صربستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 670.79 708 702 696 690 678
پول 104.08 104 104 105 106 107
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 3.3 3.5 3.2 3.4 3.7
نرخ بیکاری 11.30 12.3 12.5 12.7 13 10
نرخ تورم 2.00 2.5 1.9 2.1 2.3 2.9
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -759.30 -360 -610 -607 -580 -390
حساب جاری -413.00 -300 -150 -120 -250 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 56 56 56 56 55
بودجه دولت 0.80 1 1 1 1 1.1
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 3.3 3.5 3.2 3.4 3.7
تولید ناخالص داخلی 41.43 45 45 45 45 46
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 954985.70 879636 936964 965175 987455 1023991
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 243609.90 200439 238552 246209 251893 261213
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992.28 6200 6200 6200 6200 6350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14048.88 14253 14253 14253 14253 14341
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 76391.20 48032 54817 77206 78989 81911
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44431.80 30023 41600 45854 45942 47642
تولید ناخالص داخلی از ساخت 198836.50 207014 207872 200958 205597 213204
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 107783.90 106254 112724 111233 111449 115572
تولید ناخالص داخلی از خدمات 153573.80 135373 149714 155212 158795 164671
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.30 12.3 12.5 12.7 13 10
دستمزد 50556.00 50000 49022 48975 58000 60000
حداقل دستمزد 282.51 320 320 320 320 380
جمعیت 7.00 6.94 6.94 6.94 6.96 6.92
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.5 62 62 62.5 63
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.00 2.5 1.9 2.1 2.3 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195.00 198 201 200 200 206
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 2.70 3.8 1.76 1.75 3.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.10 176 182 183 185 191
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.01 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
نرخ بهره سپرده 1.75 2 2.25 1.5 2.25 2.25
نرخ وام 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -759.30 -360 -610 -607 -580 -390
حساب جاری -413.00 -300 -150 -120 -250 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.1
واردات 2141.90 2510 2600 2257 2590 2800
صادرات 1382.60 2150 1990 1650 2010 2410
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 56 56 56 56 55
بودجه دولت 0.80 1 1 1 1 1.1
هزینه های دولت 208846.50 198242 217843 215530 215947 223937
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.80 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.90 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -6.30 2.2 2.3 2.5 2.4 2.1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 4.5 4.1 3.8 3.6 4.1
قیمت گازوئیل 1.43 1.41 1.37 1.34 1.31 1.31
هزینه های مصرف کننده 892275.70 808409 814074 901796 922613 956750


صربستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.