اسلوونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 852 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.94 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-09
نرخ بیکاری 8.1 2018-12
نرخ تورم 1.1 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -140 2018-12
حساب جاری 144 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت 0 2017-12
اطمینان کسب و کار 2 2019-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 48.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10542 2018-09
تولید ناخالص ملی 43278 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2038 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31401 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 207 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 536 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1974 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1495 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2139 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2018-12
افراد شاغل 887170 2018-12
افراد بیکار 78534 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 9.7 2018-12
هزینه های کار 113 2018-09
پست های خالی شغلی 9309 2018-12
دستمزد 1782 2018-12
حداقل دستمزد 886 2019-12
رشد دستمزد 3.42 2018-12
دستمزد در تولید 1772 2018-12
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-09
نرخ اشتغال 71.9 2018-09
استخدام تمام وقت 883 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 87.3 2018-09
بهره وری 122 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-01
اندازه اصل تورم 1.1 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2017-12
قیمت تولید 103 2019-01
CPI مسکن آب و برق 108 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.59 2019-01
تورم مواد غذایی 0.8 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.1 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M0 5228 2018-12
عرضه پول M1 20158 2018-12
عرضه پول M2 26394 2018-12
عرضه پول M3 26473 2018-12
ترازنامه بانک 40630 2018-12
ذخایر ارزی 356 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 16713 2018-12
وام به بخش خصوصی 9178 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -140 2018-12
حساب جاری 144 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.2 2017-12
صادرات 2242 2018-12
واردات 2382 2018-12
بدهی خارجی 42645 2018-12
گردش سرمایه -401 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 309 2018-09
ورود توریست 314475 2018-12
ذخایر طلا 3.2 2019-03
تولید نفت خام 0.01 2018-08
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت 0 2017-12
ارزش بودجه دولت -188 2018-12
هزینه های دولت 1866 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2017-12
درآمدهای دولت 1768 2018-12
بدهی های دولت 29181 2018-12
هزینه های مالی 2022 2018-12
درخواست پناهندگی 370 2018-08
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 463 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2 2019-02
تولید صنعتی -3.1 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2018-12
تولید صنعتی -2.9 2018-12
استفاده از ظرفیت 85.2 2019-03
ثبت خودرو 3707 2018-12
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.5 2018-09
شاخص رقابتی 69.62 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1249 2018-12
استخراج معدن -10.7 2018-12
تولید فولاد 41.64 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 5208 2018-09
پس انداز های شخصی 13.8 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2683 2018-12
نرخ وام بانکی 2.24 2018-12
قیمت گازوئیل 1.41 2019-01
بدهی خانوار به درآمد 45.04 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.8 2018-12
شاخص مسکن 129 2018-09
جواز ساختمان 458 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 75.6 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.