اسلواکی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 344 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.37 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
نرخ بیکاری 5 2019-06
نرخ تورم 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری 204 2019-06
حساب جاری -364 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -12.3 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.1 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-06
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20.07 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.91 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31326 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.54 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 887 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5264 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.42 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3382 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2019-06
افراد شاغل 2588 2019-03
افراد بیکار 136626 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 94.2 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 12.3 2019-06
هزینه های کار 120 2019-03
بهره وری 112 2019-03
دستمزد 1125 2019-06
حداقل دستمزد 520 2019-06
دستمزد در تولید 1111 2019-06
جمعیت 5.44 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
نرخ اشتغال 68.6 2019-03
استخدام تمام وقت 2442 2019-03
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 108 2019-03
رشد دستمزد 4.6 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 125 2019-07
اندازه اصل تورم 2.5 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 110 2019-06
قیمت صادرات 100 2019-05
قیمت واردات 100 2019-05
CPI مسکن آب و برق 248 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-07
تورم مواد غذایی 4.7 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
عرضه پول M0 12.55 2019-06
عرضه پول M1 53.3 2019-06
عرضه پول M2 66.2 2019-06
عرضه پول M3 66.2 2019-06
ترازنامه بانک 81881 2019-01
ذخایر ارزی 6128 2019-07
وام به بخش خصوصی 19910 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 44682 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 204 2019-06
حساب جاری -364 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
صادرات 6488 2019-06
واردات 6284 2019-06
بدهی خارجی 100 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-05
گردش سرمایه 852 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 330 2019-06
ذخایر طلا 31.7 2019-06
تولید نفت خام 0.2 2019-04
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
فروش اسلحه 12 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1427 2019-07
هزینه های دولت 3.47 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2018-12
درآمدهای دولت 8144 2019-07
بدهی های دولت 43067 2019-03
هزینه های مالی 9571 2019-07
درخواست پناهندگی 20 2019-05
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1186 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -12.3 2019-07
تولید صنعتی -2.1 2019-06
تولید صنعتی 2.7 2019-05
استفاده از ظرفیت 89.4 2019-09
ثبت خودرو 9396 2019-06
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2019-03
شاخص رقابتی 66.84 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 2432 2019-05
سفارشات کارخانه -8.7 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-05
استخراج معدن 10.9 2019-06
میزان سفارشات جدید 4289 2019-06
تولید فولاد 430 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.1 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 10.51 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 12349 2019-03
پس انداز های شخصی 533 2019-03
نرخ وام بانکی 2.75 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 6634 2019-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 95.1 2019-07
قیمت گازوئیل 1.51 2019-07
بدهی خانوار به درآمد 67.89 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -3.7 2019-06
شاخص مسکن 126 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.