سنگال

بازارها آخرین مرجع
پول 575 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2018-09
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
نرخ تورم 0.6 2019-01
نرخ بهره 4.5 2019-01
موازنه تجاری -199 2018-12
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 16.37 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2471 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 65.5 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
جمعیت 15.85 2017-12
هزینه زندگی خانواده 211500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 2018-12
دستمزد 88157 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-01
تورم مواد غذایی 1.4 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-01
CPI مسکن آب و برق 94.5 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-01
قیمت صادرات 154 2018-12
قیمت واردات 127 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2019-01
قیمت تولید 111 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-01
عرضه پول M0 1297 2018-09
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
نرخ وام 8.53 2017-12
عرضه پول M2 4915 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -199 2018-12
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
صادرات 179 2018-12
واردات 379 2018-12
گردش سرمایه -720 2017-12
رابطه مبادله 122 2018-12
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 296 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.6 2018-12
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 72.7 2018-09
شاخص رقابتی 49.03 2018-12
رتبه رقابتی 113 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 141 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.2 2018-12
استخراج معدن -11.2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 26.9 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.