آفریقای جنوبی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 14.33 14.53 14.73 14.93 15.14 15.56
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.57 8.69 8.77 8.84 8.92 9.09
بازار سهام 58894.19 55689 54927 54176 53431 51977
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.3 1.5 1.7 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.3 1.5 1.3 0.9 1.7
نرخ بیکاری 27.10 27.8 28 27.6 28.3 28
نرخ تورم 4.50 4.8 4.5 4.8 5.1 5.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7
موازنه تجاری 3990.00 8500 -8000 13500 6500 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 55.6 55.6 55.6 56.2 56.2
بودجه دولت -4.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3 -4.3
اطمینان کسب و کار 28.00 25 30 32 30 40
شاخص PMI تولید 45.00 49 51 52 53 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00 -5 -10 -7 5 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.3 1.5 1.7 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.3 1.5 1.3 0.9 1.7
تولید ناخالص داخلی 349.42 405 405 405 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3161721.00 3155561 3174618 3202823 3190176 3257271
تولید ناخالص ملی 3096702.00 3094857 3123241 3136959 3146249 3193424
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 604716.90 613609 613104 612578 614392 623605
تولید ناخالص داخلی سرانه 7524.51 7640 7640 7640 7700 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12294.88 12350 12350 12350 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 73759.84 70540 72921 74719 74940 76064
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107396.44 108744 108382 108793 109115 110751
تولید ناخالص داخلی از ساخت 393954.72 385140 392552 399076 400258 406260
تولید ناخالص داخلی از معادن 227291.33 236424 231212 230246 230928 234391
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 479333.04 480903 483701 485564 487002 494305
تولید ناخالص داخلی از خدمات 645928.42 648051 652381 654325 656263 666103
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 278622.84 270777 275536 282245 283081 287325
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 66047.02 66317 66509 66906 67104 68110
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 27.10 27.8 28 27.6 28.3 28
افراد بیکار 6100.00 6200 6290 6150 6220 6300
دستمزد 21190.00 21336 21703 21000 21000 21600
دستمزد در تولید 18510.00 18540 18799 18500 18500 19000
جمعیت 57.73 59 59 58.62 59.51 59.51
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 20734 20815 22100 22100 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 43.34 43.1 43.2 43.5 43.6 45.12
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.50 4.8 4.5 4.8 5.1 5.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.00 113 114 115 116 121
قیمت مصرف کننده اصلی 111.00 112 113 114 117 120
اندازه اصل تورم 4.40 4.6 4.3 4.8 5 4.9
قیمت تولید 111.50 115 117 117 117 123
تغییر قیمت تولید کننده 6.20 6.7 6.3 6 5.6 5
تورم مواد غذایی 3.10 4 3.6 3.3 3.5 5.2
CPI مسکن آب و برق 110.30 111 114 115 116 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.70 115 117 118 115 124
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7
نرخ بهره بین بانکی 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16
نرخ بهره سپرده 7.16 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 3990.00 8500 -8000 13500 6500 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
تولید نفت خام 1.00 1 1 2 2 3
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 55.6 55.6 55.6 56.2 56.2
بودجه دولت -4.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3 -4.3
ارزش بودجه دولت 20781.00 2522 -19695 31309 31309 1391262
هزینه های دولت 643445.00 645927 647248 651810 653740 663542
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 28.00 25 30 32 30 40
شاخص PMI تولید 45.00 49 51 52 53 54
تولید صنعتی 0.60 1.5 1.3 0.4 -1.2 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 0.15 -0.9 0.7 0.6 0.5
مجموع فروش خودرو 47718.00 46000 48000 39500 43000 46000
شاخص اقتصادی مقدم -1.80 0.6 -0.4 0.2 -0.7 0.9
استخراج معدن -7.50 -1.82 -1.84 0.1 -1.4 1.2
شاخص همزمان 91.80 93 94 94 94.5 95
پی ام آی مرکب 48.80 50.8 51.1 51.3 51.4 52
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00 -5 -10 -7 5 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 1.7 1.8 2.1 2.4 2.2
هزینه های مصرف کننده 1950359.00 1944954 1949580 1975714 1981565 2011277
اعتبار بخش خصوصی 6.03 6.2 5.7 6.4 6 5.3
نرخ وام بانکی 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
قیمت گازوئیل 1.01 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.