اسلواکی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 346 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.08 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
نرخ بیکاری 4.94 2019-10
نرخ تورم 3 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-11
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری 369 2019-10
حساب جاری -193 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -1 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-10
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23.22 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.05 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 20670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31326 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.93 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2069 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4267 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.99 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4199 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.94 2019-10
افراد شاغل 2585 2019-09
افراد بیکار 136192 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 94.1 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 16.1 2019-10
هزینه های کار 114 2019-09
بهره وری 128 2019-09
دستمزد 1132 2019-10
حداقل دستمزد 520 2019-06
دستمزد در تولید 1109 2019-10
جمعیت 5.45 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 68.1 2019-06
استخدام تمام وقت 2420 2019-06
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 111 2019-06
رشد دستمزد 4.7 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 126 2019-10
اندازه اصل تورم 2.7 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-09
قیمت تولید 109 2019-10
قیمت صادرات 100 2019-09
قیمت واردات 99.9 2019-09
CPI مسکن آب و برق 250 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-11
تورم مواد غذایی 5.3 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
عرضه پول M0 12.69 2019-10
عرضه پول M1 56.4 2019-10
عرضه پول M2 68.5 2019-10
عرضه پول M3 68.5 2019-10
ترازنامه بانک 85700 2019-09
ذخایر ارزی 6756 2019-11
وام به بخش خصوصی 20457 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 46858 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 369 2019-10
حساب جاری -193 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
صادرات 7683 2019-10
واردات 7314 2019-10
بدهی خارجی 103 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-09
گردش سرمایه 298 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 198 2019-08
ذخایر طلا 31.69 2019-12
تولید نفت خام 0.2 2019-08
شاخص تروریسم 0.06 2018-12
فروش اسلحه 12 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1810 2019-11
هزینه های دولت 3.84 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2018-12
درآمدهای دولت 13493 2019-11
بدهی های دولت 43273 2019-09
هزینه های مالی 15303 2019-11
درخواست پناهندگی 10 2019-09
ارزیابی اعتبار 78 2019-12
مخارج نظامی 1186 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2019-11
تولید صنعتی -3.9 2019-10
تولید صنعتی -5.2 2019-10
استفاده از ظرفیت 84.1 2019-12
ثبت خودرو 9436 2019-10
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1.8 2019-09
شاخص رقابتی 66.77 2019-12
رتبه رقابتی 42 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 45 2019-12
تولید الکتریسیته 2021 2019-09
سفارشات کارخانه -7.6 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2019-10
استخراج معدن 13.9 2019-10
میزان سفارشات جدید 4644 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.3 2019-10
هزینه های مصرف کننده 12.29 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 14170 2019-09
پس انداز های شخصی 1399 2019-09
نرخ وام بانکی 2.72 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 6640 2019-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 99 2019-11
قیمت گازوئیل 1.46 2019-11
بدهی خانوار به درآمد 69.26 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2.4 2019-10
شاخص مسکن 131 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.