اسلواکی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 346.72 339 335 331 327 319
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.26 0.45 0.46 0.48 0.5 0.55
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.5 3.3 3.4 3.4 3.4
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.6 4.5 5.1 4.6
نرخ تورم 2.70 2.4 2 2.1 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.15 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -68.10 430 550 -150 600 -50
حساب جاری -336.50 -250 -20 -480 -480 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47 47 47 46 46
بودجه دولت -0.70 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
اطمینان کسب و کار -3.70 -6 -8 -7 -6 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60 -7.2 -7.5 -8 -9 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.29 0.29 0.5 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.6 4.5 5.1 4.6
دستمزد 1187.00 1171 1111 1204 1163 1244
دستمزد در تولید 1163.00 1159 1098 1185 1148 1224
حداقل دستمزد 520.00 520 520 520 560 560
سن بازنشستگی زنان 62.42 62.42 62.42 62.67 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.42 62.42 62.42 62.67 63 63
هزینه زندگی خانواده 640.00 657 658 663 663 685
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250.00 978 979 1295 1295 1338
رشد دستمزد 4.60 3.5 3.6 3.6 3.6 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678.00 561 562 702 702 726
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.70 2.4 2 2.1 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.15 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.50 173 173 173 176 176
قیمت مصرف کننده اصلی 125.10 125 125 125 126 127
اندازه اصل تورم 2.30 2 2.1 2.2 2.2 2
قیمت تولید 109.80 110 112 111 114 116
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 3.6 3.7 3.9 3.9 3.6
CPI مسکن آب و برق 248.60 245 245 248 253 253
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.40 135 135 127 131 130
تورم مواد غذایی 3.90 4.4 4.4 4 4 4.8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -68.10 430 550 -150 600 -50
حساب جاری -336.50 -250 -20 -480 -480 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5
واردات 6613.00 6720 6690 6050 6690 6150
صادرات 6545.00 7150 7240 5900 7290 6100
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47 47 47 46 46
بودجه دولت -0.70 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
هزینه های دولت 3.47 3.78 3.79 4.6 3.58 4.76
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 40.5 40.5 40.5 40.3 40.3
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -3.70 -6 -8 -7 -6 -8
تولید صنعتی 6.30 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60 -7.2 -7.5 -8 -9 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.29 0.29 0.5 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80 4.2 3.5 3.7 3.7 3.1
هزینه های مصرف کننده 10.51 10.75 11.01 11.36 11.36 11.74
نرخ وام بانکی 2.99 2.57 2.57 2.57 2.82 2.82
قیمت گازوئیل 1.56 1.39 1.36 1.32 1.29 1.29
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز -4.50 5.8 4.4 2.4 2.4 2.2


اسلواکی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.