عربستان سعودی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 9266.62 8686 8584 8484 8385 8189
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.5 0.6 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 1.9 1.7 1.2 2.1 2.3
نرخ بیکاری 6.00 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9
نرخ تورم -2.10 -1.8 -1.8 -1.7 2.5 3.1
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 180059.00 130500 124500 116000 132000 129000
حساب جاری 18521.00 6200 6000 6500 4500 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 3.4 3.4 3.4 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.20 20 20 20 22 22
بودجه دولت -9.20 -7.8 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6
اطمینان کسب و کار 3.00 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 56.80 56.9 57.5 57.9 56.5 56.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.00 106 106 105 107 109
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.5 0.6 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 1.9 1.7 1.2 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 683.83 758 758 758 780 780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 682514.00 645321 659271 690704 696847 706590
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185766.00 154515 134289 187995 189667 192319
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796.32 21700 21700 21700 22000 22000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045.41 49196 49196 49196 49304 49304
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13397.00 16116 15389 15579 15533 15937
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28856.00 27396 29095 29454 29368 30132
تولید ناخالص داخلی از ساخت 80778.00 79728 80833 81832 81592 83714
تولید ناخالص داخلی از معادن 268793.00 259120 268977 272301 271503 278564
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41435.00 37488 37731 38197 38085 39076
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6092.00 10024 15393 15583 15538 15942
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.00 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9
افراد بیکار 847917.00 810000 815000 820000 820000 812000
جمعیت 33.41 34.21 34.21 34.21 35.01 35.01
نرخ مشارکت نیروی کار 55.90 57.7 57.8 58 58 58.4
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -2.10 -1.8 -1.8 -1.7 2.5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.90 105 105 104 108 108
تورم مواد غذایی 1.40 1 0.7 0.5 1.5 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 -0.1 -0.2 0.2 0.2
CPI مسکن آب و برق 113.20 109 107 104 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.60 117 117 117 122 121
قیمت تولید 116.50 116 116 116 118 119
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 -0.2 -0.3 -0.4 1.5 2.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94
عرضه پول M2 1645643.00 1656908 1668531 1688446 1720402 1722215
ذخایر ارزی 1817241.00 1870000 1880000 1890000 1890000 1900000
ترازنامه بانک 2344974.37 2340000 2345000 2410000 2410000 2640000
نرخ بهره سپرده 3.40 3.63 3.88 3.25 3.25 6
میزان رشد وام 3.00 2.5 2.8 3 3.3 3.5
وام به بانک 33388.00 63000 76000 82000 82000 87000
وام به بخش خصوصی 1441792.85 1456000 1460000 1480000 1480000 1496000
ترازنامه بانک مرکزی 1844400.00 1985000 1990000 19950000 19950000 2000000
نرخ بهره معکوس 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 180059.00 130500 124500 116000 132000 129000
حساب جاری 18521.00 6200 6000 6500 4500 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 3.4 3.4 3.4 2.7 2.7
واردات 110449.00 129500 127500 129000 128000 131000
صادرات 290508.00 260000 252000 245000 260000 260000
درآمد گردشگری 14848.00 11900 12200 12600 13500 13500
تولید نفت خام 9787.00 10200 10150 10000 9900 10100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 829.00 1000 1300 1800 1800 2430
ورود توریست 16119.00 18200 18600 19230 21230 21230
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.20 20 20 20 22 22
بودجه دولت -9.20 -7.8 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 195776.00 185169 158262 198125 199887 202682
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 3.00 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 56.80 56.9 57.5 57.9 56.5 56.9
تولید صنعتی 2.34 4.5 4.1 3.8 4.1 4.3
تغییرات موجودی انبار -6297.00 41500 42000 42500 42500 42900
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.17 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
تولید صنعتی 16.44 6.8 7 7.2 7.2 9.4
استخراج معدن 1.95 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3
تولید فولاد 448.00 435 435 440 440 500
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.00 106 106 105 107 109
هزینه های مصرف کننده 282278.00 282396 281670 285665 288206 292236
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.10 13.3 13.2 13.3 13.3 13.1
قیمت گازوئیل 0.54 0.52 0.51 0.5 0.48 0.48
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 80.40 81 82 82 82 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.