عربستان سعودی

بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2019-02
بازار سهام 8547 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2018-09
نرخ بیکاری 6 2018-09
نرخ تورم -1.9 2019-01
نرخ بهره 3 2019-01
موازنه تجاری 184673 2018-09
حساب جاری 29583 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 2017-12
بودجه دولت -8.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 56.2 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2018-09
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 684 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 653714 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133157 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15214 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28764 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79914 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 265919 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37302 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15218 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-09
افراد بیکار 847917 2018-06
جمعیت 33.41 2018-12
افراد شاغل 11168 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.4 2018-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.9 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-01
تورم مواد غذایی 1.4 2019-01
CPI مسکن آب و برق 105 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-01
قیمت تولید 117 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 15.7 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 2.9 2018-12
عرضه پول M0 311615 2018-12
عرضه پول M1 1217988 2018-12
عرضه پول M2 1657011 2018-12
عرضه پول M3 1841282 2018-12
ترازنامه بانک 2363357 2018-12
ذخایر ارزی 1862209 2018-12
نرخ بهره سپرده 3.4 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 1899864 2018-12
میزان رشد وام 3 2018-12
وام به بانک 48055 2018-11
وام به بخش خصوصی 1434888 2018-12
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 184673 2018-09
حساب جاری 29583 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
صادرات 286111 2018-09
واردات 101438 2018-09
گردش سرمایه 27408 2018-09
درآمد گردشگری 14848 2017-12
ذخایر طلا 323 2019-03
تولید نفت خام 10243 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 779 2018-09
حواله 29872 2018-09
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
ورود توریست 16119 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 2017-12
بودجه دولت -8.9 2017-12
هزینه های دولت 156928 2018-09
درآمدهای دولت 691505 2017-12
هزینه های مالی 929999 2017-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -238494 2017-12
مخارج نظامی 69521 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-01
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 56.2 2019-01
تولید صنعتی 5.84 2018-06
تغییرات موجودی انبار 43955 2018-09
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 67.5 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
آسانی کسب و کار 92 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.17 2018-06
تولید صنعتی 16.44 2018-06
استخراج معدن 1.95 2018-06
تولید فولاد 468 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2018-09
هزینه های مصرف کننده 279296 2018-09
قیمت گازوئیل 0.54 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.1 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 80.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.