عربستان سعودی

بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2019-04
بازار سهام 9267 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
نرخ بیکاری 6 2018-12
نرخ تورم -2.1 2019-03
نرخ بهره 3 2019-03
موازنه تجاری 180059 2018-12
حساب جاری 18521 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 2017-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 56.8 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 684 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 682514 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185766 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13397 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28856 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 80778 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 268793 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41435 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6092 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-12
افراد بیکار 847917 2018-06
جمعیت 33.41 2018-12
افراد شاغل 11168 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.9 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -2.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-03
تورم مواد غذایی 1.4 2019-03
CPI مسکن آب و برق 113 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-03
قیمت تولید 116 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 2.94 2019-02
عرضه پول M0 317391 2019-02
عرضه پول M1 1214420 2019-02
عرضه پول M2 1645643 2019-02
عرضه پول M3 1815889 2019-02
ترازنامه بانک 2344974 2019-02
ذخایر ارزی 1817241 2019-02
نرخ بهره سپرده 3.4 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 1844400 2019-02
میزان رشد وام 3 2019-02
وام به بانک 33388 2019-02
وام به بخش خصوصی 1441793 2019-02
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 180059 2018-12
حساب جاری 18521 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 2018-12
صادرات 290508 2018-12
واردات 110449 2018-12
گردش سرمایه 27408 2018-09
درآمد گردشگری 14848 2017-12
ذخایر طلا 323 2019-03
تولید نفت خام 9787 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 829 2018-12
حواله 29872 2018-09
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
ورود توریست 16119 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 2017-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
هزینه های دولت 195776 2018-12
درآمدهای دولت 691505 2017-12
هزینه های مالی 929999 2017-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -238494 2017-12
مخارج نظامی 69521 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-01
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 56.8 2019-03
تولید صنعتی 2.34 2018-09
تغییرات موجودی انبار -6297 2018-12
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 67.5 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
آسانی کسب و کار 92 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.17 2018-06
تولید صنعتی 16.44 2018-06
استخراج معدن 1.95 2018-06
تولید فولاد 448 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2018-12
هزینه های مصرف کننده 282278 2018-12
قیمت گازوئیل 0.54 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.1 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 80.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.