صربستان

بازارها آخرین مرجع
پول 105 2019-04
بازار سهام 748 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-12
نرخ بیکاری 12.9 2018-12
نرخ تورم 2.8 2019-03
نرخ بهره 3 2019-04
موازنه تجاری -535 2019-02
حساب جاری -358 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 41.43 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 979243 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 264955 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14049 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70971 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47578 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 206544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 114781 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 157600 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.9 2018-12
افراد شاغل 2817400 2018-12
افراد بیکار 553 2018-12
دستمزد 54521 2019-01
حداقل دستمزد 308 2019-06
جمعیت 7 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 47.4 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.4 2018-12
هزینه های کار 112 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 32 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198 2019-03
CPI مسکن آب و برق 212 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178 2019-03
تورم مواد غذایی 4.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 2.96 2019-04
عرضه پول M0 173604 2019-02
ذخایر ارزی 11440 2019-03
نرخ بهره سپرده 1.75 2019-04
نرخ وام 4.25 2019-02
وام به بخش خصوصی 1075826 2019-02
عرضه پول M1 717466 2019-02
عرضه پول M2 947253 2019-02
عرضه پول M3 2571713 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -535 2019-02
حساب جاری -358 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 1529 2019-02
واردات 2064 2019-02
بدهی خارجی 26517 2018-09
گردش سرمایه -74 2019-01
ذخایر طلا 20.4 2019-03
تولید نفت خام 16 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 214 2019-01
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
ورود توریست 82939 2019-01
فروش اسلحه 2 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.5 2018-12
بودجه دولت 0.6 2018-12
بدهی های دولت 2736262 2019-02
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 231892 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2018-12
مخارج نظامی 694 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.4 2019-02
تولید صنعتی 3.8 2019-02
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 48 2018-12
تولید فولاد 140 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.8 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 1025917 2019-02
هزینه های مصرف کننده 925447 2018-12
قیمت گازوئیل 1.41 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -19.6 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: صربستان - شاخص های اقتصادی.