اسپانیا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 9191.20 8967 8863 8761 8659 8459
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.22 1.25 1.28 1.32 1.36 1.44
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9
نرخ بیکاری 14.45 14.7 14.5 14.2 14.1 13.2
نرخ تورم 1.00 1.2 1.4 1.6 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -3247399.00 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000 -1800000
حساب جاری 1770.00 1100 1500 800 2920 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 1 1 1 1 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.30 92.6 92.6 92.6 92.6 89.4
بودجه دولت -3.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1
اطمینان کسب و کار -4.10 -10.2 -12.8 -9.4 -8 -7
شاخص PMI خدمات 54.70 50.5 51 51.5 51.4 52.9
شاخص PMI تولید 52.40 50.7 51.4 51.9 52.3 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.80 90 91.5 91.4 92.5 96
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.4 0.6 0.5 0.2 0.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9
تولید ناخالص داخلی 1311.32 1510 1510 1510 1510 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 306495.00 299861 302708 305017 309960 316779
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65063.00 62443 64542 65523 66585 68049
تولید ناخالص داخلی سرانه 32405.75 33600 33600 33600 33600 34100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272.36 35400 35400 35400 35400 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7912.00 8051 8042 7557 7679 7848
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18201.00 17551 17853 18120 18138 18537
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38095.00 38371 38649 38627 39253 40117
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49866.00 49593 50013 50489 50538 51650
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202419.00 197602 199507 201666 204934 209443
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 65448.00 64943 65495 65805 66871 68342
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 14.45 14.7 14.5 14.2 14.1 13.2
افراد شاغل 19564.60 19700 19810 19890 19950 20280
افراد بیکار 3189.70 2750 2670 2640 2600 2500
تغییر نرخ بیکاری 83.50 -38.6 -88.6 30.6 -45.5 -32.1
قسمت مدت زمان اشتغال 2894.80 2890 2860 2890 2850 2880
استخدام تمام وقت 16669.80 16810 16950 17000 17100 17400
نرخ بیکاری بلند مدت 6.10 5.5 5.2 5.1 5.1 4.7
نرخ بیکاری جوانان 32.70 31.4 30.9 29.8 29.4 27
بهره وری 109.80 105 108 114 115 116
هزینه های کار 98.40 99.8 104 99.5 109 112
پست های خالی شغلی 47.16 58.2 60.1 49.5 45 51
دستمزد 1842.62 1845 1995 1890 2070 2100
حداقل دستمزد 1050.00 1050 1050 1050 1050 1150
جمعیت 46.66 46.89 46.89 46.89 46.79 46.92
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.67 65.67 65.67 65.67 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.67 65.67 65.67 65.67 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.61 61.2 61.5 61.7 62 63
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1200 1200 1200 1200 1270
هزینه زندگی انفرادی 855.00 1080 1080 1080 1080 1150
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 2310 2310 2310 2310 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 950 950 950 950 990
تغییر اشتغال 0.70 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ اشتغال 64.00 63.7 63.8 63.9 64 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.00 1.2 1.4 1.6 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.09 104 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.23 110 107 106 116 121
قیمت مصرف کننده اصلی 101.36 103 104 103 105 107
اندازه اصل تورم 0.90 1.4 1.5 1.5 1.7 1.9
قیمت تولید 104.00 104 107 109 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 1.5 1.7 1.9 1.8 2
قیمت صادرات 114.20 114 115 115 115 118
قیمت واردات 114.10 113 113 114 115 116
تورم مواد غذایی 0.90 1.9 1.7 2 2 2.2
CPI مسکن آب و برق 107.66 106 108 111 111 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.04 108 112 112 111 113
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.33 -0.28 -0.28
عرضه پول M1 991364.00 988000 998000 1048000 1221000 1521000
عرضه پول M2 1192153.00 1470000 1540000 1590000 1650000 1980000
عرضه پول M3 1239923.00 1590000 1650000 1710000 1760000 2120000
ترازنامه بانک 2660.40 3200 3280 3340 3490 4060
وام به بخش خصوصی 443650.00 501000 507000 511000 514000 545000
میزان رشد وام 1.60 1.4 1.5 1.5 1.7 1.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199.70 185 185 185 185 179
ترازنامه بانک مرکزی 738746.00 746000 752000 759000 772000 785000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -3247399.00 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000 -1800000
حساب جاری 1770.00 1100 1500 800 2920 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 1 1 1 1 0.8
واردات 24414100.00 29300000 26600000 26800000 25000000 25500000
صادرات 21166697.93 27900000 25100000 24300000 23200000 23700000
رابطه مبادله 100.10 101 102 101 100 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1691.00 2200 2900 -2200 2370 2320
گردش سرمایه 6657.00 -1900 2100 2170 5100 4400
حواله 2552.00 2750 3240 2550 3850 3890
ورود توریست 4367.28 5420 9150 9150 5890 6150
ذخایر طلا 281.60 282 282 282 282 282
درآمد گردشگری 3934.00 3820 6720 7150 3620 4050
بدهی خارجی 2003697000.00 1986403000 1991502000 2002699000 2006503000 2031138000
تولید نفت خام 2.00 2 2 2 2 2
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.30 92.6 92.6 92.6 92.6 89.4
بودجه دولت -3.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1
ارزش بودجه دولت -12378.00 -7900 -18400 -16400 -27300 -26400
هزینه های دولت 56676.00 56229 56527 57143 57199 58457
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00 40.9 40.9 40.9 40.9 41
بدهی های دولت 1175703594.00 1183000000 1189000000 1195000000 1209000000 1231000000
درخواست پناهندگی 3800.00 3420 5220 2880 2240 2110
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -4.10 -10.2 -12.8 -9.4 -8 -7
شاخص PMI خدمات 54.70 50.5 51 51.5 51.4 52.9
شاخص PMI تولید 52.40 50.7 51.4 51.9 52.3 53.2
تولید صنعتی -6.20 3.2 3 2.4 2.2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 0.6 -0.4 -0.3 0.3 0.2
تولید صنعتی -3.20 2.4 2.5 2.3 2.6 2.4
استفاده از ظرفیت 80.59 80.6 80.7 80.8 81 81.2
ورشکستگی 1489.00 1120 1250 865 900 850
مجموع فروش خودرو 93546.00 129800 137800 91700 111400 119500
تولید خودرو 1126.00 2700 2400 2480 1700 1900
ثبت خودرو 113838.00 107200 115400 120100 132200 149800
استخراج معدن -14.30 2.2 2 1.5 1.1 1.5
تولید فولاد 1085.00 1450 1340 1270 1180 1260
سفارشات کارخانه -1.70 3.8 3.6 3.2 2.9 2.8
تولید الکتریسیته 22985.00 22800 24100 22100 25700 25600
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.80 90 91.5 91.4 92.5 96
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.4 0.6 0.5 0.2 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 2.5 2.7 2.3 2.4 2.2
هزینه های مصرف کننده 173866.00 170468 171340 173438 176249 180126
درآمد قابل تصرف شخص 201373.00 197000 244000 201000 234000 241000
پس انداز های شخصی -1.18 -1.7 15 -2 13 12
تسهیلات اعتباری خریدار 648306635.00 671000000 677000000 684000000 689000000 727000000
اعتبار بخش خصوصی 1174197.00 1360000 1410000 1440000 1490000 1650000
نرخ وام بانکی 0.94 1.19 1.19 1.24 1.29 1.29
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.70 56.1 56.1 56.1 56.1 52.5
بدهی خانوار به درآمد 100.42 91.5 91.5 91.5 91.5 85
قیمت گازوئیل 1.43 1.41 1.37 1.34 1.31 1.31
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 10.90 3.2 2.8 2.5 2.2 2.1
شاخص مسکن 1589.50 1678 1695 1715 1721 1832
میزان قبول وام های رهنی 28835.00 29100 30200 32200 22700 25100
فروش خانه جدید 6.17 8.15 8.45 8.65 8.88 11.51
فروش خانه موجود 27.66 36.22 38.78 36.22 30.16 34.65
خانه های مسکونی نوساز 0.86 0.99 1.09 1.15 1.25 1.64
نرخ مالکیت مسکن 77.10 76.9 76.9 76.9 76.9 76.4


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.