جزایر سلیمان

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2205.90 1900 2135 2135 2076 2076
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2205.90 1900 2135 2135 2076 2076
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


جزایر سلیمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.