سیشل

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 13.59 13.82 14.05 14.28 14.52 15
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.10 1.7 3.3 1.7 3.3 3.1
نرخ تورم 2.34 2.9 2.6 2.4 2.5 3.5
نرخ بهره 12.45 12.25 12.5 12.5 12 11
موازنه تجاری -81.30 -38.78 -37.36 -38.97 -37.51 -37.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00 -18 -18 -18 -18 -16
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 63 63 63 63 61
بودجه دولت -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 1.49 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997.08 14900 14900 14900 14900 15500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382.29 28176 28176 27003 27003 27260
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.10 1.7 3.3 1.7 3.3 3.1
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.34 2.9 2.6 2.4 2.5 3.5
تورم مواد غذایی -3.11 -1 0.5 1 1.5 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.68 129 131 130 130 136
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.44 113 114 115 115 120
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 12.45 12.25 12.5 12.5 12 11
نرخ بهره سپرده 3.61 3.48 3.73 3.73 3.23 3.23
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -81.30 -38.78 -37.36 -38.97 -37.51 -37.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00 -18 -18 -18 -18 -16
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 63 63 63 63 61
بودجه دولت -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
ارزش بودجه دولت 303.00 -32.46 158 173 -120 -59.41
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.