آفریقای جنوبی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 14.57 15.31 15.49 15.67 15.86 16.24
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.21 8.39 8.46 8.53 8.59 8.73
بازار سهام 55936.83 54129 53443 52764 52095 50782
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.3 -2 1.4 1.3 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 0.6 0.8 0.4 1 1.3
نرخ بیکاری 29.00 28.3 27.5 27.7 28.3 28
نرخ تورم 4.30 4.2 5.3 4.9 5.2 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
موازنه تجاری 6842.94 16500 6500 6500 0 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.8 56.8 56.8 56.8
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
اطمینان کسب و کار 21.00 16 10 10 12 11
شاخص PMI تولید 41.60 48 46.4 47.4 45 47
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 3 -3 -5 4 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 -2 0.4 1 0.7 0.8
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.3 -2 1.4 1.3 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 0.6 0.8 0.4 1 1.3
تولید ناخالص داخلی 366.30 405 420 420 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3156566.50 3179515 3158364 3169193 3188132 3220848
تولید ناخالص ملی 3141802.00 3115282 3134581 3154369 3173220 3155781
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 607257.10 608345 603147 609686 613330 616254
تولید ناخالص داخلی سرانه 7432.90 7490 7550 7550 7550 7550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143.47 12350 12395 12395 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69690.51 74202 71007 69969 70387 75167
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 106423.38 108041 107705 106849 107488 109445
تولید ناخالص داخلی از ساخت 386951.40 396318 388071 388499 390821 401471
تولید ناخالص داخلی از معادن 228480.61 228655 222675 229395 230765 231628
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 486277.80 482209 486085 488223 491141 488478
تولید ناخالص داخلی از خدمات 654270.43 649804 652850 656888 660813 658251
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275280.76 280295 277709 276382 278034 283938
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65317.74 66443 65316 65579 65971 67307
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 29.00 28.3 27.5 27.7 28.3 28
افراد بیکار 6655.30 6150 6220 6125 6125 6300
دستمزد 21432.00 21000 21000 21000 21000 21600
دستمزد در تولید 18798.00 18500 18500 18500 18500 19000
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 22100 22100 22100 22100 23200
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 42.44 43.5 43.6 43 43 45.12
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.30 4.2 5.3 4.9 5.2 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.10 114 117 118 119 120
قیمت مصرف کننده اصلی 112.30 114 116 116 117 120
اندازه اصل تورم 4.30 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
قیمت تولید 114.10 117 117 118 120 123
تغییر قیمت تولید کننده 4.50 6 5.6 5.3 5.1 5
تورم مواد غذایی 3.90 4 4.2 4.3 4.7 5.2
CPI مسکن آب و برق 114.20 115 116 117 120 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.90 118 118 122 121 124
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
نرخ بهره بین بانکی 6.78 7.15 7.4 6.79 6.54 7.4
نرخ بهره سپرده 6.98 6.4 7.15 7.15 6.9 5.4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 6842.94 16500 6500 6500 0 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.8 56.8 56.8 56.8
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
ارزش بودجه دولت -42808.00 31309 31309 31309 31309 1391262
هزینه های دولت 651189.00 647306 651850 653794 657701 655721
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 21.00 16 10 10 12 11
شاخص PMI تولید 41.60 48 46.4 47.4 45 47
تولید صنعتی -1.80 1.2 -1.4 1.6 2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 2 0.7 2.2 -1.8 0.5
مجموع فروش خودرو 49191.00 39200 45500 42300 47000 46000
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 0.2 -0.5 0.4 0.6 0.7
استخراج معدن -3.20 -3 -1.4 1.3 1.3 1.2
شاخص همزمان 92.40 93.4 92.3 93.5 93.1 94
پی ام آی مرکب 49.20 49.4 48.7 50 49.5 49.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 3 -3 -5 4 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 -2 0.4 1 0.7 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 -0.8 1.2 2.3 0.9 0.6
هزینه های مصرف کننده 1960885.00 1962061 1963108 1968729 1980494 1987568
اعتبار بخش خصوصی 6.86 5.5 5.7 5.4 5.6 5.7
نرخ وام بانکی 10.00 10.25 10.5 10.5 9.75 10.5
قیمت گازوئیل 1.06 0.93 0.91 0.92 0.89 0.91


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.