صربستان

بازارها آخرین مرجع
پول 104 2019-02
بازار سهام 671 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
نرخ بیکاری 11.3 2018-09
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ بهره 3 2019-02
موازنه تجاری -759 2018-12
حساب جاری -413 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 41.43 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 954986 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 243610 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14049 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 76391 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44432 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 198836 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 107784 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 153574 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.3 2018-09
افراد شاغل 2929300 2018-09
افراد بیکار 549 2018-11
دستمزد 50556 2018-11
حداقل دستمزد 283 2018-12
جمعیت 7 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 49.2 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 2018-09
هزینه های کار 105 2018-11
نرخ بیکاری جوانان 25.3 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195 2018-12
CPI مسکن آب و برق 211 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177 2018-12
تورم مواد غذایی 2.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 3.01 2019-02
عرضه پول M0 182611 2018-12
ذخایر ارزی 11346 2019-01
نرخ بهره سپرده 1.75 2019-02
نرخ وام 4.25 2019-02
وام به بخش خصوصی 1081238 2018-12
عرضه پول M1 792319 2018-12
عرضه پول M2 1017267 2018-12
عرضه پول M3 2605286 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -759 2018-12
حساب جاری -413 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 2017-12
صادرات 1383 2018-12
واردات 2142 2018-12
بدهی خارجی 26517 2018-09
گردش سرمایه -387 2018-12
ذخایر طلا 20.3 2019-03
تولید نفت خام 17 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1156 2018-12
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
ورود توریست 174166 2018-09
فروش اسلحه 2 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
بدهی های دولت 2853050 2018-10
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 208846 2018-09
مخارج نظامی 694 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.3 2018-12
تولید صنعتی 1 2018-11
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 48 2018-12
تولید فولاد 148 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1018016 2018-12
هزینه های مصرف کننده 892276 2018-09
قیمت گازوئیل 1.43 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.8 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.