جزایر سلیمان

GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3
GDP 1.30 1.4 1.5 1.5 1.5
GDP Per Capita Ppp 2205.90 2173 1900 1900 2135
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Corruption Index 39.00 39 39 39 39
Corruption Rank 85.00 85 85 85 85
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Sales Tax Rate 10.00 10 10 10 10
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3


جزایر سلیمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.