اسلوونی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 878.24 873 866 860 854 841
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.29 0.53 0.55 0.57 0.6 0.64
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.2 2.3 2.1 2.3 2.9
تولید ناخالص داخلی 48.77 51 51 51 52 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10705.90 10575 10666 10852 10873 11167
تولید ناخالص ملی 45948.00 43970 43776 46913 47005 48273
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2144.40 2031 2082 2114 2119 2176
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662.41 26250 26250 26250 26500 26500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31400.84 33000 33000 33000 33500 33500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 180.00 242 225 245 246 252
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 476.80 488 543 533 534 549
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1992.20 2196 1991 2074 2079 2135
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1503.00 1508 1512 1596 1599 1642
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1790.60 2101 2167 1935 1939 1991
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 7.90 7.1 6.8 7.1 6.8 6.5
دستمزد 1752.00 1694 1673 1825 1771 1870
دستمزد در تولید 1685.00 1637 1612 1815 1736 1860
حداقل دستمزد 886.63 887 887 887 905 905
جمعیت 2.07 2.08 2.08 2.07 2.07 2.07
سن بازنشستگی زنان 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.40 0.8 0.8 1.1 1.5 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.56 105 104 105 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 105.24 105 105 104 105 106
قیمت تولید 103.60 104 104 104 106 107
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 1.1 1.1 1.3 2.1 2.2
CPI مسکن آب و برق 110.50 106 108 109 111 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.68 101 101 99.15 99.49 101
تورم مواد غذایی 0.50 2.7 2.8 3 3 3.7
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -278.18 60 60 -70 140 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
واردات 3087.29 2780 2690 2450 2750 2590
صادرات 2809.11 2840 2750 2380 2890 2440
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.10 66 66 66 62 62
بودجه دولت 0.70 0.5 0.5 0.5 1 1
هزینه های دولت 1902.40 1938 1887 1906 1910 1961
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 42.5 42.5 42.5 42.1 42.1
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 3.00 2 -3 1 3 7
تولید صنعتی 5.60 3.7 3.9 3.6 3.6 2.7
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -7 -10 -12 -14 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.70 5 3.8 1.8 2.5 4.5
هزینه های مصرف کننده 5399.80 5336 5334 5457 5468 5615
نرخ وام بانکی 2.36 2.28 2.28 2.28 2.53 2.53
قیمت گازوئیل 1.45 1.39 1.36 1.32 1.29 1.29


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.