سومالی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 575.00 575 575 575 575 575
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 575.00 575 575 575 575 575
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.97 2.85 2.82 3.2 4.16
تولید ناخالص داخلی 7.37 9 9 9 9 10
جمعیت 14.74 15.3 15.3 15.3 15.16 15.58
نرخ تورم -3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5
موازنه تجاری -2148.66 -2174 -2202 -2230 -2258 -2278
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.97 2.85 2.82 3.2 4.16
تولید ناخالص داخلی 7.37 9 9 9 9 10
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جمعیت 14.74 15.3 15.3 15.3 15.16 15.58
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2148.66 -2174 -2202 -2230 -2258 -2278
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سومالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.