سریلانکا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 178.50 179 179 180 180 181
بازار سهام 5909.30 5955 5920 5886 5852 5784
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 4.7 5.1 5.4 4.5 5.2
نرخ تورم 3.70 4.4 4.6 4.7 4.8 6
نرخ بهره 8.00 8 8.5 8.5 8.5 7.5
موازنه تجاری -785.00 -920 -995 -930 -680 -650
حساب جاری -462.00 -930 -895 -870 -890 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 75 75 75 75 72
بودجه دولت -5.50 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 17 16 17 17 17
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 4.7 5.1 5.4 4.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 87.17 94.8 94.8 94.8 94.8 96.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2431627.00 2282399 2322188 2497281 2541050 2673185
تولید ناخالص ملی 12928685.00 13232509 13258366 13277759 13510476 14213021
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502123.90 3584424 3591428 3596681 3659719 3850025
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842.30 4230 4230 4230 4230 4350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669.10 12150 12150 12150 12150 12303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 164700.00 158546 164771 169147 172112 181061
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 155694.00 171889 169532 164101 162700 171161
تولید ناخالص داخلی از ساخت 312734.00 448836 320709 321178 326807 343801
تولید ناخالص داخلی از معادن 55796.00 61953 58696 58809 58307 61339
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 107722.00 100461 106129 113539 112569 118423
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1415107.00 1299057 1405058 1453315 1478787 1555684
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273333.00 227965 202188 280713 285633 300486
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25637.00 25559 24982 26329 26791 28184
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
افراد شاغل 8040704.00 8150000 8170000 8210000 8230000 8400000
افراد بیکار 346998.00 341000 345000 348000 355000 349000
نرخ مشارکت نیروی کار 51.80 53.4 53.7 54.2 53.8 51.9
جمعیت 21.44 21.9 21.9 21.9 21.68 21.92
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
نرخ بیکاری جوانان 19.60 21.5 21.5 21.5 21.5 20.9
نرخ اشتغال 95.90 95.9 95.2 95.4 95.5 95.9
هزینه زندگی خانواده 52100.00 42700 52100 52100 52100 42900
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.70 4.4 4.6 4.7 4.8 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.40 127 131 131 132 140
قیمت مصرف کننده اصلی 132.50 130 131 133 134 139
اندازه اصل تورم 5.50 3.4 3.2 3.7 3.8 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142.70 144 144 144 144 145
قیمت تولید 137.60 141 145 136 137 142
قیمت صادرات 159.04 134 143 124 139 148
قیمت واردات 137.68 140 141 141 141 151
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.2 0.5 0.6 0.9 1.2
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 5.9 6.2 5.4 5 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.20 103 113 115 117 124
تورم مواد غذایی -2.10 6.4 6.1 5.9 6.3 6.9
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 8.00 8 8.5 8.5 8.5 7.5
نرخ بهره بین بانکی 10.99 10.51 11.01 11.01 11.01 11.01
عرضه پول M0 613590.00 651000 655000 659000 661000 672000
عرضه پول M1 788820.00 823000 831000 838000 842000 855000
عرضه پول M2 6355320.00 6190000 6210000 6230000 6270000 6400000
ذخایر ارزی 1258657.00 1540000 1555000 1600000 1630000 1720000
ترازنامه بانک 8915070.30 9200000 9500000 9750000 9820000 10500000
نرخ بهره سپرده 9.00 7.1 8.35 8.35 7.1 7.1
ترازنامه بانک مرکزی 1971914.50 2100000 2180000 2220000 2270000 2350000
نرخ وام 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -785.00 -920 -995 -930 -680 -650
حساب جاری -462.00 -930 -895 -870 -890 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
صادرات 979.60 950 890 870 850 910
واردات 1764.60 1870 1885 1800 1760 1730
بدهی خارجی 53177.39 56100 57300 58000 58500 62000
رابطه مبادله 115.52 95.58 102 88.01 98.51 98.27
ورود توریست 244239.00 175000 180000 179000 237000 244000
ذخایر طلا 19.90 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
درآمد گردشگری 371.60 335 352 378 390 370
حواله 534.20 710 670 650 720 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 719.00 390 840 410 710 820
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 75 75 75 75 72
بودجه دولت -5.50 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3
ارزش بودجه دولت -733494.00 -690000 -690000 -690000 -690000 -730000
هزینه های دولت 1130674.00 1183816 1188338 1191730 1181554 1242995
هزینه های مالی 2573056.00 2710000 2710000 2710000 2710000 2840000
بدهی های دولت 10994448.00 10900000 11000000 11300000 11600000 12200000
درآمدهای دولت 1839562.00 2020000 2020000 2020000 2020000 2110000
مخارج نظامی 1842.50 1883 1883 1883 1883 1900
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 0.40 3.7 3.9 4.1 4.3 5.1
استفاده از ظرفیت 81.00 80 80 80 80 81
تغییرات موجودی انبار 1217425.70 1170000 1170000 1170000 1170000 1220000
ثبت خودرو 7935.00 6560 6480 6410 6380 6690
شاخص PMI خدمات 54.70 56.8 56.9 56.5 57.1 56.9
اطمینان کسب و کار 66.00 83 81 82 85 88
شاخص PMI تولید 53.70 56.2 56.8 54.8 57.7 58.9
تولید صنعتی 0.40 0.5 0.1 0.8 1 1.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 8262817.00 8456993 8473519 8485913 8634644 9083645
پس انداز های شخصی 15.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
اعتبار بخش خصوصی 5508538.60 5550000 5620000 5690000 5720000 5800000
نرخ وام بانکی 12.09 12.25 12.75 12.75 12.75 12.75
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 808.50 827 837 845 861 873
جواز ساختمان 2362.00 2830 2700 2840 2720 2940


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.