سودان جنوبی

بازارها آخرین مرجع
پول 156 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 2017-12
نرخ تورم 40.1 2018-12
موازنه تجاری -2050 2016-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.9 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 745 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1570 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 2016-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 12.58 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 40.1 2018-12
تورم مواد غذایی 30 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 9181 2019-02
CPI مسکن آب و برق 9019 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5547 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2050 2016-12
صادرات 6279 2016-12
واردات 8330 2016-12
شاخص تروریسم 6.76 2017-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 2016-12
مخارج نظامی 59.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 2016-12
شاخص فساد مالی 13 2018-12
رتبه فساد مالی 178 2018-12
آسانی کسب و کار 185 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سودان جنوبی - شاخص های اقتصادی.