آفریقای جنوبی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 14.62 14.8 14.97 15.13 15.3 15.64
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.43 8.52 8.59 8.66 8.74 8.88
بازار سهام 55307.31 54729 54115 53511 52908 51728
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 1.3 -2 1.4 1.3 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.5 0.8 0.6 1.1 1.4
نرخ بیکاری 29.10 27.3 27.5 29.4 28.3 28
نرخ تورم 3.70 4.1 4.4 5 5.2 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.4 0.4 0.6 0.5
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.25 6.25
موازنه تجاری 3092.84 2000 6500 5000 -3000 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 63 66 66 66 66
بودجه دولت -4.40 -5.9 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
اطمینان کسب و کار 26.00 16 10 10 12 11
شاخص PMI تولید 47.70 48 46.4 47.4 45 47
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 3 -3 -5 4 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -3 0.4 1 0.7 0.8
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 1.3 -2 1.4 1.3 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.5 0.8 0.6 1.1 1.4
تولید ناخالص داخلی 366.30 405 420 420 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3153591.90 3176354 3158364 3175506 3191289 3220823
تولید ناخالص ملی 3141802.00 3112186 3134581 3160653 3176362 3155756
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 613639.90 607740 603147 610901 613937 616249
تولید ناخالص داخلی سرانه 7432.90 7490 7550 7550 7550 7550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143.47 12350 12395 12395 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69058.48 74129 71007 70109 70457 75166
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 105755.19 107933 107705 107062 107594 109444
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383117.25 395924 388071 389273 391208 401467
تولید ناخالص داخلی از معادن 226361.45 228428 222675 229851 230994 231626
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488805.96 481730 486085 489195 491627 488474
تولید ناخالص داخلی از خدمات 656905.07 649158 652850 658196 661467 658246
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271489.94 280016 277709 276932 278309 283936
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64509.25 66377 65316 65710 66036 67307
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 29.10 27.3 27.5 29.4 28.3 28
افراد بیکار 6733.71 6200 6120 6300 6340 6400
دستمزد 21432.00 21000 21000 21000 21000 21600
دستمزد در تولید 18798.00 18500 18500 18500 18500 19000
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 22100 22100 22100 22100 23200
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 42.40 43.5 43.6 43 43 45.12
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.70 4.1 4.4 5 5.2 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.4 0.4 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.40 114 116 118 119 120
قیمت مصرف کننده اصلی 112.60 113 116 117 118 118
اندازه اصل تورم 4.00 4.2 4.3 4.5 4.6 4.5
قیمت تولید 114.60 114 116 119 119 119
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 3.2 4 4.2 4.3 4.3
تورم مواد غذایی 3.60 4 4.5 5 6.1 5.2
CPI مسکن آب و برق 114.70 115 115 117 121 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.70 117 117 122 121 123
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.25 6.25
نرخ بهره بین بانکی 6.80 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
نرخ بهره سپرده 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 3092.84 2000 6500 5000 -3000 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 63 66 66 66 66
بودجه دولت -4.40 -5.9 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
ارزش بودجه دولت -42739.00 31309 31309 31309 31309 1391262
هزینه های دولت 653236.00 646662 651850 655096 658352 655715
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 26.00 16 10 10 12 11
شاخص PMI تولید 47.70 48 46.4 47.4 45 47
تولید صنعتی -2.40 -0.7 -1.4 1.6 2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40 1.5 0.7 2.2 -1.8 0.5
مجموع فروش خودرو 44738.00 38000 45500 42300 47000 46000
شاخص اقتصادی مقدم -0.60 0.2 -0.5 0.4 0.6 0.7
استخراج معدن 0.20 -1 -1.4 1.3 1.3 1.2
شاخص همزمان 92.70 91.8 92.3 93.5 93.1 94
پی ام آی مرکب 48.60 49.6 48.7 50 49.5 49.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 3 -3 -5 4 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -3 0.4 1 0.7 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 0.7 1.2 2.3 0.9 0.6
هزینه های مصرف کننده 1961051.00 1960111 1963108 1972650 1982455 1987552
اعتبار بخش خصوصی 7.28 5.5 5.7 5.4 5.6 5.7
نرخ وام بانکی 10.00 10 10 10 10 10
قیمت گازوئیل 1.09 1 0.97 0.94 0.92 0.86


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.