سومالی

بازارها آخرین مرجع
پول 575 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
نرخ تورم 5.2 2019-09
موازنه تجاری -2149 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.48 2018-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 15.01 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.2 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2019-09
CPI مسکن آب و برق 103 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-09
تورم مواد غذایی 8.12 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2149 2017-12
صادرات 257 2017-12
واردات 2406 2017-12
شاخص تروریسم 8.02 2017-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2434 2017-03
آدرس های IP 1487 2017-03
شاخص فساد مالی 10 2018-12
رتبه فساد مالی 180 2018-12
آسانی کسب و کار 190 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سومالی - شاخص های اقتصادی.