اسلوونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 906 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.21 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
نرخ بیکاری 7.2 2019-09
نرخ تورم 1.4 2019-11
نرخ بهره 0 2019-11
موازنه تجاری 29 2019-09
حساب جاری 218 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -3 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-10
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 54.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10756 2019-09
تولید ناخالص ملی 45948 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2042 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 26759 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32743 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 207 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 488 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2060 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1542 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2152 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2019-09
افراد شاغل 896754 2019-09
افراد بیکار 72416 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 7.8 2019-09
هزینه های کار 112 2019-09
پست های خالی شغلی 11815 2019-10
دستمزد 1712 2019-09
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 4.85 2019-09
دستمزد در تولید 1645 2019-09
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-06
نرخ اشتغال 72.5 2019-06
استخدام تمام وقت 893 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.5 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 84.7 2019-06
بهره وری 123 2019-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-11
اندازه اصل تورم 1.78 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
قیمت تولید 103 2019-10
CPI مسکن آب و برق 111 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.01 2019-11
تورم مواد غذایی 1.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-11
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-11
عرضه پول M0 5291 2019-10
عرضه پول M1 21584 2019-10
عرضه پول M2 28020 2019-10
عرضه پول M3 28073 2019-10
ترازنامه بانک 42133 2019-10
ذخایر ارزی 386 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 18573 2019-10
وام به بخش خصوصی 9544 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 29 2019-09
حساب جاری 218 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 2963 2019-09
واردات 2934 2019-09
بدهی خارجی 44962 2019-09
گردش سرمایه 376 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22.9 2019-08
ورود توریست 468269 2019-10
ذخایر طلا 3.17 2019-12
تولید نفت خام 0.01 2019-07
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 149 2019-10
هزینه های دولت 1962 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2018-12
درآمدهای دولت 1669 2019-10
بدهی های دولت 28988 2019-09
هزینه های مالی 1540 2019-10
درخواست پناهندگی 405 2019-10
ارزیابی اعتبار 75 2019-12
مخارج نظامی 493 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3 2019-11
تولید صنعتی 4.6 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-09
تولید صنعتی 5.4 2019-09
استفاده از ظرفیت 83.8 2019-12
ثبت خودرو 5273 2019-09
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.4 2019-09
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 37 2019-12
تولید الکتریسیته 1058 2019-09
استخراج معدن -9.2 2019-09
تولید فولاد 53.27 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 5661 2019-09
پس انداز های شخصی 18.99 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2964 2019-10
نرخ وام بانکی 2.26 2019-10
قیمت گازوئیل 1.43 2019-11
بدهی خانوار به درآمد 45.13 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -8.1 2019-09
شاخص مسکن 129 2019-06
جواز ساختمان 324 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.