سیرالئون

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 8955.00 9056 9184 9313 9444 9713
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 5.2 5.2 5.2 4.8 4.8
نرخ تورم 17.19 14 13.6 13.2 12 12
نرخ بهره 16.50 16 15.5 15 15 10
موازنه تجاری -54.39 -65.89 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -14.5 -14.5 -14.5 -12 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 49 49 49 46 46
بودجه دولت -5.80 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 5.2 5.2 5.2 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 3.77 4.5 4.5 4.5 5 5
تولید ناخالص داخلی سرانه 462.50 480 480 480 500 500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1390.30 1466 1413 1413 1389 1389
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
جمعیت 7.60 8 8 7.8 8 8
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 17.19 14 13.6 13.2 12 12
تورم مواد غذایی 15.15 16.2 15.11 16 16 15
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 228.00 224 250 256 254 287
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260.90 267 279 287 288 322
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 16.50 16 15.5 15 15 10
نرخ بهره سپرده 4.07 3.57 3.07 2.57 2.57 2.57
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -54.39 -65.89 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -14.5 -14.5 -14.5 -12 -12
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 49 49 49 46 46
بودجه دولت -5.80 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.