سنگاپور

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38
بازار سهام 3347.58 3179 3146 3113 3080 3016
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.14 2.09 2.12 2.15 2.19 2.25
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 2.7 4.7 3.2 1.5 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.7 2.4 2.5 2 2.6
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.2 2.1 2.3 2.4
نرخ تورم 0.50 1.1 1 1.2 1.4 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.5 0.4 0.2 0.5
نرخ بهره 2.24 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5
موازنه تجاری 3615.50 3700 3250 3400 5000 6800
حساب جاری 17796.10 26700 26000 23500 21500 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.50 17.7 17.7 17.7 18 18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60 106 106 106 108 108
بودجه دولت 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 0.4 0.4
اطمینان کسب و کار -14.00 7 8 6 12 7
شاخص PMI تولید 50.80 50.5 51 51.7 52 50.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50 -0.3 -2.9 -1.2 2.3 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 2.7 4.7 3.2 1.5 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.7 2.4 2.5 2 2.6
تولید ناخالص داخلی 323.91 343 343 343 352 352
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111108.10 110958 111607 113886 113330 116847
تولید ناخالص ملی 454012.90 433822 434828 465363 463093 477463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29998.80 28280 26159 30749 30599 31548
تولید ناخالص داخلی سرانه 55235.51 55900 55900 55900 56240 56240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535.38 87000 87000 87000 90000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4234.40 4198 4216 4340 4319 4453
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21376.50 21609 21696 21911 21804 22481
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20169.30 20363 20419 20674 20573 21211
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8365.00 8304 8427 8574 8532 8797
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1359.10 1366 1352 1393 1386 1429
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.2 2.1 2.3 2.4
افراد بیکار 100.20 111 111 111 113 113
میانگین ساعات کار در هفته 45.00 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70 71 71 71 71.5 71.5
هزینه های کار 117.00 108 110 120 120 122
بهره وری 117.00 108 110 120 120 122
دستمزد 5752.00 5400 5150 5760 6010 5920
جمعیت 5.64 5.66 5.66 5.62 5.63 5.63
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 16.90 8.5 -1.5 2.4 2.5 12.2
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.50 1.1 1 1.2 1.4 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.5 0.4 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50 101 101 101 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 104.38 105 107 106 107 109
اندازه اصل تورم 1.50 1.5 1.8 2.1 2.2 2.2
قیمت تولید 96.34 110 112 103 104 114
تورم مواد غذایی 1.60 1.2 1.3 1.6 1.5 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 8.9 7 6.5 8 11.5
CPI مسکن آب و برق 89.20 90.08 90.7 90.57 90.45 92.11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.80 99.38 98.98 98.27 99.17 99.94
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.24 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.94 2.19 2.19 2.09 1.99 1.99
عرضه پول M2 607818.80 611000 612500 614000 614000 625000
ذخایر ارزی 400216.20 398600 399000 400000 400000 410000
ترازنامه بانک 1294264.10 1322900 1329000 1335000 1335000 1410000
وام به بخش خصوصی 672333.90 699000 705000 710000 710000 715000
نرخ بهره سپرده 0.14 0.49 0.29 0.7 0.7 1
ترازنامه بانک مرکزی 403843.10 419500 421000 423000 423000 429000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 3615.50 3700 3250 3400 5000 6800
حساب جاری 17796.10 26700 26000 23500 21500 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.50 17.7 17.7 17.7 18 18
واردات 40290.75 42500 44200 42500 39500 43000
صادرات 43906.26 46200 47450 45900 44500 50300
بدهی خارجی 2045992.30 2290000 2422000 2550000 2550000 2735000
ورود توریست 1492671.00 1550000 1490000 1620000 1650000 1660000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 32853.80 23600 24500 25000 25000 27700
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60 106 106 106 108 108
بودجه دولت 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 0.4 0.4
هزینه های دولت 10699.80 10752 10760 10967 10914 11252
بدهی های دولت 546699.50 564000 572000 611000 620000 636000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -14.00 7 8 6 12 7
شاخص PMI تولید 50.80 50.5 51 51.7 52 50.2
تولید صنعتی 0.70 6.8 7.6 5.5 3.5 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.10 0.7 1 1.4 0.5 1.6
تغییرات موجودی انبار 3416.80 2450 1730 2090 2090 1920
ثبت خودرو 7284.00 12200 10400 14500 10200 15000
شاخص اقتصادی مقدم 112.00 110 110 107 108 109
پی ام آی مرکب 51.80 53 52.8 52.2 51.5 53.1
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50 -0.3 -2.9 -1.2 2.3 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -10.00 1.6 0.3 4.1 2.4 3
هزینه های مصرف کننده 38550.50 37639 38681 39514 39322 40542
اعتبار بخش خصوصی 602884.20 603500 607000 612000 612000 634000
نرخ وام بانکی 5.25 5.57 5.57 5.47 5.37 5.37
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.90 59.5 59.4 59.2 59.5 60
قیمت گازوئیل 1.63 1.52 1.48 1.44 1.41 1.41
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 148.70 151 150 151 153 156
فروش خانه جدید 455.00 530 587 590 700 560
نرخ مالکیت مسکن 90.70 91.5 91.5 91.5 91.7 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.