سنگال

بازارها آخرین مرجع
پول 584 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
نرخ بیکاری 19 2019-03
نرخ تورم 1.3 2019-11
نرخ بهره 4.5 2019-11
موازنه تجاری -199 2019-10
حساب جاری -1780 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2017-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 24.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 315 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 73.6 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19 2019-03
جمعیت 15.85 2018-12
هزینه زندگی خانواده 211500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 2018-12
دستمزد 86005 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-11
تورم مواد غذایی 1.5 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-11
CPI مسکن آب و برق 98.7 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.4 2019-11
قیمت صادرات 152 2019-08
قیمت واردات 121 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-11
قیمت تولید 110 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-11
عرضه پول M0 1746450 2019-08
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
نرخ وام 8.55 2019-10
عرضه پول M2 5323914 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -199 2019-10
حساب جاری -1780 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2018-12
صادرات 171 2019-10
واردات 370 2019-10
گردش سرمایه -1063 2018-12
رابطه مبادله 125 2019-08
شاخص تروریسم 1.19 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2017-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 37 2019-12
مخارج نظامی 327 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.1 2019-09
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 91.5 2019-06
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 123 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.6 2019-09
استخراج معدن 0 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.3 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.