سنگاپور

بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2019-10
بازار سهام 3114 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.73 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-09
نرخ بیکاری 2.2 2019-06
نرخ تورم 0.5 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-08
نرخ بهره 1.72 2019-09
موازنه تجاری 3834 2019-09
حساب جاری 21498 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار -11 2019-06
شاخص PMI تولید 49.5 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-08
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 364 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116677 2019-06
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30337 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 58248 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4409 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22870 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16346 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8203 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1474 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-06
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 99.5 2019-06
بهره وری 99.5 2019-06
پست های خالی شغلی 48500 2019-06
دستمزد 5225 2019-06
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 5.5 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-08
اندازه اصل تورم 0.8 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 97.2 2019-08
قیمت صادرات 99.8 2019-08
قیمت واردات 99.1 2019-08
تورم مواد غذایی 1.6 2019-08
CPI مسکن آب و برق 88.7 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -6.1 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.72 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.87 2019-10
عرضه پول M0 47568 2019-08
عرضه پول M1 193596 2019-08
عرضه پول M2 624278 2019-08
عرضه پول M3 638167 2019-08
ترازنامه بانک 1339286 2019-08
ذخایر ارزی 376476 2019-09
وام به بخش خصوصی 684880 2019-08
نرخ بهره سپرده 0.2 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 385336 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3834 2019-09
حساب جاری 21498 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 44266 2019-09
واردات 40432 2019-09
بدهی خارجی 2080867 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-08
گردش سرمایه 53513 2019-06
ورود توریست 1734903 2019-08
ذخایر طلا 127 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39895 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 4068 2019-08
هزینه های دولت 12497 2019-06
درآمدهای دولت 10332 2019-08
هزینه های مالی 6264 2019-08
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 570683 2019-06
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -11 2019-06
شاخص PMI تولید 49.5 2019-09
تولید صنعتی -8 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.5 2019-08
تغییرات موجودی انبار 2463 2019-06
ورشکستگی 127 2019-07
ثبت خودرو 8179 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 108 2019-06
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 48.3 2019-09
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
خدمات تمایلات 2 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.1 2019-08
هزینه های مصرف کننده 44258 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 608127 2019-08
نرخ وام بانکی 5.25 2019-09
قیمت گازوئیل 1.63 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.6 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 152 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 1178 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.