سنگاپور

بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2019-04
بازار سهام 3350 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.16 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
نرخ بیکاری 2.2 2018-12
نرخ تورم 0.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-03
نرخ بهره 2.24 2019-03
موازنه تجاری 3616 2019-03
حساب جاری 17796 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار -14 2018-12
شاخص PMI تولید 50.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2019-02
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 324 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111108 2018-12
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29999 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4234 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21376 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20169 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8365 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1359 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2018-12
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 117 2018-12
بهره وری 117 2018-12
پست های خالی شغلی 57800 2018-12
دستمزد 5752 2018-12
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 16.9 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-03
اندازه اصل تورم 1.4 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
قیمت تولید 96.34 2019-02
قیمت صادرات 98.9 2019-02
قیمت واردات 99.2 2019-02
تورم مواد غذایی 1.6 2019-03
CPI مسکن آب و برق 89 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.24 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 1.95 2019-04
عرضه پول M0 46529 2019-02
عرضه پول M1 185272 2019-02
عرضه پول M2 607819 2019-02
عرضه پول M3 620492 2019-02
ترازنامه بانک 1294264 2019-02
ذخایر ارزی 400216 2019-03
وام به بخش خصوصی 672334 2019-02
نرخ بهره سپرده 0.14 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 412387 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3616 2019-03
حساب جاری 17796 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 2017-12
صادرات 43906 2019-03
واردات 40291 2019-03
بدهی خارجی 2045992 2018-12
رابطه مبادله 99.7 2019-02
گردش سرمایه 21311 2018-12
ورود توریست 1492671 2019-02
ذخایر طلا 127 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26249 2018-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 47 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 830 2019-02
هزینه های دولت 10700 2018-12
درآمدهای دولت 7828 2019-02
هزینه های مالی 6998 2019-02
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 546700 2018-12
مخارج نظامی 10122 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -14 2018-12
شاخص PMI تولید 50.8 2019-03
تولید صنعتی 0.7 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.1 2019-02
تغییرات موجودی انبار 3417 2018-12
ورشکستگی 122 2019-02
ثبت خودرو 7284 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم 112 2018-12
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 51.8 2019-03
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -10 2019-02
هزینه های مصرف کننده 38550 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 602884 2019-02
نرخ وام بانکی 5.25 2019-03
قیمت گازوئیل 1.63 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.9 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 149 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 455 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.