سنگاپور

بازارها آخرین مرجع
پول 1.37 2019-06
بازار سهام 3208 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.99 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
نرخ بیکاری 2.2 2019-03
نرخ تورم 0.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-04
نرخ بهره 1.88 2019-05
موازنه تجاری 3963 2019-05
حساب جاری 20296 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 1 2019-03
شاخص PMI تولید 49.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-04
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 324 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117673 2019-03
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29533 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4475 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23026 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16800 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8083 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1495 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-03
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 111 2019-03
بهره وری 111 2019-03
پست های خالی شغلی 54700 2019-03
دستمزد 6005 2019-03
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 14.7 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-04
اندازه اصل تورم 1.3 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-03
قیمت تولید 97.6 2019-04
قیمت صادرات 100 2019-04
قیمت واردات 100 2019-04
تورم مواد غذایی 1.3 2019-04
CPI مسکن آب و برق 86.1 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.8 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.88 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 2 2019-06
عرضه پول M0 46622 2019-04
عرضه پول M1 189178 2019-04
عرضه پول M2 622157 2019-04
عرضه پول M3 635112 2019-04
ترازنامه بانک 1308748 2019-04
ذخایر ارزی 365356 2019-05
وام به بخش خصوصی 676262 2019-04
نرخ بهره سپرده 0.2 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 412387 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3963 2019-05
حساب جاری 20296 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 46018 2019-05
واردات 42055 2019-05
بدهی خارجی 2045992 2018-12
رابطه مبادله 99.53 2019-04
گردش سرمایه 8476 2019-03
ورود توریست 1596487 2019-04
ذخایر طلا 127 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33094 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 1698 2019-04
هزینه های دولت 12423 2019-03
درآمدهای دولت 4973 2019-04
هزینه های مالی 3276 2019-04
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 561896 2019-03
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2019-03
شاخص PMI تولید 49.9 2019-05
تولید صنعتی 0.1 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.4 2019-04
تغییرات موجودی انبار 2212 2019-03
ورشکستگی 140 2019-04
ثبت خودرو 9576 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 109 2019-03
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 52.1 2019-05
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.8 2019-04
هزینه های مصرف کننده 43858 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 605674 2019-04
نرخ وام بانکی 5.25 2019-05
قیمت گازوئیل 1.65 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.7 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 149 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 735 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.