سیرالئون

بازارها آخرین مرجع
پول 9613 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
نرخ تورم 15.2 2019-09
نرخ بهره 16.5 2019-10
موازنه تجاری -71.92 2019-08
حساب جاری -535 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -7.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 62.75 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 4 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 474 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
جمعیت 7.65 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 15.2 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 280 2019-10
CPI مسکن آب و برق 222 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 250 2019-10
تورم مواد غذایی 8.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16.5 2019-10
ترازنامه بانک 6718822 2016-12
نرخ بهره سپرده 4.07 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 14655104 2019-08
عرضه پول M1 3613355 2019-09
عرضه پول M2 8082656 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -71.92 2019-08
حساب جاری -535 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.9 2018-12
صادرات 39.84 2019-08
واردات 112 2019-08
شاخص تروریسم 0.46 2018-12
ورود توریست 51 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -7.7 2018-12
درآمدهای دولت 491886 2019-09
هزینه های مالی 461847 2019-09
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -114502 2019-09
مخارج نظامی 27.8 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 62.75 2018-12
سرعت اینترنت 3361 2017-03
آدرس های IP 824 2017-03
شاخص رقابتی 38.8 2018-12
رتبه رقابتی 134 2018-12
شاخص فساد مالی 30 2018-12
رتبه فساد مالی 129 2018-12
آسانی کسب و کار 163 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیرالئون - شاخص های اقتصادی.