سیشل

بازارها آخرین مرجع
پول 13.62 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-06
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 1.7 2019-11
نرخ بهره 12.41 2019-10
موازنه تجاری -47.79 2019-10
حساب جاری -25.6 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1.59 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2461 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 32 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 154 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 176 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24.5 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
جمعیت 0.1 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-11
تورم مواد غذایی 1.57 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2019-11
اندازه اصل تورم 0.53 2019-11
CPI مسکن آب و برق 118 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-11
قیمت صادرات 115 2019-06
قیمت واردات 99.84 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 2019-11
قیمت تولید 82.66 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -7.89 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.41 2019-10
ترازنامه بانک 23609 2019-08
نرخ بهره سپرده 3.29 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 9040 2019-08
ذخایر ارزی 539 2019-10
عرضه پول M1 5087 2019-09
عرضه پول M2 10607 2019-09
عرضه پول M3 18155 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -47.79 2019-10
حساب جاری -25.6 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
صادرات 29.87 2019-10
واردات 77.66 2019-10
گردش سرمایه -27.1 2019-06
بدهی خارجی 5557 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 41.8 2019-06
رابطه مبادله 116 2019-06
ورود توریست 34511 2019-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
درآمدهای دولت 1932 2019-06
بدهی های دولت 12075 2019-06
هزینه های مالی 1808 2019-06
ارزیابی اعتبار 40 2019-12
ارزش بودجه دولت 124 2019-06
هزینه های دولت 1174 2019-06
مخارج نظامی 22.3 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2018-12
رتبه فساد مالی 28 2018-12
آسانی کسب و کار 100 2019-12
تولید صنعتی -11.4 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 29.8 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 7779 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1626 2019-09
هزینه های مصرف کننده 3425 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.