سیشل

بازارها آخرین مرجع
پول 13.61 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-06
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 1.41 2019-09
نرخ بهره 12.65 2019-08
موازنه تجاری -30.2 2019-07
حساب جاری -25.6 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1.59 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2461 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 32 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 154 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 176 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24.5 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
جمعیت 0.1 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.41 2019-09
تورم مواد غذایی 1.03 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2019-08
اندازه اصل تورم 1.26 2019-08
CPI مسکن آب و برق 117 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-09
قیمت صادرات 117 2018-06
قیمت واردات 101 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.13 2019-09
قیمت تولید 90.47 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.38 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.65 2019-08
ترازنامه بانک 21876 2018-12
نرخ بهره سپرده 3.29 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 9040 2019-08
ذخایر ارزی 535 2019-09
عرضه پول M1 5180 2019-08
عرضه پول M2 10664 2019-08
عرضه پول M3 18331 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30.2 2019-07
حساب جاری -25.6 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
صادرات 51.7 2019-08
واردات 81.9 2019-08
گردش سرمایه -46.5 2018-06
بدهی خارجی 4762 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.7 2018-06
رابطه مبادله 115 2018-06
ورود توریست 24860 2019-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
درآمدهای دولت 1932 2019-06
بدهی های دولت 12075 2019-06
هزینه های مالی 1808 2019-06
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 124 2019-06
هزینه های دولت 1283 2019-03
مخارج نظامی 22.3 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2018-12
رتبه فساد مالی 28 2018-12
آسانی کسب و کار 96 2018-12
تولید صنعتی 3.6 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -18.5 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 7554 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 1474 2018-09
هزینه های مصرف کننده 3034 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.