صربستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 749.18 726 719 712 706 693
پول 104.84 106 106 107 107 108
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.5 3.2 3.4 2.8 3.7
نرخ بیکاری 12.90 12.5 12.7 13 13 10
نرخ تورم 2.80 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -535.00 -610 -607 -580 -580 -390
حساب جاری -357.70 -150 -120 -250 -250 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.5 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 56 56 56 55 55
بودجه دولت 0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.5 3.2 3.4 2.8 3.7
تولید ناخالص داخلی 41.43 45 45 45 46 46
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 979243.20 937090 967919 1012537 1006662 1050001
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 264955.10 236850 249363 273964 272374 284100
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992.28 6200 6200 6200 6350 6350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14048.88 14253 14253 14253 14341 14341
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70970.70 55323 78059 73384 72958 76099
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47577.80 39969 46127 49195 48910 51016
تولید ناخالص داخلی از ساخت 206544.10 207815 201302 213567 212327 221469
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 114781.30 110262 108942 118684 117995 123075
تولید ناخالص داخلی از خدمات 157600.50 149755 155414 162959 162013 168988
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 12.90 12.5 12.7 13 13 10
دستمزد 54521.00 49022 48975 58000 58000 60000
حداقل دستمزد 308.04 308 308 308 340 340
جمعیت 7.00 6.94 6.94 6.96 6.92 6.92
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62.5 63 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.80 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198.00 199 199 199 202 205
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 4.90 1.76 1.75 3.5 3.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.60 180 183 181 180 186
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 2.97 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 1.75 2.25 1.5 2.25 2.25 2.25
نرخ وام 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -535.00 -610 -607 -580 -580 -390
حساب جاری -357.70 -150 -120 -250 -250 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.5 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1
واردات 2063.90 2600 2257 2590 2590 2800
صادرات 1528.90 1990 1650 2010 2010 2410
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 56 56 56 55 55
بودجه دولت 0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
هزینه های دولت 231891.60 212933 211075 239776 238385 248648
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.80 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 2.40 1.5 1.4 1.9 2 2.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.80 4.1 3.8 3.6 3.6 4.1
قیمت گازوئیل 1.41 1.36 1.33 1.3 1.26 1.27
هزینه های مصرف کننده 925447.30 889838 915408 956913 951360 992318


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.