اسلوونی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 844.77 826 819 812 805 792
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.94 1.1 1.14 1.17 1.21 1.29
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 3.4 3.7 4.5 3.4 2.9
نرخ بیکاری 7.90 7.7 7.1 6.8 7.1 6.5
نرخ تورم 1.10 1.9 2.2 2 2.2 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -140.21 170 70 47.41 -200 -190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.20 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 66.8 66.8 66.8 66.8 71
بودجه دولت 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
اطمینان کسب و کار 8.00 9 9 10 9 10
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -11 -12 -13 -14 -19
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 1.61 0.1 0.2 0.5 0.3
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 3.4 3.7 4.5 3.4 2.9
تولید ناخالص داخلی 48.77 51 51 51 51 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10541.80 10468 10569 10779 10900 11216
تولید ناخالص ملی 43278.00 44014 44079 44252 44749 46047
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2037.70 1996 1999 2084 2107 2168
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662.41 26250 26250 26250 26250 26500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31400.84 33000 33000 33000 33000 33500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 207.20 144 204 212 214 220
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 535.60 428 496 560 554 570
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1974.20 1958 2206 2019 2041 2101
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1495.00 1530 1538 1562 1546 1591
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2139.40 1727 2118 2188 2212 2276
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.90 7.7 7.1 6.8 7.1 6.5
دستمزد 1782.00 1710 1651 1651 1790 1850
دستمزد در تولید 1772.00 1660 1613 1613 1800 1850
حداقل دستمزد 886.00 886 886 886 886 910
جمعیت 2.07 2.08 2.08 2.08 2.07 2.07
سن بازنشستگی زنان 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.10 1.9 2.2 2 2.2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.32 104 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.78 105 106 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 102.18 104 105 105 105 106
قیمت تولید 103.02 105 106 106 106 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 0.7 0.4 0.5 1.3 2.2
CPI مسکن آب و برق 107.67 106 107 109 111 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.59 100 102 102 100 103
تورم مواد غذایی 0.80 2.6 2.7 2.8 3 3.7
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -140.21 170 70 47.41 -200 -190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.20 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
واردات 2382.40 2680 2650 2508 2650 2810
صادرات 2242.19 2850 2720 2555 2450 2620
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 66.8 66.8 66.8 66.8 71
بودجه دولت 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
ارزش بودجه دولت -188.00 128 115 116 118 117
هزینه های دولت 1866.00 1913 1973 1950 1929 1985
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 39.3 39.3 39.3 39.3 39
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 8.00 9 9 10 9 10
تولید صنعتی -3.10 4.2 3.7 3.9 3.6 2.7
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -11 -12 -13 -14 -19
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 1.61 0.1 0.2 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.20 11.94 12.58 12.83 12.93 13.01
هزینه های مصرف کننده 5207.50 5338 5318 5325 5385 5541
نرخ وام بانکی 2.24 2.39 2.39 2.44 2.49 2.49
قیمت گازوئیل 1.41 1.39 1.35 1.32 1.29 1.29


اسلوونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.