 14047307 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 186854 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 171094 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 348130 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 57191 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 123450 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1469899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 320545 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24452 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2018-12
افراد شاغل 8088448 2018-12
افراد بیکار 389406 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.2 2018-12
جمعیت 21.44 2017-12
نرخ اشتغال 95.9 2018-09
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 19.6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-02
اندازه اصل تورم 5.6 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2018-12
قیمت تولید 135 2019-02
قیمت صادرات 167 2018-11
قیمت واردات 148 2018-11
CPI مسکن آب و برق 116 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-03
تورم مواد غذایی -1.4 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 10.61 2019-04
عرضه پول M0 620430 2018-11
عرضه پول M1 830800 2018-12
عرضه پول M2 6427300 2018-12
ترازنامه بانک 9045664 2018-12
ذخایر ارزی 1106656 2019-01
نرخ بهره سپرده 9 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 5 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 1917439 2018-12
نرخ وام 9 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -617 2019-01
حساب جاری -815 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 1038 2019-01
واردات 1655 2019-01
بدهی خارجی 52310 2018-12
رابطه مبادله 113 2018-11
ورود توریست 244328 2019-03
ذخایر طلا 19.9 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 719 2018-06
حواله 555 2018-11
شاخص تروریسم 4.05 2017-12
درآمد گردشگری 363 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -733494 2017-12
هزینه های دولت 1300180 2018-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2573056 2017-12
بدهی های دولت 10994448 2018-06
درآمدهای دولت 1839562 2017-12
مخارج نظامی 1842 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.1 2019-01
استفاده از ظرفیت 81 2017-12
تغییرات موجودی انبار 313743 2018-12
ثبت خودرو 4294 2019-01
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 66 2018-09
شاخص رقابتی 56 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 100 2018-12
شاخص PMI تولید 66.9 2019-03
تولید صنعتی 0.4 2018-08
شاخص PMI خدمات 56.3 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10081223 2018-12
پس انداز های شخصی 15.2 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 5568400 2018-12
نرخ وام بانکی 12.51 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 808 2018-09
جواز ساختمان 2362 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.