اسلوونی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.12 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 916.05 890 885 879 874 863
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.21 0.1 0.11 0.13 0.14 0.17
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.1 2.5 2.7 2.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 54.24 59 62 62 62 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10755.50 10760 10807 10961 11057 11072
تولید ناخالص ملی 45948.00 46591 46522 47189 47235 47942
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2042.50 2059 2133 2137 2100 2119
تولید ناخالص داخلی سرانه 26758.90 27100 28000 28000 28000 28000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32742.51 33000 33500 33500 33500 33500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 207.40 214 198 227 213 220
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 487.50 517 426 499 501 532
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2059.80 2084 1966 2278 2117 2144
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1541.90 1563 1549 1582 1585 1608
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2152.30 2121 1948 2105 2213 2182
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.20 7.4 7.5 7.2 6.9 7.1
دستمزد 1712.00 1825 1771 1771 1771 1870
دستمزد در تولید 1645.00 1815 1736 1736 1736 1860
حداقل دستمزد 886.63 887 905 905 905 905
جمعیت 2.07 2.08 2.06 2.06 2.06 2.06
سن بازنشستگی زنان 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.40 1.7 1.8 1.9 2 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.52 105 106 108 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 105.42 105 104 104 105 106
قیمت تولید 103.30 104 106 105 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 1 2.1 1.9 2 2.2
CPI مسکن آب و برق 110.72 110 111 112 113 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.01 99.74 99.78 101 99.77 102
تورم مواد غذایی 1.50 3 3 3 3 3.7
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -103.37 -70 140 60 60 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 6.7 6.3 6.3 6.3 6.3
واردات 3182.10 2450 2750 2890 2890 2590
صادرات 3078.73 2380 2890 2950 2950 2440
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 66 62 62 62 62
بودجه دولت 0.80 0.5 1 1 1 1
هزینه های دولت 1961.70 1975 1988 1995 2017 2032
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 42.5 42.1 42.1 42.1 42.1
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -3.00 1 3 5 6 7
تولید صنعتی 2.70 3.6 5.8 4.4 3.6 2.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.00 -12 -12 -16 -16 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.40 1.8 2.5 3.3 3.9 4.5
هزینه های مصرف کننده 5660.70 5623 5625 5764 5819 5786
نرخ وام بانکی 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
قیمت گازوئیل 1.43 1.31 1.27 1.24 1.2 1.13


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.