سنگاپور

بازارها آخرین مرجع
پول 1.35 2019-02
بازار سهام 3282 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.13 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
نرخ بیکاری 2.2 2018-12
نرخ تورم 0.5 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
نرخ بهره 1.9 2019-01
موازنه تجاری 2415 2019-01
حساب جاری 17796 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار -14 2018-12
شاخص PMI تولید 50.7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 324 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111108 2018-12
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29999 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4234 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21376 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20169 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8365 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1359 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2018-12
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 117 2018-12
بهره وری 117 2018-12
پست های خالی شغلی 63300 2018-09
دستمزد 4962 2018-09
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 16.9 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2018-12
اندازه اصل تورم 1.9 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
قیمت تولید 80.6 2018-12
قیمت صادرات 86.7 2018-12
قیمت واردات 83.4 2018-12
تورم مواد غذایی 1.4 2018-12
CPI مسکن آب و برق 89.5 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.1 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.9 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 1.94 2019-02
عرضه پول M0 45292 2018-12
عرضه پول M1 184488 2018-12
عرضه پول M2 602433 2018-12
عرضه پول M3 614997 2018-12
ترازنامه بانک 1272376 2018-12
ذخایر ارزی 395034 2019-01
وام به بخش خصوصی 671735 2018-12
نرخ بهره سپرده 0.14 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 403843 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2415 2019-01
حساب جاری 17796 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 2017-12
صادرات 43712 2019-01
واردات 41297 2019-01
بدهی خارجی 1981146 2018-09
رابطه مبادله 104 2018-12
گردش سرمایه 21311 2018-12
ورود توریست 1601924 2018-12
ذخایر طلا 127 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 32854 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 47 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -2212 2018-12
هزینه های دولت 10700 2018-12
درآمدهای دولت 4621 2018-12
هزینه های مالی 6833 2018-12
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 535829 2018-09
مخارج نظامی 10122 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -14 2018-12
شاخص PMI تولید 50.7 2019-01
تولید صنعتی 2.7 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 3417 2018-12
ورشکستگی 119 2018-12
ثبت خودرو 11782 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 112 2018-12
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 50.1 2019-01
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.4 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6 2018-12
هزینه های مصرف کننده 38550 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 598744 2018-12
نرخ وام بانکی 5.33 2019-01
قیمت گازوئیل 1.59 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.9 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 150 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 90.7 2017-12
فروش خانه جدید 1198 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.