اسلواکی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 339 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.83 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
نرخ بیکاری 5.3 2019-01
نرخ تورم 2.2 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -129 2018-12
حساب جاری -416 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
اطمینان کسب و کار -2 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.9 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 95.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22.33 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.82 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2101 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4970 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3903 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-01
افراد شاغل 2579 2018-09
افراد بیکار 138198 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 93.6 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 13.8 2018-12
هزینه های کار 106 2018-09
بهره وری 131 2018-09
دستمزد 1162 2018-12
حداقل دستمزد 480 2018-12
دستمزد در تولید 1144 2018-12
جمعیت 5.44 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-06
نرخ اشتغال 67.9 2018-09
استخدام تمام وقت 2425 2018-09
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 122 2018-09
رشد دستمزد 3.3 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 123 2019-01
اندازه اصل تورم 1.9 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2018-09
قیمت تولید 107 2018-12
قیمت صادرات 100 2018-10
قیمت واردات 101 2018-10
CPI مسکن آب و برق 247 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-01
تورم مواد غذایی 1.6 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
عرضه پول M0 11.75 2018-12
عرضه پول M1 51.5 2018-12
عرضه پول M2 63.8 2018-12
عرضه پول M3 63.9 2018-12
ترازنامه بانک 80326 2018-09
ذخایر ارزی 4938 2019-01
وام به بخش خصوصی 19478 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 45524 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -129 2018-12
حساب جاری -416 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2017-12
صادرات 5840 2018-12
واردات 5970 2018-12
بدهی خارجی 103 2018-09
رابطه مبادله 99.34 2018-10
گردش سرمایه -9.3 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 374 2018-09
ذخایر طلا 31.7 2019-03
تولید نفت خام 0.2 2018-08
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
فروش اسلحه 22 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
ارزش بودجه دولت 134 2019-01
هزینه های دولت 3.67 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 2017-12
درآمدهای دولت 1069 2019-01
بدهی های دولت 513 2018-09
هزینه های مالی 935 2019-01
درخواست پناهندگی 5 2018-06
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1098 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2019-01
تولید صنعتی 3.1 2018-12
تولید صنعتی 4.1 2018-12
استفاده از ظرفیت 88.2 2019-03
ثبت خودرو 7230 2019-01
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1.51 2018-09
شاخص رقابتی 66.84 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 2124 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2018-12
استخراج معدن -3.9 2018-12
میزان سفارشات جدید 3996 2018-12
تولید فولاد 455 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.9 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.6 2018-12
هزینه های مصرف کننده 10.89 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 13048 2018-09
پس انداز های شخصی 1037 2018-09
نرخ وام بانکی 2.52 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 6665 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 97.1 2019-01
قیمت گازوئیل 1.43 2019-01
بدهی خانوار به درآمد 67.89 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.9 2018-12
شاخص مسکن 121 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.