سودان جنوبی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 154.18 153 154 154 155 156
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -3 -3 -3 -3 -2.5
نرخ تورم 40.10 60 70 50 30 25
موازنه تجاری -2050.40 -2649 -2659 -2670 -2680 -2780
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -3 -3 -3 -3 -2.5
تولید ناخالص داخلی 2.90 1 1 1 1 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1460 1460 1460 1460 1558
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30 950 950 950 950 1000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1569.89 2100 2100 2100 2100 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 24296 24296 24296 24296 25915
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 40.10 60 70 50 30 25
تورم مواد غذایی 30.00 80 60 40 40 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6305.98 10159 10661 8914 7961 9951
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6629.29 4634 8421 8209 6579 8224
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2050.40 -2649 -2659 -2670 -2680 -2780
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های دولت 8381.30 8884 8884 8884 8884 9476


سودان جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.