سودان جنوبی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 155.80 155 156 156 157 157
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -3 -3 -3 -2.5 -2.5
نرخ تورم 40.10 70 50 30 25 25
موازنه تجاری -2050.40 -2659 -2670 -2680 -2780 -2780
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -3 -3 -3 -2.5 -2.5
تولید ناخالص داخلی 2.90 1 1 1 2 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1336 1336 1336 1343 1303
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30 950 950 950 1000 1000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1569.89 2100 2100 2100 2200 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 22233 22233 22233 22348 21678
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 40.10 70 50 30 25 25
تورم مواد غذایی 30.00 60 40 40 40 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 9181.41 10661 8914 8198 7882 10247
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5547.49 8421 8209 8618 8287 10773
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2050.40 -2659 -2670 -2680 -2780 -2780
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های دولت 8381.30 8130 8130 8130 8172 7927


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.