سیشل

بازارها آخرین مرجع
پول 13.54 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-09
نرخ بیکاری 4.1 2017-12
نرخ تورم 2.08 2019-05
نرخ بهره 12.87 2019-04
موازنه تجاری -23.67 2019-04
حساب جاری -64.8 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2017-12
بودجه دولت -0.04 2017-12
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1.49 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2469 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 150 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 219 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24.2 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2017-12
جمعیت 0.1 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.08 2019-05
تورم مواد غذایی -2.6 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2019-04
اندازه اصل تورم 1.14 2019-04
CPI مسکن آب و برق 117 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-05
قیمت صادرات 117 2018-06
قیمت واردات 101 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 2019-04
قیمت تولید 90.5 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.6 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.87 2019-04
ترازنامه بانک 21876 2018-12
نرخ بهره سپرده 3.61 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 9063 2018-09
عرضه پول M1 4973 2018-09
عرضه پول M2 9785 2018-09
عرضه پول M3 16520 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -23.67 2019-04
حساب جاری -64.8 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 2017-12
صادرات 60.04 2019-04
واردات 83.71 2019-04
گردش سرمایه -46.5 2018-06
بدهی خارجی 3515 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.7 2018-06
رابطه مبادله 115 2018-06
ورود توریست 22730 2019-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2017-12
بودجه دولت -0.04 2017-12
درآمدهای دولت 2655 2018-12
بدهی های دولت 12104 2018-12
هزینه های مالی 2775 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -120 2018-12
هزینه های دولت 1160 2018-09
مخارج نظامی 22.3 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 58.5 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 66 2018-12
رتبه فساد مالی 28 2018-12
آسانی کسب و کار 96 2018-12
تولید صنعتی 17 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.7 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6585 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1474 2018-09
هزینه های مصرف کننده 2210 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.