کره جنوبی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1125.86 1119 1126 1134 1142 1157
بازار سهام 2196.09 2178 2151 2125 2098 2047
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.97 2.03 2.06 2.08 2.11 2.17
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.8 0.8 1 1.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.5 2.4 2.4 2.3 1.8
نرخ بیکاری 4.40 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7
نرخ تورم 0.80 1.8 1.9 2 2.1 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2 2 2.25
موازنه تجاری 1336.00 4230 5440 6450 16100 17300
حساب جاری 4819.30 9800 7500 7900 8050 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6.1 6.1 6.1 6.1 5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 39 39 39 39 40
بودجه دولت -2.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2
اطمینان کسب و کار 67.00 77 79.2 79.8 82 83
شاخص PMI تولید 48.30 51 48.9 50.1 51.4 48.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.50 101 101 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.3 -0.7 0.4 0.7 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.8 0.8 1 1.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.5 2.4 2.4 2.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 1530.75 1622 1622 1622 1622 1700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 404060.60 399036 401541 404068 409402 417590
تولید ناخالص ملی 412026.50 397498 409708 416011 421503 429933
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119779.00 128188 124534 118857 120426 122835
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152.03 26800 26800 26800 26800 27200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938.37 37400 37400 37400 37400 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7286.60 7562 7352 6956 7048 7189
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16403.10 18209 17664 16695 16598 16930
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117990.80 114638 115383 118143 119703 122097
تولید ناخالص داخلی از معادن 555.30 571 541 517 514 524
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24320.30 24412 24643 24890 24745 25240
تولید ناخالص داخلی از خدمات 213159.30 211463 212643 213782 216605 220937
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13458.70 13090 13323 13322 13498 13768
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8175.50 7272 7961 7935 8040 8201
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.40 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7
افراد شاغل 26922.00 26830 26850 26880 27000 27500
افراد بیکار 1225.00 1060 1040 1020 1025 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90 62.9 62.7 62.5 62.7 63
هزینه های کار 109.40 142 138 119 140 142
بهره وری 109.80 109 110 109 109 19.6
دستمزد 3737254.00 4167000 3832000 4075000 4041000 4236000
دستمزد در تولید 4067903.00 4837000 4059000 4349000 4347000 4542000
حداقل دستمزد 8350.00 8350 8350 8350 8350 10000
جمعیت 51.45 51.8 51.8 51.8 51.65 51.85
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 8.70 9.1 8.8 8.7 8.5 8.4
نرخ اشتغال 60.10 58.9 60.2 61.1 61.4 61.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.80 1.8 1.9 2 2.1 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.24 106 106 108 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.97 106 106 106 106 109
اندازه اصل تورم 1.00 1.5 1.8 1.7 1.5 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.94 112 110 113 114 117
قیمت تولید 104.09 107 107 108 111 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 2.8 2.5 2.2 2.4 1.9
قیمت صادرات 84.07 85.7 86.4 83.8 85 84
قیمت واردات 85.01 88.5 88.9 91.6 92.4 94
تورم مواد غذایی 2.60 2.5 2.8 2.6 2.5 2.9
CPI مسکن آب و برق 101.96 104 104 104 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.91 105 107 107 103 106
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.86 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
عرضه پول M0 103994800.00 99870000 99900000 99985000 100000000 103000000
عرضه پول M1 852320.20 881000 888000 910000 926000 950000
عرضه پول M2 2709508.40 2750000 2780000 2820000 2890000 3130000
عرضه پول M3 3814691.90 4055000 4120000 4180000 4200000 4350000
ذخایر ارزی 405510.00 401600 402000 402500 402400 402700
وام به بخش خصوصی 8317393.00 8250000 8270000 8260000 8280000 8320000
نرخ بهره سپرده 1.67 1.67 1.92 1.92 2.2 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.30 258 258 258 258 258
ترازنامه بانک مرکزی 495304.60 490000 490150 491000 493500 498600
سرمایه گذاری سهام خارجی 742733.30 7663 7687 7700 7780 7800
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1336.00 4230 5440 6450 16100 17300
حساب جاری 4819.30 9800 7500 7900 8050 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6.1 6.1 6.1 6.1 5.8
واردات 45016.00 44870 44860 44750 44900 45000
صادرات 46352.00 49100 50300 51200 51800 50800
بدهی خارجی 449529.10 436500 427700 421000 429000 431000
رابطه مبادله 98.90 96.84 97.19 91.48 91.99 89.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7698000.00 4970000 6830000 4179000 8570000 9040000
گردش سرمایه 5585.20 4500 6300 5200 6700 7500
درآمد گردشگری 1238700.00 1277000 1273000 1375000 1410000 1420000
ورود توریست 1324119.00 1437000 1195000 1212000 1250000 1380000
فروش اسلحه 587.00 550 550 550 550 560
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 39 39 39 39 40
بودجه دولت -2.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2
ارزش بودجه دولت 37409.00 -1800 14000 16000 29000 33000
هزینه های دولت 62355.80 60980 61245 62260 61897 63135
درآمدهای دولت 408637.00 115200 255000 321000 418000 425000
هزینه های مالی 371229.00 117000 241000 305000 389000 392000
مخارج نظامی 37559.90 39870 39870 39870 39870 40650
درخواست پناهندگی 652.00 710 730 745 760 850
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 33.4 33.4 33.4 33.4 33.7
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 67.00 77 79.2 79.8 82 83
شاخص PMI تولید 48.30 51 48.9 50.1 51.4 48.7
تولید صنعتی 1.60 0.1 2.1 -1.3 3.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 1.9 -1.5 2.2 2.3 1.7
تولید صنعتی 2.00 -1.5 -0.1 0.5 0.9 1.1
استفاده از ظرفیت 102.70 103 104 104 104 105
میزان سفارشات جدید 8787486.00 8210000 7670000 8250000 7710000 7860000
تغییرات موجودی انبار 1731.70 2100 2250 2300 1200 3030
ورشکستگی 39.00 39.9 37.8 31.7 29 27
ثبت خودرو 135108.00 125000 134000 139200 138000 141000
شاخص اقتصادی مقدم 113.70 115 115 116 116 119
تولید فولاد 6162.32 6030 6090 6130 6300 6410
استخراج معدن 6.50 -3.1 -5.9 -2.8 1.2 4.7
شاخص همزمان 109.50 110 110 110 110 111
تولید خودرو 4114913.00 4150000 4150000 4150000 4150000 4250000
تولید الکتریسیته 24400.07 23625 23300 23600 23800 24300
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.50 101 101 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.3 -0.7 0.4 0.7 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 4.2 3.7 3.9 5.8 6
هزینه های مصرف کننده 193328.70 191628 192296 193330 195882 199800
درآمد قابل تصرف شخص 1722492.80 1870000 1870000 1870000 1870000 1950000
پس انداز های شخصی 8.80 10.3 10.3 10.3 10.3 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1514376.90 1551000 1583000 1598000 1625000 1647000
نرخ وام بانکی 3.72 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 96.00 95.8 96.1 96.4 96.8 96.9
قیمت گازوئیل 1.20 1.18 1.15 1.12 1.1 1.1
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 100.00 105 105 105 105 104
نرخ مالکیت مسکن 56.80 57.1 57.1 57.1 57.1 55.8
سفارشات ساخت و ساز 8427710.00 6770000 7580000 8220000 7610000 9890000
میزان ساخت و ساز -9.50 -0.1 0.8 0.5 8.7 5.9


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.