سنگاپور

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37
بازار سهام 3269.90 3154 3118 3083 3049 2980
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.17 2.18 2.21 2.25 2.29 2.36
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.1 4.7 4.7 3.2 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.5 2.3 2.4 2.2 1.7
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.2 2.2 2.1 2.4
نرخ تورم 0.50 0.9 1.1 1 1.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.1 0.5 0.4 0.5
نرخ بهره 1.90 2 1.9 1.9 1.8 1.5
موازنه تجاری 2415.21 5400 3200 5250 6200 6800
حساب جاری 17796.10 23000 26700 26000 23500 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.50 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60 106 106 106 106 108
بودجه دولت 0.40 0.4 -0.6 -0.6 -0.6 0.4
اطمینان کسب و کار -14.00 6 7 8 6 7
شاخص PMI تولید 50.70 51.4 50.5 51 51.7 50.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.40 0.2 -0.3 -2.9 -1.2 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.1 4.7 4.7 3.2 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.5 2.3 2.4 2.2 1.7
تولید ناخالص داخلی 323.91 343 343 343 343 352
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111108.10 109350 109587 110287 112220 114913
تولید ناخالص ملی 454012.90 435548 435401 434970 442592 453215
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29998.80 25936 28383 26168 26626 27265
تولید ناخالص داخلی سرانه 55235.51 55900 55900 55900 55900 56240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535.38 87000 87000 87000 87000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4234.40 4634 4453 4495 4499 4607
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21376.50 21479 21647 21787 22169 22701
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20169.30 19633 19868 20029 20380 20869
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8365.00 8287 8227 8397 8545 8750
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1359.10 1356 1371 1352 1376 1409
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.2 2.2 2.1 2.4
افراد شاغل 3715.80 3750 3750 3750 3750 3800
افراد بیکار 100.20 111 111 111 111 113
میانگین ساعات کار در هفته 45.00 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70 71 71 71 71 71.5
هزینه های کار 117.00 122 108 110 120 122
بهره وری 117.00 122 108 110 120 122
پست های خالی شغلی 63300.00 54400 54290 55900 57100 58810
دستمزد 4962.00 5850 5400 5150 5760 5920
جمعیت 5.64 5.66 5.66 5.66 5.62 5.63
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 16.90 7.9 8.5 -1.5 2.4 12.2
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.50 0.9 1.1 1 1.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.1 0.5 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.20 101 101 102 102 104
قیمت مصرف کننده اصلی 105.30 105 105 107 107 110
اندازه اصل تورم 1.90 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.74 107 106 109 110 112
قیمت تولید 80.60 88.43 93.65 94.27 90.74 101
قیمت صادرات 86.70 91.3 89.2 89.2 87 88
قیمت واردات 83.40 91.4 91.2 88.9 89.7 107
تورم مواد غذایی 1.40 1.4 1.2 1.3 1.6 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 10.4 8.9 7 6.5 11.5
CPI مسکن آب و برق 89.50 90.32 90.3 91.15 91.21 93.22
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.10 99.43 99.63 99.47 99.05 101
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.90 2 1.9 1.9 1.8 1.5
عرضه پول M0 45292.20 44873 45192 45640 45970 47644
عرضه پول M1 184488.50 196050 196290 196800 198800 217000
نرخ بهره بین بانکی 1.95 1.62 1.72 1.52 1.32 1.32
عرضه پول M2 602433.00 607000 611000 612500 614000 625000
عرضه پول M3 614996.60 613100 616000 620500 622000 623500
ذخایر ارزی 395033.70 398000 398600 399000 400000 410000
ترازنامه بانک 1272375.50 1321500 1322900 1329000 1335000 1410000
وام به بخش خصوصی 671735.30 692000 699000 705000 710000 715000
نرخ بهره سپرده 0.14 0.39 0.49 0.29 0.7 1
ترازنامه بانک مرکزی 403843.10 417000 419500 421000 423000 429000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 2415.21 5400 3200 5250 6200 6800
حساب جاری 17796.10 23000 26700 26000 23500 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.50 19.3 19.3 19.3 19.3 18.7
واردات 41296.74 44900 45000 43200 41900 43000
صادرات 43711.94 47750 48200 48450 48900 50300
بدهی خارجی 1981146.00 2155000 2290000 2422000 2550000 2735000
رابطه مبادله 103.88 99.84 97.81 100 96.99 82.24
گردش سرمایه 21311.40 19020 19300 19500 20900 21500
ورود توریست 1601924.00 1472000 1460000 1490000 1520000 1560000
فروش اسلحه 47.00 52 52 52 52 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 32853.80 23000 23600 24500 25000 27700
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60 106 106 106 106 108
بودجه دولت 0.40 0.4 -0.6 -0.6 -0.6 0.4
ارزش بودجه دولت -2211.70 1630 1620 1485 1400 1800
هزینه های دولت 10699.80 11329 10991 10942 10952 11215
درآمدهای دولت 4621.30 7530 7570 7585 7800 9500
هزینه های مالی 6833.00 5900 5950 6100 6400 7700
مخارج نظامی 10122.00 10360 10400 10440 10530 10570
بدهی های دولت 535829.00 555000 564000 572000 611000 636000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -14.00 6 7 8 6 7
شاخص PMI تولید 50.70 51.4 50.5 51 51.7 50.2
تولید صنعتی 2.70 4.5 6.8 7.6 10 13
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.60 1.1 0.7 1 1.4 1.6
تغییرات موجودی انبار 3416.80 2020 2450 1730 2090 1920
ورشکستگی 119.00 168 142 137 190 180
ثبت خودرو 11782.00 12000 12200 10400 14500 15000
شاخص اقتصادی مقدم 112.00 111 110 110 107 104
پی ام آی مرکب 50.10 53.1 53 52.8 52.2 53.1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.40 0.2 -0.3 -2.9 -1.2 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.00 -1.7 1.6 0.3 4.1 3
هزینه های مصرف کننده 38550.50 36569 37776 38694 39372 40317
اعتبار بخش خصوصی 598743.60 601000 603500 607000 612000 634000
نرخ وام بانکی 5.33 5.06 5.16 4.96 4.76 4.76
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.90 58.9 59.5 59.4 59.2 60
قیمت گازوئیل 1.59 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 149.60 153 154 154 -0.1 156
فروش خانه جدید 1198.00 596 530 587 590 560
نرخ مالکیت مسکن 90.70 91.5 91.5 91.5 91.5 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.