سنگال

بازارها آخرین مرجع
پول 585 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-12
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
نرخ تورم 0.9 2019-03
نرخ بهره 4.5 2019-03
موازنه تجاری -180 2020-02
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 16.37 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2471 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 317 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 70.4 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
جمعیت 15.85 2017-12
هزینه زندگی خانواده 211500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 2018-12
دستمزد 88157 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-03
تورم مواد غذایی 1.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-03
CPI مسکن آب و برق 94.6 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-04
قیمت صادرات 154 2018-12
قیمت واردات 127 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-03
قیمت تولید 109 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-03
عرضه پول M0 1297 2018-09
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
نرخ وام 8.55 2019-03
عرضه پول M2 4915 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -180 2020-02
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
صادرات 171 2019-02
واردات 351 2019-02
گردش سرمایه -720 2017-12
رابطه مبادله 122 2018-12
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 296 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4 2019-02
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 72.7 2018-09
شاخص رقابتی 49.03 2018-12
رتبه رقابتی 113 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 141 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.8 2019-02
استخراج معدن -7.6 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 26.9 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.