سنگال

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 575.00 571 576 581 586 596
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 7.1 7.5 7.3 7.3 7.1
نرخ بیکاری 15.70 15.1 14.1 15.9 14 25.5
نرخ تورم 0.60 1 0.7 1 1.5 3
موازنه تجاری -199.30 -188 -194 -197 -195 -196
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10 40 40 40 40 38
بودجه دولت -3.70 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 7.1 7.5 7.3 7.3 7.1
تولید ناخالص داخلی 16.37 15.3 15.3 15.82 15.82 16.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134.10 1162 1162 1182 1182 1209
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2470.60 2530 2530 2574 2574 2634
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104.40 191 108 112 112 120
تولید ناخالص داخلی از معادن 65.50 61.58 70.41 70.28 70.28 75.1
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 15.70 15.1 14.1 15.9 14 25.5
جمعیت 15.85 16.7 16.7 16.7 16.29 16.73
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 334543 339661 335267 334543 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00 110800 124942 124823 110800 111500
هزینه زندگی خانواده 211500.00 209300 211500 211500 211500 211500
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.60 1 0.7 1 1.5 3
تورم مواد غذایی 1.40 1.63 1.43 1.6 1.8 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 3.3 3.5 3.6 3.6 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.80 107 105 110 108 112
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 6.49 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
نرخ وام 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -199.30 -188 -194 -197 -195 -196
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -7.5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10 40 40 40 40 38
بودجه دولت -3.70 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.60 2.19 2.14 2.14 2.14 2.14


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.